Zápis z jednání KSI č. 2/2011

Zveřejněno: 16. 1. 2012, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1743x

Datum, čas a místo konání:

čtvrtek 16. června 2011 od 18:30 do 19:30, obecní úřad v Holoubkově

Přítomni:

p. Zbyněk Tůma, předseda finančního výboru, člen zastupitelstva obce

p. Roman Hašek, předseda kontrolního výboru, člen zastupitelstva obce

p. Zdeňka Švihlová, předsedkyně bytového výboru, členka zastupitelstva obce

 

Předané materiály:

· Kontrola výše mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2010

· Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2010

 

Projednávané problémy:

 

1) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání komise

Zbyněk Tůma předložil členům komise Zápis č. 1/11 z jednání komise dne 31.3.2011. Členové komise k němu neměli připomínky. 

Návrh usnesení:

Komise pro spolupráci s INZULou schvaluje Zápis č. 1/11 z jednání komise dne 31.3.2011 s tím, že věrně a pravdivě popisuje průběh jednání.

 

2) Kontrola výše mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2010

Zbyněk Tůma na základě vyžádaných faktur a dalších údajů provedl kontrolu výše fakturované odměny společnosti INZULA za rok 2010. Pro rok 2010 byla stanovena fixní část měsíční odměny ve výši 102,36 Kč bez DPH za jednu spravovanou jednotku a variabilní část jako čtvrtletí odměna ve výši 11,78 % z rozdílu výše celkového dluhu na nájemném a dalších 11,78 % z poplatků z prodlení skutečně vybraných za daný kalendářní měsíc. Ve správě bylo v průběhu roku od 131 do 132 bytových jednotek (pokles je způsoben prodejem bytů na starém sídlišti). Kontrolou bylo zjištěno, že výše roční odměny činí 206.306,- Kč (včetně poštovného), přičemž společnost INZULA si účtovala odměnu ve výši 212.344,- Kč (včetně poštovného). Rozdíl ve výši 6.038,- Kč byl způsoben chybnou fakturací počtu spravovaných jednotek a variabilní odměny za IV. čtvrtletí.

Dále bylo zjištěno, že na předložených fakturách za vyúčtování odměny za správu spravovaných jednotek v období 1-3/2011 je chybně uveden počet spravovaných jednotek. Namísto 131 jednotek bylo kalkulováno 135 jednotek . Rozdíl v neoprávněně účtované odměně za tyto 3 měsíce činil 1496,- Kč.

Návrh usnesení:

Komise pro spolupráci s INZULou požaduje navrácení částky 6.038,- Kč od společnosti INZULA do hospodářské činnosti obce za neoprávněně účtovanou výši své mandátní odměny a napravit účtování počtu spravovaných jednotek na fakturách č. 1059900002, 1059900076, 1059900175, a upozornit společnost INZULA na správné vykazování počtu spravovaných jednotek v dalším období.

  

3) Kontrola vybraných oprav na bytovém fondu v roce 2010

Na minulém jednání komise vytipovala několik oprav bytového fondu, které se rozhodla dále prověřit. Zbyněk Tůma si vyžádal od společnosti INZULA příslušné faktury.

 

Č. faktury   částka v Kč    dodavatel                            předmět

19900040     26 950,-    Dana Dobiášová    projektová dokumentace oprava el. inst. byt. jednotek

19900054     61 865,-    EMO Elektrik s.r.o. oprava el. el. instalace byt. jednotky č. 14/č.p.195

19900068     40 506,-    Jaroslav Kebrle      výměna topné vložky ohřívače TUV v č.p. 285-286

19900052     59 762,-    JAMA PROFI s.r.o.             výměna podlah parket a jádra

19900063     24 992,-    Miroslav Hájek        rekonstrukce rozvodu vody a soc. zařízení v č.p.195

19900162     28 432,-    Miroslav Němec     oprava omítky štítové stěny a soklu č.p. 96

19900108     63 000,-    Luděk Křejdl                       výměna rozvodů vody v č.p. 96

19900120     18 258,-    Karel Drda-Radovan Sejbal   oprava zámků a kování všech dveří č.p. 195

19900205     47 960,-    Václav Vilt                rekonstrukce elektroinstalace bytu č.14/197

19900209     52 800,-    Václav Vilt                rekonstrukce elektroinstalace bytu č.1/194

19900226     27 683,-    Peterka Pavel          výměna regulace FERRO za regulaci Vaillant v DPS

 

Kontrolou výše uvedených vybraných faktur nebyly shledány nápadné odchylky od standardně prováděných oprav v minulosti nebo, že by se jednalo o opravy nespadající do povinnosti majitele bytu tedy obce.

Návrh usnesení:

Komise pro spolupráci s INZULou bere na vědomí kontrolu vybraných oprav na BF v roce 2010.

 

4) Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2010

Zbyněk Tůma opatřil od účetní obce doklady prokazující výdaje na bytový fond z položky 3612 rozpočtu obce za rok 2010 mimo investice – výměna oken v obecních domech + OÚ.

  

Datum           Dodavatel     popis                                   Celkem

19.1.2010      Inzula           – energie vysílač č.p. 4           -7 560 Kč

21.10.2010                          – stříška (lékárna)                 -3 599 Kč

31.12.2010   Klokočník     – náhrada za opravu bytu          -66 734 Kč

17.8.2010     ČEZ               – doúčtování el. en. č.p.195/5      -46 Kč

10.3.2010      Inzula            – odměna za prodej bytu          -1 080 Kč

1.9.2010        SEAP             – dokončení vytápění              -36 000 Kč

17.3.2010      Daň z převodu nemovitostí (Veselková, 165)  -4 581 Kč

14.4.2010      EMO               – topení č.p. 195/5                -20 700 Kč

26.10.2010    M. Němec     – rekonstrukce koupelny           -41 628 Kč

19.11.2010    VIVA               – el. pr. v bytě                     -34 540 Kč

3.12.2010      VIVA                – el. topení čp. 164/1          -36 300 Kč

CELKEM                                                                       -252 768 Kč

 

(Pozn.: podbarvené položky jsou zaúčtovány recipročně ve výnosech)

 

Návrh usnesení:

Komise pro spolupráci s INZULou konstatuje, že nebyly zjištěny závady ve vynaložení finančních prostředků z položky 3612 rozpočtu obce za rok 2010.

 

5) Usnesení a závěr

Členové komise neměli další připomínky, proto nechal Zbyněk Tůma hlasovat o navrženém usnesení.

Hlasování o navrženém usnesení: PRO / PROTI / ZDRŽ

                                                        3    /      0     /     0

 

Dne 16.6.2011 zapsal: Zbyněk Tůma