Zápis ze zasedání FV ze dne 5.12.2008

Zveřejněno: 16. 3. 2009, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2202x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, pan Pavel Severa

  

Program :

1) Plnění rozpočtu obce Holoubkov za I.-III.Q. 2008

2) Hospodaření příspěvkových organizací Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace) za I.-III. Q. 2008

3) Převod mezi rezervním fondem a fondem reprodukce majetku příspěvkové organizace.

4) III. změna rozpočtu obce Holoubkov na rok 2008.

5) Návrh rozpočtu obce Holoubkov na rok 2009

6) Usnesení a závěr

 

Ad 1) FV bylo předloženo plnění rozpočtu obce za I.-III. Q. 2008.

Celkové příjmy obce za I.-III. Q. 2008 činily 16 914 080,- Kč.

Celkové výdaje obce za I.-III. Q. 2008 činily 8 941 800,- Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (přebytek) obce činil 7 972 280,- Kč.

Jednotlivé příjmy a výdaje obce se naplňují v souladu se schváleným rozpočtem. FV nemá k hospodaření obce za I.-III. Q. 2008 žádné připomínky.

 

Ad 2) FV bylo předloženo plnění hospodaření Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za I.-III. Q. 2008.

Celkové příjmy příspěvkové organizace I.-III. Q. 2008 činily 4 576 718,- Kč.

Celkové výdaje příspěvkové organizace za I.-III. Q. 2008 činily 4 426 354,- Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (přebytek) obce činil 150 364,- Kč.

Příjmy a výdaje příspěvkové organizace jsou v souladu se schváleným rozpočtem.

FV k hospodaření příspěvkové organizace za I.-III. Q. 2008 nemá připomínky.

 

Ad 3) FV byl předložen návrhu na převod mezi rezervním fondem a fondem reprodukce majetku Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za účelem krytí schválených výdajů této příspěvkové organizace na pořízení drobného dlouhodobého majetku a oprav související s tím to majetkem.

FV s tím to návrhem souhlasí.

  

Ad 4) FV byla předložen návrh III. změny rozpočtu obce na rok 2008. Pan Tůma podal vysvětlení k jednotlivým navrženým změnám.

Celkové příjmy obce by po změně měly činit Kč 24 030 040,-

Celkové výdaje obce by po změně měly činit Kč 13 319 260,-

Saldo rozpočtu by po III. změně bylo kladné ve výši Kč 10 710 770,-

Největší změnou na straně příjmů je navýšení příjmů z daní právnických osob a DPH, a to o Kč 1 500 000,- a DPH . Největší změnou na straně výdajů je navýšení výdajů na odpadní vodu a bytové hospodářství, celkem o Kč 130 000,-

FV nemá k tomu to návrhu III. změny rozpočtu na rok 2008 výhrady a doporučuje ho ke schválení zastupitelům obce.

 

Ad 5) FV byl předložen návrh rozpočtu obce na rok 2009. Pan Tůma podal vysvětlení k jednotlivým navrženým položkám rozpočtu.

Kromě položek, které byly navrženy dle skutečností předchozích let se na straně příjmů plánuje mimořádná položka z prodeje bytů ve výši Kč 1 200 000,-. Na straně výdajů pak investice v celkové výši Kč 8 450 000,-.

Celkový rozpočet je navržen jako schodkový, a to ve výši Kč -2 128 480,-.

Celkové příjmy obce by v roce 2009 měly činit 15 359 320,-

Celkové výdaje obce by v roce 2009 měly činit Kč 17 487 800,- 

Je navrženo, aby schodek rozpočtu ve výši-2 128 480,- byl kryt přebytky hospodaření předchozích letech, které dosud činí cca Kč 17 300 000,- a tudíž jsou dostatečné.

FV s tímto způsobem krytí schodku rozpočtu na rok 2009 souhlasí.

 

 Ad 6) Usnesení 

1) FV nemá k hospodaření obce za I.-III. Q. 2008 žádné připomínky a doporučuje ho zastupitelům obce ke schválení.

2) FV k hospodaření příspěvkové organizace za I.-III. Q. 2008 nemá připomínky a doporučuje ho zastupitelům obce ke schválení..

3) FV k převodu mezi rezervním fondem a fondem reprodukce majetku příspěvkové organizace za účelem krytí výdajů této organizace spojených s pořízením drobného dlouhodobého majetku a oprav takovéhoto majetku nemá připomínky a doporučuje ho zastupitelům obce ke schválení.

4) FV nemá k návrhu III. změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2008 připomínky a doporučuje ho zastupitelům obce ke schválení.

5) FV nemá k návrhu rozpočtu obce Holoubkov na rok 2009 připomínky a doporučuje ho zastupitelům obce ke schválení. 

  

Zapsal dne 5.12.2008

Zbyněk Tůma