Zápis ze zasedání SV ze dne 12.2.2014

Zveřejněno: 23. 9. 2014, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2236x

Dne 12.2.2014 od 17 hod. byla svolána pracovní porada stavebního výboru.

Přítomni – paní Palečková, p. Ing. Suchý, p. Kuba a p. Bezstarosti

Hosté – p. Ing. Fišer, p. Vild, p. Kurdík a projektant p. Ing. Černý

Pracovní porada byla svolána na základě připomínek občanů ke stavebním úpravám v obci.

1) staré sídliště

2) nové sídliště

3) informace ohledně kanalizace v Chejlavech

4) izolace sklepa kotelny v MŠ

 

1) ke starému sídlišti byla předána informace od starosty, že vše se řeší a na připomínky od občanů bylo reagováno. Dále jsme se problematikou nezdržovali.

 

2) v novém sídlišti budeme muset udělat několik změn. Je několik připomínek od spoluobčanů nerušit chodník z důvodu vytvoření nových parkovacích míst. Parkoviště místo chodníku u p. Kilingera se bude řešit jiným způsobem. Projektant navrhoval parkoviště u státní silnice. Toto parkoviště by pravděpodobně nesplnilo účel. Bylo by daleko od vchodu č.p. 289 a výjezd by pravděpodobně nesplnil parametry výjezdu na komunikaci č. 605. Pan Ing. Černý zkreslí rozšíření stávajícího parkoviště. Znamenalo by to velké stavební úpravy, ale možná by to bylo rozumné řešení. Dále byla od starosty předána informace, že budou pozváni zástupci domu k projednání situace. V minulosti jsem navrhoval udělat parkoviště z hřiště pod domem č. 289. Bohužel jsem v zastupitelstvu s tímto názorem neuspěl. V minulosti jsem mluvil o možnosti jednosměrného provozu od p. Hergeta k p. Inemanovi – nad samoobsluhou. Tento záměr možná bude využit a projektant zjistí, kolik by se vešlo k podélnému stání vozidel na této komunikaci s přihlédnutím nádob na odpad pro jednotlivé domy. Tímto by mohla vzniknout obytná zóna jinak, než byla navrhována. Řešilo by to připomínku p. Hergeta ohledně přejezdového prahu, který by byl jinde, chodník a bezpečnost provozu. Další připomínkou byl přejezdový práh u p. Kofroně. Osobně jsem byl za p. Kofroněm a ten nesouhlasí s přejezdovým prahem na této komunikaci a bude se bránit jeho zhotovení. Vše bude projednávat zastupitelstvo na pracovních poradách a snad se podaří rozumné řešení pro provoz vozidel, obslužnost a bezpečnost spoluobčanů.

 

3) p. Tomáš Kuba nás seznámil s výsledkem měření hloubek kanalizace od Těškovské k hotelu a v dolní části Chejlav. Stav není dobrý a na můj dotaz, jak jsou osazeny zpětné klapky v domech, které jsou v této části zaplavovány splaškovou vodou, jsem dostal informaci, že Revos dostal zadání a pracuje na rozhodnutí, které zastupitelstvo přijalo. Při měření p. Kuba viděl stav, o kterém mluvím dlouho. Kanalizace byla řešena nekoncepčně, odborníci nevzali v potaz přívalové srážky a navržené přečerpávací stanice jsou v této kombinaci nepoužitelné. Je dobré, že se toto měření udělalo a přispělo k mapování kanalizace v této části. Tímto děkuji p. Kubovi. Myslím, že v budoucnu se bude muset vytvořit kvalitní odlehčovací komora nebo komory a úprava profilu potrubí k potoku. Je nepochopitelné, že projekt se v minulosti takto udělal a realizoval. Bez radikálního řešení a dobrého projektu zde nebude možná náprava.

 

4) stavební komise se dohodla se starostou, že 19.2.2014 od 17 hod. provede místní šetření v MŠ. Sešli jsme se na místě ve složení p. Ing. Fišer, p. Kuba, p. Vondrášek a p. Bezstarosti. Paní Palečková a p. Ing. Suchý se omluvili. Jednalo se o doporučení odbornou firmou, jak odizolovat sklep a části kotelny od vlhkosti. Při rekonstrukci v r. 2013 byla při zazdění otvoru dveří z východní části položena plastové potrubí pro odvod vody z čerpadla, které je v šachtě níže úrovni podlahy v části kotelny. V případě povodní byla kotelna vždy zatopena a čerpadlem voda hadicí odvedena do kanalizace mimo budovu. Když došlo k výpadku elektřiny, tak se sklep zatápěl do výše až 20 cm vody. Stavební komise (pokud to nezakazuje bezpečnost provozu v kotelně) doporučuje vytvoření otevřeného kanálku se spádem od šachty s čerpadlem k plastovému potrubí, tak aby mohla voda přirozeně odtékat v případě výpadku elektřiny. Toto neřeší hydroizolaci budovy. Dále jsme navrhovali různá opatření, ale nakonec po informaci, že se bude objekt v budoucnu zateplovat, jsme došli k závěru doporučení firmy technologii použít a v exteriéru opatření udělat. Uvnitř by se pravděpodobně zdivo nechalo skopané od omítky s možností odvětrávat.

 

 Zápis sepsal Bezstarosti Václav