Třídění odpadů

Tříděný odpad

Nakládání s odpady se řídí především zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Podle této vyhlášky je na území naší obce každý povinen třídit tyto druhy komunálních odpadů a nakládat s nimi následujícím způsobem:

PAPÍR

Papírový odpad se ukládá do MODRÝCH NÁDOB.

Co patří do modrých nádob:

Do modrých nádob nepatří:

- noviny, časopisy, prospekty, reklamní letáky

- knihy, sešity

- kancelářský papír (i skartovaný), balicí papír

- čisté obaly od potravin, papírové sáčky

- kartony, krabice (roztrhané na menší části)

- vlnitá lepenka


- mokré, mastné a jinak znečištěné papíry

- papírové kapesníky

- papírové obaly kombinované s plasty

nebo kovovými foliemi (krabice Tetra Pack)

- voskový, uhlový či fotografický papír

SKLO

Skleněný odpad se ukládá do ZELENÝCH NÁDOB.

Co patří do zelených nádob:

Do zelených nádob nepatří:

- skleněné láhve od nápojů

- skleněné nádoby

- malé lahve od kosmetiky

- skleněné střepy - tabulkové sklo

- keramika, porcelán

- sklo s drátěnou výztuží

- vrstvené sklo, autosklo

- zrcadla, kovová víčka

- žárovky a zářivky


PLASTY (včetně PET lahví a nápojových kartonů) + KOVY

Plastový odpad a kovový odpad se ukládá do ŽLUTÝCH NÁDOB.

Co patří do žlutých nádob:

Do žlutých nádob nepatří:

- veškeré plastové obaly (kelímky, sáčky, folie,

tašky, láhve od drogerie apod.)

- PET lahve od nápojů - SEŠLÁPNUTÉ

- drobné plastové předměty

- menší kusy obalového bílého polystyrénu

- nápojové kartony (od mléka, džusů, vína)

- kovové obaly (od kompotů, olejovek apod.)

- plechovky (od piva, limonád, rajčatové šťávy

apod.)

- kovové nádobí

- drobné kovové předměty


- novodurové trubky

- polystyrén ze stavební činnosti

- obaly od nebezpečných látek (motorové

oleje, chemikálie, barvy apod.)

- kabely s obsahem kovu

- jakékoliv plastové výrobky ze stavební činnosti

Modré, zelené a žluté nádoby jsou v obci rozmístěny na celkem 6 stanovištích (u samoobsluhy, na Okrouhlici, ve starém sídlišti, v Chejlavech, u hasičského cvičiště, u fotbalového hřiště).

 

BIOODPADY rostlinného původu

Biologický odpad rostlinného původu se ukládá do HNĚDÝCH NÁDOB a velkoobjemových kontejnerů označených BIOODPAD.

Co patří do hnědých nádob a kontejnerů:

Do hnědých nádob a kontejnerů nepatří:

- posekaná tráva, listí

- zbytky zeleniny a ovoce (jádřince, listy, nať

zeleniny, slupky z brambor a citrusových plodů)

- čajový odpad a čajové sáčky, kávová sedlina

- skořápky z vajíček

 - zbytky rostlin, listy a kořeny zeleniny

- plevel, květiny, kousky keřů do velikosti 30 cm

- zemina z květináčů či truhlíků, drny se zeminou

- seno, sláma

- piliny, hobliny

- zbytky jídel, oleje, maso

- zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata

- popel

- biologicky nerozložitelné a ostatní odpady

- větve a velké dřeviny

Majitelé rodinných domů likvidují biologický odpad rostlinného původu především na vlastním kompostu. V případě většího množství biologického odpadu je možné ho odvézt do velkoobjemových kontejnerů označených BIOODPAD, které jsou umístěny u skládky větví u lesa u Titlů, u hasičského cvičiště a u fotbalového hřiště.

Majitelé bytů vhazují biologický odpad rostlinného původu do hnědých nádob umístěných společně s nádobami na směsný odpad u jednotlivých bytových domů.

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY

Jedlé oleje a tuky se ukládají do ČERNÉ NÁDOBY.

Co patří do černé nádoby:

Do černé nádoby nepatří:

- přepálený rostlinný olej a tuk z kuchyně

v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích     

- živočišné tuky (sádlo, lůj)                      

- motorový olej

Černá nádoba je umístěna u kotelny v novém sídlišti.

 

TEXTIL

Textil se ukládá do BÍLÉ a OKROVÉ nádoby s nápisem TEXTIL.

Co patří do bílé a okrové nádoby:               

Do bílé a okrové nádoby nepatří:

- čisté a suché kusy oblečení

- obuv

- bytový textil

- kabelky

- dětské hračky     

- mokré a špinavé kusy oblečení                      

- koberce

- matrace

- molitan

Bílá a okrová nádoba jsou umístěny u samoobsluhy.

Mimo režim nakládání s odpady lze textil rovněž věnovat do humanitární sbírky, kerou obec ve spolupráci s Diakonií Broumov pravidelně organizuje. Přesné termíny konání sbírky jsou vždy zveřejněny na úřední desce, na internetových stránkách obce a vyhlášeny obecním rozhlasem.

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Nebezpečný odpad se odkládá do zvláštních sběrných nádob, které jsou přistavovány v rámci mobilních svozů 2x ročně, vždy na jaře a na podzim. Přesné termíny a místo svozu jsou vždy zveřejněny na úřední desce, na internetových stránkách obce a vyhlášeny obecním rozhlasem. Do doby konání mobilního svozu musí tento druh odpadu každý skladovat individuálně ve své domácnosti, nebo ho za poplatek odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře v jiné obci.

Co patří mezi nebezpečné odpady:               

Mezi nebezpečné odpady nepatří:     

- kyseliny, louhy, pesticidy

- oleje (motorové, převodové apod.), filtry

- zbytky barev, ředidel, tmelů, lepidel

- všechny obaly a tkaniny znečištěné od výše uvedených látek

- zdravotnický odpad, chemikálie

- vysloužilé elektrozařízení (lednice, pračky, televize apod.)

- žárovky, zářivky

- baterie, monočlánky, akumulátory

- pneumatiky

 

OBJEMNÝ ODPAD

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do klasických sběrných nádob (např. nábytek, matrace, peřiny, koberce, podlahové krytiny, dětské autosedačky apod.). Objemný odpad se sváží o víkendech a odkládá se do oranžových velkokapacitních kontejnerů umístěných u kotelny v novém sídlišti.

  

Jakékoliv jiné druhy odpadu, které jste nenašli ve výše uvedeném přehledu, jsou SMĚSNÝM KOMUNÁLNÍM ODPADEM, který majitelé rodinných domů ukládají do vlastních nádob u svých nemovitostí a majitelé bytů do kontejnerů a popelnic u jednotlivých bytových domů. Majitelé rekreačních objektů v chatových oblastech mají pro ukládání směsného odpadu vyčleněny samostatné kontejnery a v případě zájmu si mohou na obecním úřadě vyzvednout plastové pytle ke shromažďování odpadů.

 

Žádáme všechny občany, aby veškerý odpad, který vyprodukují, řádně třídili dle výše uvedených pravidel a aby okolo sběrných nádob udržovali pořádek !!! Zároveň je zakázáno sběrné nádoby přeplňovat a odpad v nich udupávat či jakkoliv zhutňovat. Netřídění odpadu, jeho odkládání do nesprávných nádob nebo na nesprávná místa a znečišťování veřejného prostranství v okolí sběrných nádob naplňuje skutkovou podstatu přestupku, za který mohou být občané ze strany Městské policie Mýto pokutováni !!!

 

   Zprávy o odpadech 

Dokumenty ke stažení