POZOR !!! Zpracování návrhu nového územního plánu obce

Zveřejněno: 12. 9. 2014, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 3996x

KAŽDÝ MŮŽE UPLATNIT PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 27.10.2014.

Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání dne 25.6.2012 o pořízení zcela nového územního plánu obce Holoubkov. Pořizovatel územního plánu, kterým je Městský úřad Rokycany, odbor stavební, ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Lukášem Fišerem zpracoval zadání územního plánu, jež bylo zákonným způsobem projednáno a zastupitelstvem obce schváleno dne 24.6.2013.

V následném výběrovém řízení byla pro zpracování návrhu územního plánu vybrána společnost Atelier M.A.A.T. s.r.o., Tábor, zodpovědný projektant Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA. Tato společnost zpracovala návrh územního plánu, se kterým se každý může seznámit dálkovým způsobem na internetových stránkách města Rokycany:

 

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU HOLOUBKOV 

 

nebo v tištěné podobě na Obecním úřadě v Holoubkově, Městském úřadu Rokycany, odboru stavebním (paní Svobodová), nebo na Krajském úřadě Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje.

 

Nejdůležitější charakteristiky návrhu územního plánu a změny oproti stávajícímu územního plánu z roku 1997:

 • Byly zcela zrušeny koeficienty zastavění pozemku (nyní max. 60 % u rodinných domů) a maximální podlažnost (počet nadzemních podlaží). Místo toho územní plán definuje tzv. nízkopodlažní zástavbu (do 2 NP + podkroví, max. 6 m), středněpodlažní zástavbu (do 4 NP + podkroví, max. 10 m) a vysokopodlažní zástavbu (nad 6 NP), a dále malé objemy staveb (do 150 m2 zastavěné plochy), středně velké objemy staveb (150 – 500 m2 zastavěné plochy) a velké objemy staveb (nad 500 m2 zastavěné plochy).
 • Na základě tohoto vymezení územní plán zcela vylučuje a zakazuje jakoukoliv novou vysokopodlažní zástavbu !!! Znamená to, že v naší obci již nikdy nemůže být postavena bytovka vyšší než 4 nadzemní podlaží + podkroví.
 • Středněpodlažní zástavba se středně velkými a velkými objemy staveb může být nově postavena pouze na 2 místech v obci – ve středu obce (vznik centra– náměstí, náves) a části louky nad novým sídlištěm, která bezprostředně přiléhá ke stávajícím bytovým domům č.p. 287-288 a č.p. 291. Všude jinde v obci mohou být realizovány pouze malé (popř. středně velké) objemy nízkopodlažních staveb.
 • Louky nad novým sídlištěm nalevo od Těškovské silnice byly převedeny z územní rezervy do návrhu pro novou výstavbu rodinných (a na malé části i bytových) domů. Je zde řešen návrh průběhu místních komunikací a přeložky inženýrských sítí – vzdušného vedení VN včetně trafostanic a vysokotlakého rozvodu plynu včetně regulační stanice. Zároveň je na této ploše chráněna přírodní hodnota – niva kolem potůčku od lesa až k Těškovské silnici, kde by měla zůstat zeleň s parkem. Tato plocha je vymezena jako nezastavitelná. Dále je na ploše mezi dálnicí D5 a navrhovanou zástavbou počítáno s protihlukovým opatřením (zalesnění, ochranný val apod.). Jakákoliv výstavba na těchto plochách může probíhat až po zpracování podrobnější územní studie, která bude kromě výše nastíněných problémů a limitů řešit např. i napojení na další inženýrské sítě (vodovod, kanalizace) a kapacitu stávajících technologických objektů (ČOV, úpravna vody, zdroje vody atd.).
 • Bylo zmenšeno ochranné pásmo dálnice D5, takže je možné zastavět i další pozemky nad stávající zástavbou v horní části Chejlav.
 • Návrh ÚP plně respektuje rozsáhlé zalesněné plochy v okolí naší obce a nepočítá se zmenšováním lesních pozemků na úkor nové výstavby či jiných stavebních záměrů. Jedinou výjimkou jsou dva plošně malé pozemky určené pro rozšíření parkoviště u hřbitova a pro skladování bioodpadu.
 • Návrh ÚP počítá se zpracováním podrobnější územní studie na revitalizaci centra obce (Ruda, park nad zdravotním střediskem, parkoviště u Jednoty) s cílem umožnit vznik náměstí či návsi, která naší obci bytostně chybí !!!
 • V souladu se záměry Politiky územního rozvoje ČR (nadřazený územní plán) je na lesní plochy nad dálnicí D5 vložena územní rezerva pro výstavbu vysokorychlostní železniční trati VRT1.
 • Je zrušena územní rezerva na možné narovnání stávající železniční trati, která měla vést přes lesní plochy nad společností DCK. Tato akce byla zcela zrušena a nebude se realizovat. Stávající optimalizovaná železniční trať zůstane ve stávající ploše.
 • Projektovou dokumentaci na rekonstrukci architektonicky cenných staveb v obci, kterými jsou Bartošova vila č.p. 112, Zámeček (DPS) č.p. 86 a Markova vila č.p. 123, může zpracovat pouze autorizovaný architekt.
 • Veřejně prospěšné stavby a opatření s případným předkupním právem ve prospěch obce či možností vyvlastnění dotčených pozemků byly vymezeny v nejmenší možné míře vzhledem k plánovaným novým záměrům. V drtivé většině případů se jedná o dopravní stavby (nové komunikace a chodníky, rozšíření a rekonstrukce stávajících dopravních cest), okrajově pozemky, přes které by měla vést důležitá technická infrastruktura a inženýrské sítě, a dále nezastavitelné plochy v nově vymezených lokalitách určených pro výstavbu.
 • Do územního plánu byly v maximální možné míře zapracovány všechny požadavky občanů a firem na změnu funkčního využití jejich pozemků.

 

Každý občan, firma, majitel pozemku, dotčený orgán státní správy, sousední obec či ten, jehož zájmy jsou územním plánem dotčeny, může uplatnit písemné připomínky do 27.10.2014. Všechny tyto skupiny proto žádám, aby se s návrhem územního plánu podrobně seznámili a případně přišli zkonzultovat navržené funkční využití svého pozemku na obecní úřad nebo na stavební odbor MěÚ Rokycany. V současné době je na vypořádání připomínek dostatek času, po uplynutí stanoveného termínu bude ještě probíhat veřejné projednání návrhu územního plánu a teprve poté bude definitivně předložen ke schválení zastupitelstvu obce. K tomu dojde nejdříve na jaře 2015.

Ing. Lukáš Fišer, starosta