Zápis ze zasedání SV ze dne 20.2.2013

Zveřejněno: 15. 12. 2013, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1933x

Přítomni členové – p. Vondrášek, paní Palečková, p. Ing. Suchý, p. Bezstarosti. Po ukončení pracovní porady se dostavil p. Kuba, kterého jsem seznámil s projednanými body na pracovní poradě.

 

Schůzka byla svolána na základě připomínek ohledně zajištění zimní údržby a e-mailů od starosty obce. Jednalo se o úraz paní Čechové a nehod os. aut v obytné zóně Chejlavy –"Dalas". Žádost paní Smejkalové na instalaci betonových zátarasů stavební výbor nedoporučuje. Stavební výbor doporučuje, aby zastupitelé projednali připomínky ohledně zajištění zimní údržby v Holoubkově na pracovní poradě zastupitelů. Důvodem nedoporučení žádosti paní Smejkalové je, že jsou podobná místa v dalších částech obce, kde by občané v budoucnu požadovali podobné opatření k ochraně vlastních pozemků a oplocení. V místě, kde letos došlo k nehodám, by bylo možné namontovat svodidlo. Komunikace však byla zkolaudována a převzata obcí. Potvrzením dopravního inženýra, že je vše v pořádku, odkazuje na další větu. Je to hlavně o zodpovědnosti řidičů, kteří mají přizpůsobit jízdu stavu na komunikaci, např. když je náledí. Dne 21.2.2013 došlo k místnímu šetření dle nákresu a žádosti paní Smejkalové ve složení p. Ing. Fišer, p. Vild, p. Bezstarosti. Osazení betonových zátarasů nebylo doporučeno. Sloup veřejného osvětlení je mírně poškozen a není třeba opravy. Na pracovní poradě navrhoval p. Vondrášek zakoupit multikáru k zimní údržbě. Cena by byla i s příslušenstvím pro zimní údržbu asi 200 tis. Kč. Pan Ing. Suchý navrhl plán, jak zajistit lépe zimní údržbu. Dle společného názoru členů stavební komise je problém jak v řízení zajištění zimní údržby, tak použití techniky. Technika, kterou máme, nedokáže zvládnout hlavně kalamitní stav a posyp chodníků. Osobně jsem několikrát viděl v letošní zimní sezóně problémy na více místech v obci. Bylo by dobré, aby se k této problematice vyjádřila osoba zodpovědná za zimní údržbu a navrhla opatření ke zlepšení zimní údržby. Obec získala dotaci na víceúčelový stroj a starosta slíbil zakoupení stroje na příští sezónu. Vše se bude projednávat na pracovním jednání zastupitelstva.

 

Dále jsem členy stavebního výboru seznámil s níže uvedenými body.

1) Informace o výběrovém řízení na vodovod a oprava střech na obecních budovách. Prosil jsem členy stavební komise o účast na výběrovém řízení dne 25.2.2013 na OÚ od 9 hod.

2) Informace ohledně příprav rekonstrukce vodovodního rozvodu a topení v budově MŠ. Kontrola v zimním období střech rekonstruovaných v roce 2012 na budově MŠ je hodnocena p. Bezstarosti kladně.

3) V budově Základní školy byla provedena oprava regulace topení. Nyní původní regulace topení je zprovozněna a oprava potvrdila na několikrát upozorňovaný názor stavební komise, že je na regulaci topení závada.

4) Od budovy družiny došlo k odpojení starého topného kanálu, který propojoval budovu č.p.15. Budova č.p.15 byla napojena na novou vodovodní přípojku z hlavního řádu vodovodu. Neustálé zatékání vody do objektu družiny díky nezaizolovanému topnému kanálu a umístění dešťových svodů na budově č.p.15 do tohoto kanálu zvyšovalo vlhkost ve sklepu družiny, kde je kotelna. Koncem roku 2012 došlo k neopravitelnému poškození plynového kotle. Nyní se pracuje na projektu úpravy rozvodu topení družina, hasiči – garáže a byt. Oddělením bytu dojde k úsporám plynu objektu družiny, kde se musí nyní topit i v tzv. útlumovém režimu pro tepelnou pohodu v bytě. V garáži hasičů je třeba pouze temperovat, aby nezamrzla cisterna. Z rozvodů topení a špatných kohoutů se vytápí garáže zbytečně a po úpravě by opět došlo k úsporám plynu.

5) Byla opravena střecha zvýšením lemovek nad garáží hasičů. Na střeše družiny byl opraven žlab a namontováno opatření k zabránění pádu sněhu z této střechy.

6) Koncem roku 2012 bylo položeno potrubí do rokle pod bytovkou č.p. 24,25. Následné zavezení této rokle zeminou. Stavební výbor doporučuje propojení souběžných chodníků navezením např. šmandy jako provizorní chodník, aby se mohlo zrušit nevyhovující zábradlí a špatné schody, které si vybudovali obyvatelé domu pro přístup např. k parkovišti nad touto bytovkou. Schody jsou na obecním pozemku a je zázrak, že se zde již někdo nezranil. Finální chodník dle mého názoru nemá nyní cenu dělat z důvodu nezhutněného podloží při zavezení rokle. Terén bude tzv. sedat. Pan Ing. Suchý navrhl, až si lidé tzv. vyšlapou novou cestu, tak v tomto místě dát např. šmandu. Zrušení zábradlí a schodů by bylo dobré projednat s občany domu č.p. 24,25.

7) Řešená reklamace a připomínky v DPS. Jednalo se o zatékání vody do zdiva u výtahu. Uvolnění šablony na střeše a kontrolu dešťového svodu u "síně tradic", kdy se při deštích dostává voda do této místnosti v suterénu. Návrh řešení zhoršeného zdiva stěny v kotelně.

8) Žádost lékárny na návod jak používat novou žár. zinkovanou rampu v případě námrazy. Když jsem dostal informaci od starosty, tak jsem na ni odpověděl e-mailem. Následně jsem upozornil provozovatele na moji odpověď. Provozovatel doporučil řešení písemnou formou a p. Ing. Suchý poslal paní Říšové odpověď e-mailem.

9) Po rekonstrukci kotelny došlo k úklidu v prostoru starých kotlů. Nyní bude možné kotle staré kotelny demontovat. Jednání a informace ohledně možné demontáže budou projednávána na OÚ s provozovatelem kotelny dne 21.2.2013 v 9 hod.

10) Stavební výbor doporučuje v roce 2013 rozšíření parkovacích míst, které již dříve navrhoval.

 

Zapsal: Bezstarosti Václav