Zápis z jednání KSI č. 1/2011

Zveřejněno: 16. 1. 2012, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1617x

Datum, čas a místo konání:

úterý 31. března 2011 od 19:00 do 21:30, restaurace FELEKT

Přítomni:

p. Zbyněk Tůma, předseda finančního výboru, člen zastupitelstva obce

p. Roman Hašek, předseda kontrolního výboru, člen zastupitelstva obce

p. Zdeňka Švihlová, předsedkyně bytového výboru, členka zastupitelstva obce

Předané materiály:

  • Komentář k hospodaření firmy INZULA Rokycany na správě bytového fondu v majetku obce Holoubkov za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2010

 

Projednávané problémy:

1) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání komise

Zbyněk Tůma předložil členům komise Zápis č. 2/10 z jednání komise dne 11.6.2010. Členové komise k němu neměli připomínky.

Návrh usnesení:

Komise pro spolupráci s INZULou schvaluje Zápis č. 2/10 z jednání komise dne 11.6.2010 s tím, že věrně a pravdivě popisuje průběh jednání.

 

2) Kontrola mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2010

Na základě Dodatku k mandátní smlouvě ze dne 15.1.2009 byla v roce 2010 účtována

odměna ve výši 102,36 Kč bez DPH za 1 spravovanou bytovou jednotku a měsíc. V dalším dodatku ze stejného data byl počet spravovaných nájemních jednotek ze 137. Ve skutečnosti byl, ale počet spravovaných jednotek v roce 2010 132 – 131.

Ke snížení došlo v důsledku prodeje bytů na starém sídlišti a vystěhováním nájemců v bytech „Na Rudě“. Celková výše roční odměny činila dle „Komentáře k hospodaření firmy INZULA Rokycany na správě bytového fondu v majetku obce Holoubkov za období 1-12/2010“ 210.069,- Kč.

Návrh usnesení:

Opatřit podklady pro kontrolu výpočtu výše odměny společnosti INZULA za rok 2010

(zodpovídá: Zbyněk Tůma; termín: do 15.6.2011)

 

3) Kontrola výdajů správy bytového fondu za rok 2010

Za rok 2010 činily celkové tržby 2.692.233,- Kč (z toho tržby z nájmu byly ve výši 2.334.589,- Kč) a celkové náklady 1.535.549,- Kč (z toho náklady na opravy a udržování byly ve výši 786.517,- Kč). Do rozpočtu obce byla odvedena částka ve výši 2.322.150,- Kč (převážně na výměnu oken v „nových bytovkách“). V roce 2010 činily „Příspěvky do fondu oprav SVJ“ ve výši 149.997,- Kč. Jelikož ne všechny byty na starém sídlišti byly prodány, je obec Holoubkov řádným členem některých nově vzniklých SVJ a musí plnit stejné povinnosti jako každý jiný člen těchto SVJ. Stav běžného účtu k 31.12.2010 činil 1.662.820,- Kč.

Komise prověřila veškeré výdajové položky bytové správy za rok 2010 a vytipovala několik položek výdajů, které je třeba dále prověřit a přijala k tomu usnesení.

Návrh usnesení:

Opatřit faktury a fyzicky prověřit práce u následujících faktur:

 

Č. faktury                              částka v Kč

19900040                             26 950,-

19900054                             61 865,-

19900068                             40 506,-                    

19900052                             59 762,-

19900063                             24 992,-

19900162                             28 432,-

19900108                             63 000,-

19900120                             18 258,-

19900205                             74 960,-

19900209                             52 800,-

19900226                             27 683,-

 (zodpovídá: Zbyněk Tůma, Roman Hašek; termín: do 15.6.2011)

 

4) Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2010

V roce 2010 byly v rozpočtu obce vykázány v souvislosti s bytovým fondem následující položky:

v příjmech Převod z HČ-INZULA ve výši 2.322.150,- Kč a ve výdajích v pol. 3216 , která se dělí na investice ve výši 4.286.690,- Kč (výměna oken v obecních bytech a OÚ) a  ostatní výdaje 252.770,- Kč (především opravy).

Návrh usnesení:

Opatřit položkový rozpis těchto příjmů a výdajů vykázaných v rozpočtu obce za rok 2010 (zodpovídá: Zbyněk Tůma; termín: do 15.6.2011)

 

5) Kontrola objednávek na opravy bytového fondu za rok 2010

Komise prověřila veškeré opravy bytového fondu v roce 2010, které si objednali jednotliví nájemníci a jejichž seznam INZULA pravidelně předkládá.

Návrh usnesení:

Komise pro spolupráci s INZULou konstatuje, že objednané opravy jsou drobného charakteru a z velké části jsou opodstatněné. Poměrně velká část objednávek se týkala oprav a výměn oken, které již nešly zavírat a zatékalo jimi přímo do bytů. Tyto opravy by měly v roce 2010 odpadnout po kompletní výměně oken ve všech obecních bytech.

 

6) Různé

 

7) Usnesení a závěr

Členové komise neměli další připomínky, proto nechal Ing. Zbyněk Tůma hlasovat o navrženém usnesení.

 

Hlasování o navrženém usnesení: PRO / PROTI / ZDRŽ

                                                         3    /      0     /     0

 

Dne 31.3.2011 zapsal: Zbyněk Tůma