Zápis ze zasedání KV ze dne 16.1.2008

Zveřejněno: 19. 3. 2008, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2019x

Přítomni: p.Kurdík, p.Zajíček, pí. Mgr.Křejdlová

Program: 1) kontrola usnesení zastupitelstva obce č.7 ze dne 10.12.2007

 

ad 1) Kontrolní výbor provedl na svém zasedání dne 16.1.2008 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce č.7 ze dne 10.12.2007 a tímto konstatuje :

        - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 6 bodů, a 14 bodů usnesení bylo zastupitelstvem schváleno. Dále zastupitelstvo neschválilo 1 bod.

        - dále bylo uloženo starostovi a místostarostům zajistit řádný průběh inventur majetku obce k 31.12.2007 a přijmout příslušná opatření k realizaci tohoto usnesení v části II. – schvaluje

 

Kontrolní výbor konstatuje, že řádný průběh inventur byl zajištěn.

Kromě bodů 11. a 14.usnesení, které jsou ve fázi realizace, byly ostatní body splněny.

Na příštím zasedání bude KV hodnotit plnění usnesení ZO za předchozí rok 2007.

   

V Holoubkově dne 16.1.2008

   

zapsal : Kurdík Stanislav – předseda výboru …………………………