Otázky a odpovědi

Odborníci na odpadové hospodářství a ekologii se v zásadě shodují, že v oblasti odpadů je nejdůležitější OSVĚTA. Je nutné lidem neustále připomínat, že chovat se ekologicky a ohleduplně k okolnímu prostředí je nejenom módním trendem, ale nutností, aby lidstvo vůbec na této planetě dlouhodobě přežilo a bylo možné zachovat současný konzumní způsob života, na který jsme si všichni velmi rychle navykli. Odpady jsou jednou z důležitých oblastí, v níž chování každého z nás hraje významnou roli. Rádi bychom, aby se o ní vedla s občany otevřená diskuze, aby o ní byli maximálně informováni a aby ji sami mohli i ovlivnit. Chtěli bychom vás proto vyzvat, abyste jakékoliv vaše podněty, dotazy, nejasnosti nebo připomínky k této oblasti sdělili na obecní úřad. V této sekci vznesené dotazy zveřejníme a budeme se snažit na ně odpovědět. 

 

Opravdu se do žlutých nádob na plasty hází dohromady 4 druhy odpadů – plasty, PET lahve, nápojové kartony i kovy?

Ano opravdu! V naší obci nemáme zavedený samostatný sběr drobných kovových odpadů (v některých obcích na to mají zvláštní šedivé nádoby) a nápojových kartonů (někde na to jsou speciální oranžové nádoby), takže se opravdu všechny tyto 4 druhy odpadů hází do žlutých kontejnerů. Je to z toho důvodu, že svozová společnost Marius Pedersen disponuje tzv. magnetickým separátorem, kterým kovové odpady automaticky oddělí, a zbytek roztřídí na poloautomatické dotřiďovací lince v obci Dýšina.

 

Proč jsou u nádob na tříděný odpad tak malé otvory na vhoz odpadu? Větší skleněné láhve, papírové krabice či plastové kanystry se tam nevejdou a lidi je pak odhazují okolo kontejnerů a vzniká tam nepořádek. V některých obcích mají jiný druh nádob na tříděný odpad, kde se odklopí víko a vejdou se tam i objemnější odpady.

Téměř všechny obce okresu Rokycany vytvořily na konci 90. let zájmové sdružení POLYGON, které zajišťuje odpadové nádoby na tříděný odpad a jejich vysypávání. Současné „zvonové“ nádoby byly tehdy pořízeny jednotně do všech členských obcí tak, aby mohly být vysypávány jedním (stejným) svozovým vozidlem. Svozová společnost Marius Pedersen tak má vytvořené tzv. svozové trasy a vysypává nádoby vždy z více obcí najednou, což je jednoznačně ekonomicky efektivnější, než aby jezdila do každé obce zvlášť s jiným svozovým vozidlem. Je však pravda, že současné odpadové nádoby jsou již většinou okolo 20-ti let staré (některé z nich i ve špatném technickém stavu) a nepraktické právě kvůli malým vhozovým otvorům. Na poslední valné hromadě sdružení POLYGON bylo proto rozhodnuto, že svozová společnost pořídí nové vozidlo a ve vybraných obcích odzkouší pilotní projekt s provozem kontejnerových sběrných nádob s odklopným víkem. Pokud se tento způsob osvědčí, rozšíří se v příštích letech tento způsob svozu do všech členských obcí a současné „zvonové“ nádoby budou všude vyměněny za kontejnerové s odklopným víkem.

 

Proč je v naší obci zvolen způsob zpoplatnění odpadů tzv. na poplatníka, kdy všichni platí stejně, aniž by se zohledňovalo množství vyprodukovaného odpadu? Je to nespravedlivé a není to ani motivující k tomu, aby lidé odpad třídili.

Podle současné legislativy existují v zásadě 3 způsoby, jak obec může od občanů vybírat poplatky za odpady: 1) nevybírat je vůbec a náklady na svoz odpadů hradit plně ze svého rozpočtu; 2) vybírat poplatek, který je ve stejné výši pro každého poplatníka přihlášeného v obci k trvalému pobytu; 3) vybírat poplatek od majitele nemovitosti podle množství vyprodukovaného odpadu v tunách, litrech či podle kapacity svozové nádoby, v tomto případě je také možné volit frekvenci vyprazdňování nádoby (např. každý týden, 1x za 2 týdny, měsíčně apod.). Na první pohled by se možná mohlo zdát, že „nejspravedlivější“ je určitě třetí varianta, kdy si každý zaplatí to, co skutečně do popelnice vyhodí, a sám se rozhodne, jak často chce popelnici vyvážet. Jenomže co může být spravedlivé pro jednoho, nemusí už být spravedlivé pro někoho jiného. Tento systém je zřejmě nejvhodnější a „nejspravedlivější“ pro obce, ve kterých jsou postaveny pouze rodinné domky a buď žádné, nebo jen málo chatových oblastí. V naší obci to však tak není, neboť zhruba polovina poplatníků bydlí buď v bytových domech nebo mají rekreační objekt v chatových oblastech. Zde nemají „svoji“ nádobu na odpad, kam vyhazují odpad jen oni, ale mají zde nádobu společnou pro celou bytovku nebo pro celou rekreační oblast. Těmto poplatníkům by proto zmíněný způsob zpoplatnění v ničem nepomohl, neboť by stejně všichni platili stejnou částku za odvoz odpadu z dané popelnice, i když se budou snažit třídit a snižovat množství odpadu sebevíc, ale jejich sousedé nikoliv. Navíc tyto společné sběrné nádoby na odpad nejsou umístěné za hradbou na vlastním pozemku jako v případě rodinných domů, ale stojí na veřejném prostranství, kam mohou odpad odhazovat i jiné osoby, které v dané bytovce či lokalitě vůbec nebydlí (např. lidé z chatových oblastí Pod Trhoní či V Břízkách pod fotbalovým hřištěm si často stěžují, že tam zastaví cizí auto, vyhodí do „jejich“ kontejneru odpad a odjede). Je pro tyto lidi „spravedlivé“, aby platili za odpad svých sousedů, kteří ho netřídí, nebo za odpad cizích lidí, kteří ho vyhodí do „jejich“ popelnice stojící volně na veřejném prostranství? Další obavou ze zavedení tohoto způsobu zpoplatnění odpadů pak je, aby se lidé nezačali odpadu zbavovat nedovoleným způsobem, např. jeho odhazováním do příkopů, v lesích, pálením apod., a tím uměle snižovali množství odpadu ve „své“ popelnici. V neposlední řadě je pak potřeba vyvrátit mylnou představu některých majitelů rodinných domů, že když se jim nyní vyváží popelnice každý týden a zaplatí za to 800,- Kč na poplatníka za rok, tak když by si objednali vývoz pouze 1x za 14 dní, platili by pouze 400,- Kč. To ale v žádném případě není pravda. Je potřeba si uvědomit, že cena za likvidaci odpadu se (zjednodušeně řečeno) skládá ze 2 základních položek: za uložení svezeného odpadu na skládku + za zajištění samotného svozu a manipulaci se svozovými nádobami. V případě první položky (uložení svezeného odpadu na skládku) k žádné úspoře nedochází, neboť pokud se na skládku uloží plná popelnice 1x za 14 dní, nebo do poloviny naplněná popelnice každý týden, je celkový objem odpadu stále stejný. V případě druhé položky by se významně ušetřilo pouze v případě, že by si svoz odpadu 1x za 14 dní objednali všichni občané v obci a svozová firma by sem tak zajížděla pouze 2x do měsíce. Pokud si však vývoz ob týden objednají pouze někteří občané, bude úspora zcela minimální, neboť svozová společnost stejně musí zaplatit provoz svozového vozidla (nafta, řidič, obsluhující pracovníci) a příliš se neušetří na tom, jestli v obci vysype třeba jenom 200 místo obvyklých 300 popelnic. Navíc tento způsob zpoplatnění odpadu je také administrativně náročnější, svozová vozidla se musí vybavit zařízením umožňujícím odpad vážit, jednotlivé popelnice by se musely očipovat, aby bylo při vážení možné zaznamenat, ke kterému číslu popisnému patří, je nutné na to pořídit speciální software, kam budou data z vážení odpadu přenášena a osoba obsluhující tento software pak bude každému poplatníkovi vystavovat samostatnou fakturu či platební výměr s jinou výší poplatku. Je tedy možné, že by tento způsob mohl některé občany motivovat chovat se ekologičtěji a více třídit, případně by ho považovali za „spravedlivější“, ale vůbec není jisté, že by také znamenal snížení nákladů na svoz odpadu a tím pádem i plateb pro občany, a že by se odpad více nepovaloval všude možně mimo popelnice. V tuto chvíli proto zastupitelstvo obce rozhodlo, že zůstane stávající způsob zpoplatnění formou stejné výše poplatku pro každého poplatníka, avšak oblast odpadového hospodářství se bude i nadále vyvíjet a nelze vyloučit, že v dalších letech bude toto rozhodnutí přehodnoceno.