Výbory zastupitelstva

Kontrolní výbor

Anna Vildová
  předsedkyně
Václav Černý
  člen
František Hrůza
  člen
František Smejkal
  člen
Miloš Černý
  člen

Kontrolní výbor zřizuje zastupitelstvo obce povinně podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Činnost výboru se zaměřuje především na kontrolu plnění usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva obce, kontrolu činnosti vedoucích představitelů obce a zaměstnanců obecního úřadu. Výbor také sleduje, zda je činnost zastupitelstva obce a obecního úřadu v souladu se zákony a platnými právními předpisy ČR. Dále plní úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo obce.

 Zprávy z kontrolního výboru

 

Finanční výbor

Ing. Zbyněk Tůma   předseda
Alena Rejzková
  členka
Hana Smejkalová
  členka
Eva Palečková
  členka
Ing. Bedřich Podhorský
  člen

Finanční výbor zřizuje zastupitelstvo obce povinně podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Činnost výboru se zaměřuje především na kontrolu plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce, kontrolu finančních operací při platebním styku a kontrolu stavu hotovosti v pokladně. Výbor se dále vyjadřuje ke všem návrhům finanční povahy a dává k nim své stanovisko zastupitelstvu obce. Výbor také kontroluje hospodaření příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy a dále plní úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo obce.

 Zprávy z finančního výboru

 

Sociální výbor

MUDr. Václava Gutová
  předsedkyně
Mgr. Dagmar Kořánová
  členka
Hana Šašková
  členka
Božena Karasová
  členka
Miloslava Kalousová
  členka

Sociální výbor zřizuje zastupitelstvo obce jako svůj poradní orgán. Činnost výboru se v sociální oblasti zaměřuje na zajištění blahopřání pro občany obce, kteří oslavili významné životní jubileum, na poskytování mimořádných sociálních podpor z rozpočtu obce pro občany v těžké životní situaci, na pravidelné návštěvy seniorů v ÚSP Mirošov a DPS Holoubkov, na pořádání humanitárních sbírek a na zajištění „Vítání občánků“ a „Setkání s dárci krve“ vždy v měsíci květnu.

V bytové oblasti výbor zajišťuje evidenci žádostí o byty v majetku obce a žádostí o byty v Domě s pečovatelskou službou. Na základě těchto žádostí sestavuje pravidelně 1x ročně pořadníky a seznam uchazečů o byt. Po schválení pořadníků zastupitelstvem obce rozhoduje o přidělování uvolněných bytů. Při své činnosti se řídí Zásadami pro provádění bytové politiky v obci Holoubkov. Dále plní úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo obce.

 Zprávy ze sociálního výboru 

 

Kulturní výbor

Stanislav Kurdík

předseda
Mgr. Jan Vodička   člen
Ing. Marek Šiman
  člen
Radovan Novotný
  člen
Martina Radová   členka
Daniel Opatrný
  člen
Pavel Königsmark
  člen

Kulturní výbor zřizuje zastupitelstvo obce jako svůj poradní orgán. Činnost výboru se zaměřuje na pořádání kulturních akcí v obci (masopust, den dětí, benátská noc, taneční zábavy), na spolupráci při akcích pořádaných místní Základní a mateřskou školou včetně účasti člena výboru ve Školské radě a na spolupráci s místními zájmovými organizacemi včetně rozdělování dotací a příspěvků pro tyto spolky. Dále plní úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo obce.

 Zprávy z kulturního výboru

 

Stavební výbor

Luboš Vondrášek
  předseda
Václav Bezstarosti
  člen
Tomáš Kuba
  člen
Ing. Petr Suchý
  člen
Milan Fiala
  člen

Stavební výbor zřizuje zastupitelstvo obce jako svůj poradní orgán. Činnost výboru se zaměřuje především na kontrolu technické stránky prováděných investičních akcí, účast při místních šetření stavebního charakteru a hospodaření s pozemky obce. Dále plní úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo obce.

 Zprávy ze stavebního výboru 

 

Komise pro spolupráci s INZULOU

Komise pro spolupráci s INZULOU funguje jako poradní orgán vedoucích představitelů obce, jejími členy jsou zástupce finančního, kontrolního a sociálně-zdravotního a bytového výboru zastupitelstva. Činnost komise se zaměřuje na kontrolu hospodaření společností INZULA a TEBYT-BTZ na správě bytového a nebytového fondu obce.

 Zprávy z komise pro spolupráci z INZULOU