Datová schránka

Datové schránky

Na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších předpisů byla Obci Holoubkov jako orgánu veřejné moci povinně zřízena datová schránka. Prostřednictvím tohoto elektronického úložiště je možné doručovat a provádět úkony vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra ČR.

Datová schránka Obce Holoubkov byla aktivována dne 30. října 2009. Od tohoto dne mohou všechny fyzické i právnické osoby činit podání vůči obci elektronicky prostřednictvím této datové schránky.

Podání vůči obci

Podání vůči obci může učinit:

 • jakákoliv fyzická osoba a fyzická osoba-podnikatel, která si dobrovolně u Ministerstva vnitra ČR zřídila datovou schránku,
 • jakákoliv právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku v ČR, které byla datová schránka povinně zřízena a aktivována nejpozději k 1.11.2009,
 • jakýkoliv orgán veřejné moci, kterému byla datová schránka povinně zřízena a aktivována nejpozději k 1.11.2009.

Podmínky používání datové schránky na Obecním úřadu Holoubkov

 • Podání prostřednictvím datové schránky je bezplatné.
 • Podání prostřednictvím datové schránky je právně závazné a nezpochybnitelné, tj. žadatel nepotřebuje potvrzovat kopii s vyznačením čísla jednacího jeho žádosti. Podání nemusí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem.
 • Podání prostřednictvím datové schránky je možné pouze tehdy, umožňuje-li to povaha dokumentu !!! (např. chce-li žadatel od obce vyjádření k projektové dokumentaci na nějakou stavbu pro stavební úřad, nelze toto podání učinit prostřednictvím datové schránky, neboť musí žadatel k žádosti přiložit 1x originální paré projektové dokumentace).
 • Obsahuje-li podání učiněné prostřednictvím datové schránky přílohu, musí být tato příloha v následujících formátech:
  • .pdf                      (Portable Document Format)
  • .txt                       (prostý text)
  • .rtf                        (Rich Text Format)
  • .doc                      (MS Word Document)
  • .xls                       (MS Excel Spreadsheet)
  • .ppt                      (MS PowerPoint Presentation)
  • .jpg/jpeg/jfif          (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
  • .mpeg1/mpeg2    (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
  • .wav                     (Waveform Audio Format)
  • .mp2/mp3            (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

OÚ Holoubkov nebude přijímat žádné jiné typy formátů!

V žádném případě nelze používat spustitelné (např. .exe, .arj) nebo jakkoliv komprimované soubory (např. .zip, .rar). V takovém případě nebude datová zpráva přijata a odesílatel se nemůže domáhat žádných právních účinků tohoto podání !!!

egon
 • Datová zpráva může obsahovat pouze přílohy, jejichž celková velikost nepřekročí 10 MB, jinak nebude přijata !!!
 • Podání prostřednictvím datové schránky bude Obci Holoubkov doručeno dnem přihlášení pověřeného pracovníka do datové schránky prostřednictvím elektronické spisové služby, nejpozději však 10. den po odeslání podání žadatelem.
 • Na OÚ Holoubkov se provádí autorizovaná konverze dokumentů na žádost, a to na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT.