Zápis ze zasedání FV ze dne 19.6.2008

Zveřejněno: 16. 3. 2009, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2205x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, pan Pavel Severa, pan Lukáš Fišer

 

Program :

1) Závěrečný účet obce Holoubkov za rok 2007

2) Rozpočtový výhled obce Holoubkov do roku 2010

3) I. změna rozpočtu obce Holoubkov na rok 2008

4) Plnění rozpočtu obce Holoubkov za I. Q. 2008

5) Řešení nedobytných pohledávek obce Holoubkov

6) Hospodaření příspěvkových organizací Základní a mateřské školy a školní jídelny za I. Q. 2008

7) Usnesení a závěr

 

Ad 1) FV byl předložen závěrečný účet obce za rok 2007 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření vypracované oddělením finanční kontroly KÚ PK (dále jen Zpráva).

Celkové skutečné příjmy obce za rok 2007 byly Kč 13 007 020,-

Celkové skutečné výdaje obce za rok 2007 byly Kč 11 375 600,-

Za rok 2007 obec hospodařila s přebytkem Kč 1 631 420,-

 

Pan Fišer, který se účastnil jednání FV předložil návrh Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 (dále jen Opatření) a zároveň podal vysvětlení, jak k nálezům ve Zprávě uvedeným, tak i návrhu Opatření. Opatření obsahovala, jak návrh opravy některých zjištění, tak i návrh opatření, aby se nedostatky více neopakovaly. FV se shodl na tom, že nálezy uvedené ve Zprávě v žádném případě nemají vliv na celkovou zdravou finanční situaci obce a nikterak nedeformují celkový obraz o jejím hospodaření. Nedočerpaní, či přečerpání jednotlivých rozpočtovaných kapitol nebylo významné.

Dále se FV shodl, že Opatření jsou dostatečná a doporučuje zastupitelům obce schválit závěrečný účet obce za rok 2007 pouze společně s předloženými Opatřeními.

 

Ad 2) FV byl předložen návrh rozpočtového výhledu obce do roku 2010. Pan Fišer vysvětlil jeho jednotlivé položky. FV nemá k tomu to návrhu výhrady a doporučuje ho ke schválení zastupitelům obce.

 

Ad 3) FV byla předložen návrh změny rozpočtu obce na rok 2008. Pan Fišer opět podal vysvětlení k jednotlivým navrženým změnám.

Celkové příjmy obce by po změně měly činit Kč 19 808 270,-

Celkové výdaje obce by po změně měly činit Kč 19 914 360,-

Saldo rozpočtu by po I. změně bylo záporné ve výši Kč -106 090,-

Toto záporné saldo bude pokryto přebytky hospodaření obce z předchozích let.

FV nemá k tomu to návrhu I. změny rozpočtu na rok 2008 výhrady a doporučuje ho ke schválení zastupitelům obce.

 

Ad 4) FV bylo předloženo plnění rozpočtu obce za I. Q. 2008. Jednotlivé příjmy a výdaje obce se naplňují v souladu se schváleným rozpočtem. FV nemá k hospodaření obce za I. Q. 2008 žádné připomínky.

 

Ad 5) FV byl předložen přehled pohledávek obce, které byly po lhůtě splatnosti více jak 1 rok. Celkový objem těchto pohledávek je Kč 21 428,-

Největší objem pohledávek v celkové výši Kč 19 192,- je za zesnulou paní MUDr. Mayerovou. Jedná se o pohledávky za užívání pronajatých nebytových prostor ve zdravotním středisku.

Menší objem ve výši Kč 2 158,- činí pohledávky z poplatků vybíraných v Mateřské škole (MŠ). Jedná se o větší množství malých částek, a to za péči o děti, které (MŠ) již nenavštěvují.

Pohledávka ve výši Kč 78,- vznikla z poplatků za Školní družinu (ŠD). Jedná se o stejnou situaci jako u pohledávek z poplatků za MŠ.

Vymáhání pohledávek uvedených na předloženém seznamu je velmi problematické (úmrtí dlužníka) nebo přinejmenším by výnos vymožené pohledávky nestačil ani na pokrytí nákladů s vymáháním spojených.

FV souhlasí a doporučuje odpis všech pohledávek na předloženém seznamu uvedených.

 

Ad 6) FV bylo předloženo plnění hospodaření Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za I. Q. 2008. Příjmy a výdaje příspěvkové organizace jsou v souladu se schváleným rozpočtem.

FV k hospodaření příspěvkové organizace za I. Q. 2008 nemá připomínky.

 

Ad 7) Usnesení

1) FV doporučuje zastupitelům obce schválit závěrečný účet obce za rok 2007 pouze společně s předloženým návrhem Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok 2007.

2) FV doporučuje návrh rozpočtového výhledu obce do roku 2010 ke schválení zastupitelům obce.

3) FV doporučuje návrh změny rozpočtu obce na rok 2008 ke schválení zastupitelům obce.

4) FV nemá k hospodaření obce za I. Q. 2008 žádné připomínky.

5) FV souhlasí a doporučuje odpis všech pohledávek uvedených na předloženém seznamu.

6) FV k hospodaření příspěvkové organizace za I. Q. 2008 nemá připomínky. 

  

Zapsal dne 19.6.2008

Zbyněk Tůma