Zpráva o činnosti stavebního výboru za rok 2012

Zveřejněno: 8. 11. 2012, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2303x

Vážení spoluobčané a zastupitelé,

v roce 2012 se sešel stavební výbor na dvou pracovních poradách dne 25. dubna a 12. září. Dne 25. dubna jsme projednávali, k jakým činnostem dochází a jaké investiční akce se budou v r. 2012 realizovat. Sešli jsme se ve 100% účasti. Předseda p. Bezstarosti, členové paní Palečková, p. Vondrášek, p. Ing. Suchý a p. Kuba.

Dne 12. září byl omluven Ing. Suchý. Ostatní členové stavební komise byli přítomni. Projednali jsme jednotlivé investiční akce v r. 2012 bez připomínek. Schválili jsme doporučující stanovisko ohledně schváleného usnesení a řešení komunikace II/605.Doporučili jsme řešit stav parkovacích míst podle počasí, případně až v r. 2013. Bude vhodné začít s parkovacím místem u domu služeb, kde je situace parkování nejhorší. Dále jsme projednali žádost ohledně výměn oken v lékárně. Tento stav se bude řešit komplexně, až budou na tuto akci vyčleněny finance. Proto jsme zatím nedoporučili výměnu oken. Odpověď jsem ústně sdělil paní Králové v lékárně.

Stavební práce v r. 2012:

  1) rekonstrukce, zateplení veškerých střech na objektu mateřské školky. Došlo k demontáži starých expanzních nádob v půdních prostorech po přechodu objektu z uhelné kotelny na plynovou. Oprava nefunkčního odsávání par v kuchyni. Rozdělení atiky střechy školky a střechy paní Brůhové – vedlejší objekt. Na této části střechy se musel vyměnit špatný krov a bednění. Rekonstrukce v minulosti neřešila komplexní vyřešení stavu. V r. 1999 došlo ke špatně provedené rekonstrukci střechy. Následně se bohužel při jakékoli práci v obci potvrzuje, že se nic nedotáhne tzv. do konce a pořádně. To samé je vidět i na objektu školky. Jak je možné, že okna jsou vyměněna jen tam, kde je to vidět. Ve velké části objektu jsou stará okna. Záleží pouze na nás, jak si ohlídáme práci jiných. Proto se snažím účastnit se každého kontrolního dne a vznášet připomínky.  

V letním období došlo ve školce k havárii vnitřního rozvodu vody. Tento stav byl opraven. Bude nás čekat, nejlépe v příštím roce, kompletní rekonstrukce rozvodů vody. Při opravě byl namontován redukční ventil pro snížený tlak vody ve vnitřním rozvodu. Již v r. 2011 jsem při rekonstrukci WC a umývárny navrhoval osazení a snížení tlaku. Bohužel rozvody vody jsou původní a v pozink provedení. Stav koroze je znatelný a i kdyby byl redukční ventil namontován dříve, tak by došlo k poruše. Když jsem zjišťoval stav, tak jsem byl překvapen, co je možné. Nechápu, jak mohl někdo udělat venkovní kohout na vodu do elektrikářské krabice. Dostanete se k němu pouze za použití speciální kličky a nakonec zjistíte, že venku teče pouze horká voda. V r. 2011 jsem upozornil na nehospodárný provoz el. bojlerů, které jsou napojeny pouze na denní sazbu. Snad se v r. 2013 podaří demontovaný centrální ohřev z DPS použít do MŠ a tento stav změnit. Je třeba ještě přesně odborníkem stanovit, zda je rozumné použít k ohřevu el. energii nebo plyn. Posledním "hřebíčkem" byla informace, že mají v kuchyni již mnoho let nefunkční varný kotel. Nyní mají již nový a mohou dělat kvalitní obědy a ušetřit i el. energii. Opět nechápu tento stav.

2) rekonstrukce obecní plynové kotelny, kde došlo k demontáži dvou starých kotlů a osazení dvou nových kondenzačních kotlů. Dále zde došlo k demontáži starých rozvodů, armatur ještě z dob uhelné kotelny. V této části budovy bylo namontováno zařízení k automatickému dopouštění topné vody. Bytové družstvo v tomto termínu z důvodu budování vlastní kotelny na obou výškových objektech nechalo odpojit odbočky z topného kanálu. Nyní se řeší zregulování topné soustavy a my se potýkáme s problémem hlavně v objektu č.p. 285, 286. Dochází k zavzdušňování topení nyní v jiných domech než dříve. Automatické odvzdušňovače v kotelně jsou na můj dotaz v pořádku. Vzduch se bohužel tlačí nyní do nejvyšší části potrubí v uzavřené části topné soustavy a znepříjemnil nájemníkům tzv. život. Osobně, i když nemohu za vzniklé potíže, se omlouvám nájemníkům a věřím, že budou na konec spokojeni s rozhodnutím zastupitelstva realizovat rekonstrukci kotelny.

Zde je připomínka a vysvětlení, které mi poslal Ing. Suchý. Z důvodu odpojení domů č.p. 289 a 290 muselo SBD Rokycany splnit podmínky obce, aby nedošlo ke zhoršení dodávek tepla ostatním odběratelům. Mimo jiné SDB provedlo zrušení přípojek do svých objektů, přičemž vypustilo topnou vodu z části rozvodů tepla. I když po odpojení bylo provedeno odvzdušnění topné soustavy a v současnosti se stále provádí, dochází k přechodnému zavzdušňování a to především v horních bytech domu čp. 285 a 286. Na jednání 17.10.2012 mezi obcí, správcem domu a dodavatelem tepla bylo dohodnuto, že budou v těchto domech na všech stoupačkách instalovány automatické odvzdušňovací ventily, čím se odstraní zavzdušňování topných těles v bytech domu čp. 285 a 286.

3) V DPS došlo ke zrušení centrálního ohřevu vody. Do každého bytu byl osazen elektrický bojler. Byla upravena elektroinstalace, rozvody vody. Stavebně vše proběhlo velmi dobře. Věřím opět, že nájemníci budou spokojeni. Některé zjištěné závady při rekonstrukci z r. 2011 se řeší formou reklamace. Nyní je objekt celkem v pořádku. Problémem zůstává oddrenážování objektu. Když se dělala rekonstrukce před r. 2002, tak zřejmě nedošlo ke kvalitnímu oddrenážování základů a povrchová voda se tlačí do sklepů objektu.

4) V parku u zámečku došlo k rozbourání tzv. černých staveb, likvidace uskladnění dříví. Odvoz nepořádku, který zde zůstal, zaplatila obec ze svého rozpočtu. Nyní bude upravena příjezdová cesta tak, aby byl zajištěn lepší přístup k vodojemu. Starosta obce řeší neskutečný nepořádek stavu v oblasti veřejného vodovodu a kanalizace. V letošním roce byl upraven proplach potrubí od vrtů, který jsem navrhoval od r. 2009. V září r. 2012 byla odpojena jedna slepá větev vodovodu, která vedla dříve do mateřské školky a končila na zahradě paní Andělové. Tato větev byla pod tlakem z AT stanice. Voda se v tomto potrubí musela dle mého názoru kazit. Nyní se musela po odpojení zlepšit kvalita pitné vody v soustavě vodovodu. Starosta zjišťuje skutečný stav, kde potrubí skutečně vede a hlavně odkud kam. Je to stav, který nastal v minulosti při budování sítí vodovodu, a nedocházelo k přesnému zakreslení skutečného stavu po realizaci.

5) v letošním roce došlo ke schválení usnesení, které posune řešení a opravu státní silnice II/605 od hotelu směr Mýto. Bohužel oprava komunikace bude dost závažný výdaj do rozpočtu obce. Starosta Ing. Fišer zjistil, že za hlavní odpovědnost může dřívější rozhodnutí představitelů obce. Neustálé odsouvání opravy a nepředání části komunikace správci nic neřeší. Osobně jsem po neustálých stížnostech občanů poslal e-mail vedoucímu odboru dopravy v Rokycanech. Občané žádají do vyřešení stavu zákaz předjíždění a omezení rychlosti. Bohužel jsem dostal odpověď, která mi donutila opět k reakci a poslání dalšího e-mailu na odbor dopravy. Stavební výbor doporučuje dále neodkládat tento stav. Opravit komunikaci a předat ji správci. Zapracovat do dopravního řešení (studii) průjezdu obcí a možnost umístění kruhového objezdu u hotelu dle schváleného usnesení zastupitelstva. Vše po vzájemné komunikaci s dotčenými orgány a hlavně dobrým rozhodnutím, na které se nebude muset v budoucnu poukazovat, že jsme udělali špatné rozhodnutí.

Dále jsme se dohodli na pracovní schůzce, že je důležité zlepšit komunikaci a informovanost stavebního výboru ze strany vedení obce tak, aby nedocházelo k rozhodnutí, které se pak dá těžko změnit. S některými pracemi nesouhlasím a rád bych věděl názor a vyjádření ostatních členů stavební komise, která dává doporučení či nedoporučení prací starostovi a zastupitelstvu. K další komunikaci docházelo mezi členy stavebního výboru opět e-mailem. Veškeré zápisy a korespondence se členy stavební komise a starostou, jsou dávány do šanonu určené stavební komisi na OÚ. Myslím, že je tento postup rozumný. Když jsem začal dělat předsedu stavební komise, tak nebyla žádná informace z minulých let k dispozici.

První vzniklý problém v r. 2012 jsem řešil s předsedou kontrolní komise, starostou a členy stavební komise. Jednalo se o situaci ohledně obecního a soukromého pozemku pod firmou Olbrich. Na tento obecní pozemek se navážela zemina z různých akcí obce, ale i firmou Olbrich. Bohužel stavební výbor nevěděl o této akci a nekontroloval, co se zde dělo. Část zaveženého pozemku byla p. Vondráška. Zde je poslaný e-mail členům stavební komise, starostovi obce a předsedovi kontrolního výboru.


  9.4.2012  

Posílám Vám relativně dobrou zprávu na reakci z minulého týdne a zamyšlení vzniklé situace k pozemku 99/1. Od 7.4. do 9.4. došlo k odvezení materiálu z pozemku p. Vondráška a tento pozemek byl uveden do původního stavu. Ještě dojde k úplnému úklidu okolo pozemku, kde byl materiál navozen, porovnání cesty a vjezdu na louku p. Vondráška. Určitě bude dobré, aby starosta zjistil, zda od firmy Olbrich dojde ke kompenzaci za materiál, který byl navozen na obecní pozemek. Při komunikaci se starostou jsem se dozvěděl, že povolil pouze uložení ornice. Firma Olbrich navozila i nevhodný materiál z budovaného parkoviště v areálu firmy. Toto jsem zjistil až při odvozu materiálu 7.4.2012, když jsem byl na kontrole prací při odvozu materiálu. Momentálně došlo k odvozu a částečné rekultivaci tohoto místa. Předseda stavební komise nevěděl o této činnosti nic konkrétního a až p. Vondráškem jsem byl informován, jak to vypadá s jeho pozemkem.

Je to podobná situace jako s pozemkem u rybníka 99/1. Nemám stále žádné "slovo", které by změnilo situaci na pozemku u rybníka. Tento problém je zapsán v deníku kontrolních dní budované hráze, na který neustále poukazuji. Moje připomínka nebyla brána v úvahu ani při kolaudaci hráze. Odpovědí je, že vše bude dobré po ukončení rekultivace rybníka. Firma, která pozemek vytěžila, s majitelem rybníka dostali souhlas zastupitelstva užívat pozemek pouze jako manipulační prostor. Ne k odtěžení a zavezení bahnem, na které je již řádná dotace pro odvoz a ne uskladnění na pozemek 99/1 ! Výmluvy na možné protahování výstavby hráze a prodražení investice nebyla snad záležitostí obce. V žádném případě nemám zájem něco brzdit nebo někomu "škodit". Jen požaduji ochranu obecního majetku před zájmy jiných. Já osobně nevěřím, že pozemek 99/1 bude uveden do původního stavu. V r. 2012 došlo k navezení dalšího bahna až na patu "cvičiště". Nyní je tam minimálně 8m navoženého bahna. Je třeba dohlédnout na zpevnění tohoto pozemku, aby nedocházelo k jeho destrukci při znovu napuštěném rybníku vodou. Za pozemek je zodpovědná obec a členové zastupitelstva schváleným usnesením. Pokud si tuto situaci neuvědomujeme a nadále budeme koukat, jak dochází k poškozování majetku obce a dělat stále ústupky jiným, tak jsem rozhodnut ukončit svoji činnost v zastupitelstvu. Není přece možné, aby obecní pozemek, který je veden jako zemědělský půdní fond, byl znehodnocen. Byla to krásná louka k rybníku, nyní totálně znehodnocena. Stavební výbor je pouze poradní orgán. Prosím kontrolní výbor, aby tuto situaci řešil. Společně se stavebním výborem bylo dáno stanovisko starostovi obce, jak bude uveden pozemek 99/1 do původního stavu, aby zde nebylo uskladněno bahno.

S pozdravem Bezstarosti V.


  Na základě připomínek od občanů jsem poslal z funkce předsedy stavebního výboru několik e-mailů na odpovědné instituce.  

1) SÚS a na policii konkrétně p. Cibulku ohledně stavu výkopu po opravě plynu na Těškov a stavu výkopu na II/605 po opravě vodovodní přípojky. Následně došlo k označení a opravě.

2) na odbor dopravy v Rokycanech p. Kalčíkovi ohledně připomínek a stavu komunikace II/605 od Hotelu směr Mýto. Zde je napsaný e-mail, odpověď a moje reakce na tuto odpověď.


Dobrý den, pane Kalčík,

v prvé řadě mám vyřídit pozdrav od paní Zieglerové z Holoubkova. Paní Zieglerová dávala petici od občanů na OÚ a pokud nebude stav řešen, tak je rozhodnuta pokračovat v dalších aktivitách ohledně nebezpečného stavu na II/605 v části obce Holoubkov. Na poslední veřejné schůzi zastupitelstva byla poměrně velká diskuse ohledně stavu komunikace, dopravního značení a o neustále se zhoršujícím stavu komunikace a chování řidičů, kteří nedodržují pravidla silničního provozu. V minulém volebním období jsem několikrát jednal se zástupci Obce a policie ČR s p. Cibulkou. Když mi došla trpělivost, tak jsem se domluvil na schůzce u Vás na odboru dopravy a veškerá jednání skončila bez rozumného výsledku. Hned druhý den po veřejné schůzi jsem volal opět p. Cibulkovi a prosil do 14dní o odpověď, zda se dá u nás v Holoubkově pomoci se zmiňovaným stavem. Odpověď jsem nedostal a při prvním telefonátu s p. Cibulkou byla z jeho strany zamítavá stanoviska. Rozhodl jsem se Vám poslat e-mail z důvodu, že veškerá komunikace byla vždy pouze na základě ústního jednání. Do vyřešení projektu, zajištění financí a realizace rekonstrukce uteče hodně času. Občané jsou se stavem velice nespokojeni a já osobně jsem již několikrát ústně prosil o omezení rychlosti, svislém dopravním označení zákazu předjíždění v obou směrech. Omezení rychlosti pouze v úseku od hotelu Bělohlávek směr na Mýto. Díky postoji nového starosty Ing. Fišera došlo ke schválení tohoto usnesení, které Vám posílám.

Usnesení č.13/09/2012 – 6.1: ZO schvaluje zadání pro zpracování PD pro územní řízení na akci „Dopravní řešení průtahu obcí kolem silnice II/605“, která bude zadána ve spolupráci se SÚS PK, zahrnující bezbariérové řešení chodníků celým průtahem obcí, opravu 2 m rýhy silnice od Hotelu Bělohlávek směrem na Mýto po pokládce vodovodu a plynovodu z roku 1996 na náklady obce a v případě prostorových možností umístění kruhového objezdu na křižovatku silnic II/605 a III/2341 před Hotelem Bělohlávek.

Jako předseda stavebního výboru jsem svolal pracovní schůzku stavebního výboru, kde jsme doporučili jednoznačně jednat o tomto problému. Obec nyní udělala první krok k řešení situace, a pokud je možné pomoci a řešit nynější stav, abychom omezili možnost nehod, tak záleží dle mého názoru i na Vás. Osobně na jedné straně chápu názory p. Cibulky a vždy jsem se s ním rozumně domluvil. Pokud bude na připomínky mé i občanů dáno kladné stanovisko odboru dopravy, tak se dá v dané situaci pomoci. Prosím odbor dopravy v Rokycanech o pomoc, která se dle mého názoru nebude řešit do doby, než se v naší obci stane na komunikaci II/605 vážná dopravní nehoda. Jedná se o dočasné omezení rychlosti (než bude špatný stav komunikace odstraněn) v tomto úseku. Zvýrazněném zákazu předjíždění svislým dopravním značením!!! Jako řidič nechápu chování některých řidičů. Předjíždění a průjezd i 90km rychlostí není na tomto úseku výjimkou. Nemá smysl zde psát o neuvěřitelném nárůstu průjezdu kamionů, které trápí i jiné obce z důvodu mýtného na dálnicích. Prosím Vás o pomoc a předem děkuji za odpověď.

Předseda stavebního výboru v Holoubkově. Kontakt na můj mob. tel. 606 446 951 S pozdravem Bezstarosti Václav.


Dobrý den,

ve věci žádosti o pomoc při řešení dopravní situace v obci Holoubkov sděluji:

Problematikou dopravy v obcích, kterými vede průjezdná silnice souběžná s dálnicí, se na území okresu Rokycany zabývají i v Rokycanech a v Mýtě. Stávající šířkové uspořádání silnice č. II/605 umožňuje řidičům rychlou jízdu, o které se zmiňujete. Snížit rychlost dopravním značením bez provedení stavebních úprav by nemělo požadovaný efekt. Vámi navrhované osazení dopravního značení omezující rychlost a předjíždění nebude podle našeho názoru tím faktorem, který zvýší bezpečnost provozu při průjezdu obcí. Dohled a častěji kontrolovat dodržování pravidel provozu na pozemní komunikaci je třeba domlouvat s dopravní policií.

V současné době asi jediným účinným opatřením ke zvýšení bezpečnosti chodců, ale i řidičů jsou stavební úpravy spočívající ve vybudování (dobudování) chodníků, zúžení jízdních pruhů, vybudování bezpečnostních ostrůvků v místech přechodů pro chodce.

Navrhujeme svolat schůzku za Vaší účasti, za účasti SÚS - správce pozemní komunikace (popřípadě zástupce Plzeňského kraje - vlastníka pozemní komunikace), Policie ČR DI a našeho odboru. Jednání svolejte, nebo oznamte na náš odbor a my ho svoláme, jakmile budete mít návrh dopravního řešení (studii) průjezdu obcí, který zpracoval autorizovaný projektant pro dopravní stavby.

S pozdravem

Jaroslav Anton

Městský úřad Rokycany

Odbor dopravy

Masarykovo náměstí 1, Střed

337 01 Rokycany


Dobrý den,

děkuji Vám za odpověď. Přeposílám e-mail od Vás starostovi obce a členům stavební komise. Určitě se ozveme na svolání schůzky, jak navrhujete. Dle Vašeho sdělení asi nejste v "obraze" o co vlastně jde. Jedná se o omezení do doby vyřešení stavu a opravy komunikace!!!

Stav na komunikaci II/605 od investiční akce obce vč. nepředání části komunikace několik volebních období nikdo řádně neřešil. My se nyní snažíme o řešení. Předání části komunikace majiteli komunikace včetně dopravního řešení v naší obci. Vybudování Vámi navrhovaných opatření, které budou předmětem projektové dokumentace. To vše dle usnesení, které nyní existuje. Vzniklo hlavně díky starostovi obce Ing. Fišerovi.

Bez projektu a souhlasu odboru dopravy nelze řešit umístění dopravního značení. To je můj názor a Váš určitě taky. Proto jsem napsal panu Kalčíkovi e-mail na odbor dopravy. Navrhoval jsem (bez odbornosti) řešení, jak momentálně nebezpečný úsek označit, omezit předjíždění a rychlost. Není zde ani označena nerovnost vozovky. Neoznačený nebezpečný úsek snad není normální stav??? Nyní se snažíme napravit to špatné z minulosti. Opravit a předat část komunikace SÚS. V minulém volebním období obec investovala ze svého rozpočtu do oprav této části komunikace víc jak 100 tis. Kč.

Šířkové uspořádání dle normy silnice II/605 v části od hotelu Bělohlávek směr Mýto nyní neexistuje a nevyhovuje!!! Vozidla směrem na Mýto jezdí v protisměru a často i po chodníku, kde dochází k poškození stávajícího chodníku a kanalizace. Z důvodu neznalosti místní situace jak odboru dopravy, policie a SÚS je třeba prohlédnout nebezpečný úsek. Něco rozumného rozhodnout a udělat dočasné opatření pro omezení nebezpečí bez dalšího odkladu. Proto jsem se e-mailem obrátil na Vás z odboru dopravy o pomoc. Jsem druhé volební období v zastupitelstvu a stále se nedaří situaci vyřešit. Občané se oprávněně rozčilují a sepisují petice. Každý v obci říká, až se zde něco vážného stane, tak se to bude řešit. To je opět dle mého názoru špatně. Obec v letošním roce udělala první krok k řešení této situace.

Dostal jsem od Vás písemně stejné stanovisko jako od p. Cibulky stanovisko ústní. To bych chápal jako rozumnou odpověď, kdyby zde nebyl havarijní stav. Za tento stav nemůže pouze obec investiční akcí z minulosti. Stav se zhoršil po zavedení mýtného na dálnicích a hlavně v době budování železničního koridoru. Napsal jsem Vám raději e-mail, abyste věděl jaká je situace, můj názor a o co jde.

S pozdravem Bezstarosti Václav.


3) poslal jsem dotaz agentuře A až Zet konkrétně panu RNDr. Petrovi Čížkovi. Tento člověk je odborník z oboru hydrogeologie. Dostal jsem odpověď, kterou jsem poslal starostovi a předsedovi finanční komise. Jednalo se o předání kontaktu a cenové nabídky pro informaci ke zjištění možnosti kvalitních spodních vod v našem katastru. Osobně si myslím, že by bylo dobré vědět, kde získat kvalitnější vodu pro obecní vodovod. Hloubka asi 25m obecních vrtů – studní, je dle mého názoru při poklesu spodních vod nedostačující. V případě odbahnění Lamanického rybníka, předpokládám problém se surovou vodou z našich současných vrtů. Po povodních v r. 2002, kdy byl rybník vypuštěn, byla vidět silně zhoršená kvalita surové vody.    

Na závěr bych rád napsal, že se podařilo některé problémy v r. 2012 rozumně vyřešit. Bohužel je jich v naší obci víc než dost. Vše je otázkou peněz a řízení obce. Proto je třeba věnovat dále pozornost obecním objektům. Hlavně objektům školy, družiny, domu služeb a zdravotnímu středisku. Ve škole nedošlo opět v r. 2012 k opravě regulace topení, která není v pořádku. V MŠ a družině dle mého názoru, je třeba pouze přenastavit regulaci na jiné podmínky, které vznikly částečným zateplením objektů.

Celý tento zápis bude dán na webové stránky obce do sekce Výbory zastupitelstva obce. Přečtení celé zprávy by zbytečně zdrželo dnešní veřejné jednání zastupitelstva. Poděkování patří všem členům stavební komise za práci v r. 2012. Děkuji za pozornost.

 

Za stavební výbor sepsal Václav Bezstarosti.