Zápis z jednání KSI č. 2/2012

Zveřejněno: 8. 11. 2012, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1918x

Datum, čas a místo konání:

čtvrtek 12. června 2012 od 17:15 do 18:30, obecní úřad v Holoubkově

Přítomni:

p. Zbyněk Tůma, předseda finančního výboru, člen zastupitelstva obce

p. Roman Hašek, předseda kontrolního výboru, člen zastupitelstva obce

p. Zdeňka Švihlová, předsedkyně bytového výboru, členka zastupitelstva obce

Předané materiály:

· Kontrola výše mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2011

· Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2011

 

Projednávané problémy:

 

1) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání komise

Zbyněk Tůma předložil členům komise Zápis č. 1/12 z jednání komise dne 17.4.2012. Členové komise k němu neměli připomínky.

Návrh usnesení:

Komise pro spolupráci s INZULou schvaluje Zápis č. 1/12 z jednání komise dne 17.4.2011 s tím, že věrně a pravdivě popisuje průběh jednání.

 

2) Kontrola výše mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2011

Zbyněk Tůma na základě vyžádaných faktur a dalších údajů provedl kontrolu výše fakturované odměny společnosti INZULA za rok 2011. Pro rok 2011 byla stanovena fixní část měsíční odměny ve výši 103,90 Kč bez DPH za jednu spravovanou jednotku a variabilní část jako čtvrtletí odměna ve výši 11,78 % z rozdílu výše celkového dluhu na nájemném a dalších 11,78 % z poplatků z prodlení skutečně vybraných za daný kalendářní měsíc. Ve správě bylo v průběhu roku od 130 do 133 bytových jednotek (navýšení bylo způsobeno výstavbou nových podkrovních bytů v DPS). Kontrolou bylo zjištěno, že výše roční odměny činí 201.327,- Kč, přičemž společnost INZULA si účtovala odměnu ve výši 193.424,- Kč. Rozdíl ve výši 7.903,- Kč je tvořen :

a) Odečtem chybné fakturace počtu spravovaných jednotek a variabilní odměny za IV. čtvrtletí 2010 ve prospěch obce Holoubkov, a to ve výši 6.038,- Kč.

b) Chybnou fakturací odměny za snížení dluhu ve II. čtvrtletí 2011 ve výši 1.865,- Kč ve prospěch společnosti Inzula.

Návrh usnesení:

Komise pro spolupráci s INZULou doporučuje upozornit společnost INZULA na chybný výpočet odměny za snížení dluhu ve II. čtvrtletí 2011, kde se společnost INZULA poškodila o 1.865,- Kč. 

 

3) Kontrola vybraných oprav na bytovém fondu v roce 2011

Na minulém jednání komise vytipovala několik oprav bytového fondu, které se rozhodla dále prověřit. Zbyněk Tůma si vyžádal od společnosti INZULA příslušné faktury.

 

Č. faktury            částka v Kč             dodavatel           předmět

1019900090         65 973,-        Robert Huňáček VAP     izolace panelových spár a hydrosol. Na byt. domech čp.291, byt č 16 a čp. 285, byt č. 11

1019900157        234 531,-       Stavitelství Šmíd s.r.o.          opravy na domě čp.86(DPS) 

1019900207       11 880,-         Stanislav Svoboda                výměna radiátorů v čp. 285

 

· opravy dle výše uvedených faktur byly fakticky provedeny, ale rozsah a cenu nelze věrohodně ověřit, opravy v částce nad 50 000,- Kč byly schváleny zastupitelstvem obce Holoubkov.

 

Návrh usnesení:

Komise pro spolupráci s INZULou bere na vědomí kontrolu vybraných oprav na BF v roce 2011.

 

4) Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2010

Zbyněk Tůma opatřil od účetní obce doklady prokazující výdaje na bytový fond z položky 3612 rozpočtu obce za rok 2011 mimo investici v DPS. Za rok 2011 bylo na bytový fond vynaloženo přímo z rozpočtu obce 90 327 Kč z toho na opravy a udržování 54 727,- Kč. Výdaje byly v souladu se schváleným rozpočtem a rozhodnutím zastupitelstva obce. 

Návrh usnesení:

Komise pro spolupráci s INZULou konstatuje, že nebyly zjištěny závady ve vynaložení finančních prostředků z položky 3612 rozpočtu obce za rok 2011.

 

5) Usnesení a závěr

Členové komise neměli další připomínky, proto nechal Zbyněk Tůma hlasovat o navrženém usnesení.

 

Hlasování o navrženém usnesení: PRO / PROTI / ZDRŽ

                                                        3    /      0     /     0

 

Dne 12.6.2012 zapsal: Zbyněk Tůma