POZOR !!! Návrh dopravního řešení v obci

Zveřejněno: 17. 12. 2013, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 3915x

POZOR !!! VÝZVA OBČANŮM K PODÁVÁNÍ PŘIPOMÍNEK KE ZPRACOVANÝM PROJEKTOVÝM DOKUMENTACÍM.

 

Vážení spoluobčané,

obec Holoubkov v současné době připravuje několik projektových dokumentací týkající se komunikací a dopravního režimu v obci. Konkrétně se jedná o tyto akce:

1) rozšíření parkovacích míst v novém sídlišti + příprava nové stavební zóny nad mateřskou školou,

2) rekonstrukce komunikace ve starém sídlišti, v ulici Ke Kabelu a kolem garáží, vymezení parkovacích míst, rozšíření veřejného osvětlení,

3) rekonstrukce chodníků a celého průtahu obcí kolem hlavní silnice II/605 od vjezdu do obce u "Kabelu" až po výjezd z obce u "Ostrůvku".

Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní, mimořádně rozsáhlé a finančně náročné projekty, které na dlouhá léta dopředu ovlivní funkci a vzhled veřejných prostranství v obci, chceme dát tyto projekty k veřejné diskuzi a připomínkám občanů ještě ve fázi přípravy a předtím, než bude požádáno o příslušná stavební povolení.

Před samotnou realizací těchto investičních akcí musí proběhnout jejich řádná projektová příprava podle příslušných norem a předpisů, a to v těchto 4 stupních:

- studie,

- projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení,

- projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení,

- realizační projektová dokumentace pro samotné provedení stavby.

Čím vyšší stupeň projektové dokumentace, tím více podrobností řeší. Obec Holoubkov má v současné době pro všechny 3 akce zpracován první stupeň - studii. Tato studie neřeší úplně všechny podrobnosti budoucích staveb, které budou řešeny až v dalších stupních dokumentace.

 

1) Rozšíření parkovacích míst v novém sídlišti + příprava nové stavební zóny nad mateřskou školou

Tento projekt je rozdělen na 2 samostatné části. První část řeší:

- způsob rozdělení pozemků nad mateřskou školou na 8 stavebních parcel včetně veškeré technické infrastruktury (přístupová cesta, vjezdy na pozemky, veřejné osvětlení, vodovod, kanalizace, plyn, elektřina, telefon)

- rozšíření stávajícího parkoviště u hřbitova na 16 parkovacích stání + stání pro autobus

- směrové úpravy přilehlé křižovatky + vjezd na louku

V přípravách této části projektové dokumentace se zatím nebude pokračovat, neboť pro její realizaci je nutná změna územního plánu obce, která se předpokládá na konci roku 2014 nebo na začátku roku 2015.

 

Druhá část řeší:

- rozšíření parkovacích stání u bytovky č.p. 289 (zrušení chodníku, vznik 13 nových podélných a příčných parkovacích stání) a č.p. 290 (vznik 4 nových parkovacích stání)

- rozšíření parkoviště u bytovky č.p. 291 (vznik 8 nových parkovacích stání)

- rozšíření parkovacích stání u komunikace pod obecní plynovou kotelnou (zrušení chodníku, vznik 9 nových parkovacích stání)

- celkem tak v novém sídlišti vznikne 34 nových parkovacích míst

- funkční rozdělení komunikací v novém sídlišti a v lokalitě Na Okrouhlici na obytnou zónu bez chodníků (tj. smíšený provoz chodců a vozidel) s nejvyšší dovolenou rychlostí 20 km/hod a zónu s chodníky (tj. oddělený provoz chodců a vozidel) s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/hod pomocí 3 přejezdových prahů s odpovídajícím dopravním značením u bytovky č.p. 289, u domu č.p. 226 (Maxovi) a domu č.p. 241 (Šnajdrovi)

- realizaci dopravně-technických opatření ke snížení rychlosti řidičů na rovném úseku při výjezdu z nového sídliště směrem na Těškovskou silnici ve formě zúžení vozovky (tzv. šikana) u bytovky č.p. 291 a instalací přejezdového prahu u domu č.p. 210 (p. Bezstarosti)

- v rámci tohoto projektu bude nutné realizovat částečnou překládku veřejného osvětlení a kácení některých stromů, z toho důvodu bude projekt doplněn studií veřejné zeleně v celém novém sídlišti a výsadbou nových stromů a keřů

Realizace této části projektu se předpokládá v roce 2014. Z toho důvodu vyzývám všechny občany obce, především pak ty, kteří bydlí v dotčených lokalitách, aby se s projektovou dokumentací důkladně seznámili a doručili na obecní úřad jakékoliv své připomínky, náměty či dotazy do 17.1.2014. 

 

  file icoSituace dopravního řešení - nové sídliště.pdf (3,1 MB)  

  file icoNové sídliště - Vzorové příčné řezy.pdf (1,1 MB)  

 

2) Rekonstrukce komunikace ve starém sídlišti, v ulici Ke Kabelu a kolem garáží, vymezení parkovacích míst, rozšíření veřejného osvětlení

Tento projekt řeší:

- celkovou rekonstrukci stávající komunikace v této části obce (osazení obrubníků, směrové a šířkové úpravy, nový asfaltový povrch, vjezdy na pozemky a do garáží, dešťové vpusti a odvodnění komunikace)

- nové napojení lokality na hlavní silnici II/605 (změna místa napojení u domu č.p. 166 do místa, kde vyúsťuje protější komunikace z nového sídliště u domu č.p. 202 - p. Billová, směrové úpravy napojení u vchodu č.p. 194 - zrušení "trojúhelníku")

- vymezení více než 100 nových parkovacích stání v celé lokalitě

- rekonstrukci chodníku před bytovkou č.p. 194 - 197 a chodníku přilehlého k hlavní silnici včetně přístupů k domům č.p. 165 a 166

- nově vymezení celé lokality jako obytná zóna bez chodníků (tj. smíšený provoz chodců a vozidel) s odpovídajícím dopravním značením a nejvyšší dovolenou rychlostí 20 km/hod

- realizaci dopravně-technických opatření ke snížení rychlosti řidičů na rovném úseku v ulici Ke Kabelu ve formě zúžení vozovky (tzv. šikana)

- zcela nové veřejné osvětlení v této lokalitě

- projekt bude doplněn studií veřejné zeleně v této lokalitě včetně návrhu na obnovení parku u Zámečku po zrušení tzv. "štosů"

Realizace tohoto projektu se předpokládá v roce 2014. Z toho důvodu vyzývám všechny občany obce, především pak ty, kteří bydlí v dotčených lokalitách, aby se s projektovou dokumentací důkladně seznámili a doručili na obecní úřad jakékoliv své připomínky, náměty či dotazy do 17.1.2014.

 

  file icoSituace dopravního řešení - staré sídliště.pdf (2,1 MB)  

 

3) Rekonstrukce chodníků a celého průtahu obcí kolem hlavní silnice II/605 od vjezdu do obce u "Kabelu" až po výjezd z obce u "Ostrůvku"

Tento projekt řeší rekonstrukci chodníků po obou stranách hlavní silnice včetně všech inženýrských sítí v nich uložených a vjezdů na pozemky, jejich oddělení od vozovky zelenými pásy, zřízení míst pro přecházení se středovými ostrůvky, rekonstrukce parkoviště u Jednoty, umístění autobusových zastávek, zřízení okružní křižovatky (kruhového objezdu) před hotelem Bělohlávek, rekonstrukci povrchu komunikace (včetně problematického úseku po pravé straně od hotelu Bělohlávek směrem k "Ostrůvku"). Vzhledem k tomu, že hlavní komunikace II/605 není obecní, ale je ve vlastnictví Plzeňského kraje, řešíme nyní tento projekt se Správou a údržbou silnic PK. Předpokládám, že tento projekt bude zveřejněný k připomínkám veřejnosti v průběhu roku 2014.

 

S projektovými dokumentacemi je možné se kromě těchto internetových stránek také seznámit:

- na úřední desce u samoobsluhy v centru obce,

- v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

Připomínky prosím doručte na obecní úřad nejlépe písemnou formou:

- e-mailem na adresu: ouholoubkov(AT)netro+dot+cz

- prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře,

- dopisem doručeným na podatelnu obecního úřadu v úředních hodinách,

- dopisem vhozeným do schránky na dveřích obecního úřadu mimo úřední hodiny.

Za relevantní budou považovány pouze připomínky řádně podepsané s uvedením jména a adresy pisatele, na anonymní připomínky nebude brán zřetel. Předem Vám velice děkuji za spolupráci a za aktivní přístup k této záležitosti, která na dlouhou dobu dopředu změní tvář veřejných prostranství v naší obci.

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce