Zápis ze zasedání SV ze dne 7.8.2013

Zveřejněno: 15. 12. 2013, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2319x

Přítomni členové stavebního výboru – paní Palečková, pan Vondrášek, Ing. Suchý, Kuba, Bezstarosti

Hosté – starosta obce Ing. Fišer, pan Vlastimil Svoboda, bytem Holoubkov 50

 

Pracovní porada byla svolána na základě neustálých problémů zaplavováním dešťové a splaškové vody z kanalizace do domů  v části obce nad Markovou vilou. Dle slov p. Svobody a  p. Vondráška jde splašková voda vč. bývalého zatrubněného potoka v profilu potrubí o průměru 800 mm z celé části Chejlav a u domu paní Svobodové přechází do průměru 600 mm. Následně jde do šachty, kterou obec nechala přikrýt PZ deskami, které jsou přibetonovány, místo řádného poklopu. Pod p. Kotvou je tzv. odlehčovací komora pro rozdělení dešťových a splaškových vod. Odvod splaškových vod jde z tzv. odlehčovací komory do přečerpávací tlakové stanice kanalizace potrubím s minimálním spádem. Při prvním větším dešti čerpadla nezvládnou přečerpávání, jímka se zaplní a potrubí zanese hlavně pískem. Poškozují se čerpadla a splašková voda se nedostává tam, kam má. Tento systém odlehčovací komory, redukovaného potrubí a dvou téměř 90° lomů potrubí je pro větší přítok vody nefunkční a celá léta špatně navržen. Od této šachty pokračuje kanalizace parkem Markovy vily do rybníka v průměru asi 400 mm. Při přívalových dešťových srážkách dochází k vyhození poklopů kanalizačních šachet a zaplavení splaškovou vodou suterénů jednotlivých domů a komunikace. Jedná se asi o 5 rodinných domů a jednoho rekreačního objektu. Na místě bývalého potoka jsou rodinné domy a potok byl zatrubněn. Z informací pamětníků byl dřívější potok v parku Markovy vily přemostěn a v případě větších dešťů se potok rozlil v parku. V minulosti byl obcí zadán projekt, který měl odlehčit kanalizaci této části obce při přívalových deštích hlavně z části území pozemků p. Bejčka (louky mezi lesem a komunikací směrem na Teškov). Území vč. střech a zpevněných ploch je mnohonásobně větší a přítoky jsou do kanalizace z celého území, ne jen z luk p. Bejčka.

Přívalové deště jsou nyní neustále agresivnější a tím, že se tato část obce dobře neřešila v minulosti, bude třeba v první řadě nechat namontovat tzv. zpětné klapky na kanalizaci k těmto jednotlivým nemovitostem. Stavební výbor doporučuje zpětné klapky co nejdříve osadit po konzultaci s majiteli nemovitostí a provozovatelem. Počet zpětných klapek pro jednotlivé nemovitosti zjistí na místě p. Vondrášek a p. Svoboda. Z jednání dále vyplývá, že zde není rozdělena dešťová voda od splaškové. Zastavěné území je velké a vybudování nové splaškové kanalizace je v nedohlednu. Neustálé odkládání ze strany obce hlavně z důvodů financí je třeba řešit v brzké budoucnosti následně. Z důvodu projektu silničním průtahem obcí by bylo dobré řešit tento stav společně. Pokud nebude možné v parku majitele Markovy vily udělat opravu stávající kanalizace za větší profil, tak dát do pořádku odlehčovací komoru pro tlakovou kanalizaci a upravit kanalizaci kolem problémových domů, aby nedocházelo k zaplavování komunikací i pozemku Markovi vily. Myslíme si, že by v této části obce nemělo zatím docházet u nemovitostí k propojování septiků tzv. na tvrdo do smíšené kanalizace z důvodů kvality potrubí, spojů a špatné již popisované části kanalizace, dokud nebudou odstraněny popisované závady.

Pan Svoboda si vzal k prohlédnutí projektovou dokumentaci, která měla řešit tento stav. Dle mého názoru tento projekt za dílo v hodnotě asi 20 mil. Kč stav neřeší. Nikdo neprověřoval zmenšované průměry potrubí na trase odtoku!!! Navrhoval jsem, pokud nebude možné zvětšit profil na pozemku Markovy vily, najít jinou trasu pro odvod vody buď v uličce pod p. Kotvou, nebo již v části komunikace pod p. Hadrouškem a pokračováním za tzv. odlehčovací komorou do potoka, který ústí do rybníka v průměru potrubí, které spočítá odborník na tuto problematiku. Pan Svoboda a p. Kuba prověří zaměřením spádů pro tuto možnost tras potrubí vč. možnosti odvodu dešťových vod z Těškovské směrem k hotelu.

Je možné, že pod komunikací E605 budou tzv. schované např. u hotelu propustky na vodu z minulosti, o kterých nevíme. Jeden z takových propustků prý byl veden od lesa kolem tzv. Zachardovny (dům p. Kofroně), který ústil k trafice p. Zemana (dům již neexistuje) a pokračuje parkem k pomníku s vyústěním do rybníka. Do tohoto propustku byla svedena voda od lesa vč. dvou potůčků, které vedly přes louku, kde nyní stojí bytovky a nová kotelna. Při budování vodovodu na Rudě jsme našli část trativodu (staré kanalizace), který prochází parkem. Profil je skládaný z kamene a jsou v něm postavené dva sloupy na el. 400 V. Bylo by dobré (pokud to jde) udělat kamerovou zkoušku, zda není na tomto trativodu odbočka směrem k hotelu. Při povodních se v letošním roce ukázal problém v parku a zřejmě není vše v pořádku. Nikdo neví, zda voda z Teškovské ul. vedla dříve jen k Markově vile nebo i k hotelu a následně při staré cestě na Hůrky (dnes tzv. Pekárna) a přes fabriku do potoka. Další propustek z kamene vedl od rybníka směrem ke staré hasičárně (nemovitost p. Majera). Tento propustek byl zrušen při rekonstrukci hráze a byla zde udělána pouze vpust na dešťovou vodu z komunikace. Zda propustek někam pokračoval, nikdo neví. Pravděpodobně ne. V minulosti prý došlo k propadu komunikace na křižovatce u hotelu, za který mohla např. právě voda. Jsou to střípky z vyprávění rodáků, které mohou být pravda, anebo taky ne. Napsal jsem pár informací k zamyšlení, než se bude dělat průtah komunikací, chodníků a jednotlivých sítí v obci. Je třeba si uvědomit, že komunikace E605 byla v minulosti minimálně o 1 m nižší a ve sklepu hotelu nikdy nebyla voda jako je nyní. Pokud by se podařilo rozdělit dešťovou vodu z území a nepouštět vše pouze do spodní části obce Chejlavy, tak by to přispělo i v budoucnu v případě další výstavby, která může vzniknout na pozemcích p. Bejčka.

V průběhu pracovní porady se omluvil Ing. Suchý, že musí dříve odejít. Následně jsme probírali studii zázemí pro vodní lyžování u rybníka. Stavební výbor nedoporučuje parkoviště dle studie na pozemku 99/1. Osobně zastávám názor, že pozemek 99/1 by měl zůstat obecní, i když byl při akci rekonstrukce hráze odtěžen a zavezen bahnem bez souhlasu zastupitelstva. Pokud by měl být prodán nebo směněn za jiný pozemek, tak bude tento záměr doporučen či nedoporučen stavebním výborem pro rozhodnutí zastupitelstva.

 

Pracovní schůzka svolaná dne 22.11.2013 se z důvodu nepřítomnosti členů nekonala. Jednalo se pouze o seznámení členů stavební komise s dokončenými akcemi v roce 2013 a zhodnocení činnosti stavebního výboru. Další pracovní porada bude svolána v roce 2014.

 

Zapsal: Bezstarosti Václav