Popelné na rok 2015

Zveřejněno: 16. 12. 2014, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2315x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 15.12.2014 projednalo výši místního poplatku za pro­voz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­st­raňová­ní ko­mu­nál­ních od­pa­dů. Pro rok 2015 zůstává tzv. "po­pel­né" ve stejné výši jako v roce 2013 a 2014, tj. 550 Kč na poplatníka. Ta­to vý­še po­plat­ku ob­ci po­kry­je pou­ze ná­kla­dy na svoz netří­dě­né­ho ko­mu­nál­ní­ho od­pa­du, se­pa­ro­va­ný od­pad od­klá­da­ný do  tzv. zvo­nů bude i na­dá­le pl­ně hra­zen z roz­počtu ob­ce. Obec tak již třetí rok v řadě tento poplatek nenavyšuje!

Obec­ní úřad upo­zorňuje, že splat­nost po­plat­ku je nejpozději do 31.3.2015 a mu­sí ho za­pla­tit  všich­ni zá­ko­nem de­fi­no­va­ní po­plat­ní­ci bez ohle­du na to, zda se v ob­ci  tr­va­le zdr­žu­jí ane­bo zda pro­du­ku­jí od­pad !!! V pří­pa­dě ne­u­hra­ze­ní po­plat­ku do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu bu­de po­pla­tek na­vý­šen na troj­ná­so­bek a pře­dán k exe­kuč­ní­mu vy­má­há­ní !!!