Zápis ze zasedání FV ze dne 8.12.2020

Zveřejněno: 12. 12. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 136x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Hana Smejkalová, paní Alena Rejzková

 

Program:

1) Kontrola pokladny

2) Hospodaření obce Holoubkov za 1-9/2020

3) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-9/2020

4) II. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2020

5) Návrh rozpočtu obce Holoubkov na rok 2021

6) Plán investic na rok 2021 a další léta

7) Rozpočtový výhled 2021 – 2026

8) Usnesení a závěr

 

1) Dne 8.12.2020 byla provedena k témuž dni kontrola pokladny Obce Holoubkov.

V účetnictví obce Holoubkov se syntetický účet pokladny č. 261 skládá ze dvou analytických účtů, a to:

261000 – účet pokladny obecního úřadu

261200 – účet pokladny „Inzuly“ (správce bytového fondu obce, který hospodaří s penězi obce)

Předmětem kontroly byla pokladna obecního úřadu, tudíž účet 261000.

Fyzický stav pokladny k 8.12.2020 byl 212 386,00 Kč.

Účetní stav poklady 8.12.2020 byl také 212 386,00 Kč.

Rozdíl fyzického a účetního stavu byl roven nule.

Pro stanovení účetního stavu pokladny bylo vycházeno z následujících podkladů:

- účetní závěrka obce k 11/2020, kde konečný zůstatek pokladny 261000 byl Kč 213 322,00,

- sumář pokladních a účetních dokladů za 1. - 8.12.2020 včetně, kde počáteční zůstatek pokladny byl Kč 213 322,00 a konečný k okamžiku kontroly Kč 212 386,00.

  

2) FV byl předložen rozbor hospodaření obce Holoubkov za období 1-9/2020

Celkové příjmy obce činily Kč 22 031 890,-, tj. 74,7 % z celkových rozpočtovaných příjmů (po I. změně).

Procentuální plnění celkových rozpočtovaných příjmu je mírně pod 75% z důvodu nižších daňových příjmů pouze 65,3%, které se díky jednorázové kompenzaci ze strany státu CZK 1,82 M zvýšily na 74,3%. Ostatní jednotlivé položky na straně příjmů se zatím naplňují dle očekávání.

Celkové výdaje obce činily Kč 14 436 220,-, tj. 47,1%, z celkových rozpočtovaných výdajů (po I. změně).

Tak nízké procento plnění na straně výdajů je způsobeno čerpáním výdajů na plánované investice pouze z 22,8% - největší investice rekonstrukce domu č.p. 96 (CZK 9 M) přechází do roku 2021. Ostatní položky výdajů se naplňují bez výraznějších odchylek od rozpočtu.

Obec za 1-9/2020 hospodařila s celkovým přebytkem 7 595 670,- Kč.

Na BÚ obce se tedy zvýšil zůstatek/přebytek hospodaření minulých let na 31 661 640,75 Kč.

 

3) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-9/2020 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-9/2020 činily 11 443 753,- Kč, tj. 66,8% z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední schválené úpravě rozpočtu.

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-9/2019 činily 11 333 884,- Kč, tj. 66,00% z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední schválené úpravě rozpočtu.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (přebytek) činil 109 869,- Kč.

Neplnění rozpočtu jak na straně příjmů, tak i výdajů je způsobeno čerpáním dotace na tzv. „Šablony“ pouze ve výši 45,47% z celkových Kč 724 523, ale i dalšími položkami vč. Financování KÚ 68,85%.

Mzdové výdaje byly kryty příjmem z KÚ bez dotace z obce (výjimka na platy). Ostatní jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se také naplňovaly ve snížené výši kromě materiálových nákladů (77,09%), kde největší položkou jsou úklidové, mycí, prací a hygienické prostředky (tvoří 40% z materiálových nákladů). Jak celkově nižší příjmy, tak i výdaje i zvýšené výdaje na čistotu a hygienu souvisí s probíhající pandemií COVID 19 a jsou opodstatněné.

 

4) FV byl předložen II. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2020

Celkové rozpočtované příjmy obce po změně činí Kč 28 741 760,-.

Celkové výdaje obce po změně činí Kč 20 895 500,-.

Dosud plánované záporné saldo rozpočtu po I. změně (Kč -1 228 620,-) se tak změní na přebytek Kč 7 846 0260,-.

Největší změny na straně příjmů, které se snižují o celkem 700 423,- Kč:

- nová položka Neinv. dotace MFČR - Kompenzační příspěvek COVID_19 ve výši 1 820 000,- Kč

- snížení daňových příjmů z důvodu COVID 19 celkem o -2 100 000,- Kč

- ostatní položky se drobně upravují dle dosahované skutečnosti

Největší změny na straně výdajů, které se snižují o celkem 9 775 298,17 Kč:

- nová položka Nákup stánků v centru obce ve výši 1 530 000,- Kč - bylo již schváleno OZ  

- snížení výdajů na investice Rekonstrukce bytovky č.p. 96 o celkem Kč 8 980 000,- z důvodu odložení realizace do roku 2021

- ruší se položky Oprava garáží v Chejlavech a Obecní policie-z dotace v celkové výši 1 050 000,- Kč

- ostatní položky se upravují dle dosahované skutečnosti

 

5) FV byl předložen rozpočet obce Holoubkov na rok 2021.

Celkové příjmy obce jsou navrženy ve výši Kč 23 826 190,-

Celkové výdaje obce jsou navrženy ve výši Kč 41 920 080,-

Saldo rozpočtu je plánováno v záporné výši Kč -18 093 890,-.

Tento velký schodek je způsoben výdaji na investice již několik let připravené investice jako např. Rekonstrukce bytovky č.p. 96 za 11 000 000,- Kč a Zateplení a nové vytápění bytovky č.p. 291  za celkem 7 500 000,- Kč, jenž bylo vyvoláno odpojením bytovek od CZT a jeho úplným zrušením.

Na straně výdajů jsou mimořádně navýšeny položky:

Odpadní voda – REVOS - 3 000 000,- Kč

Opravy a udržovaní - ostatní, zimní údržba, posypy - 500 000,- Kč

Sportovní zařízení – Sokol - 500 000,- Kč, které souvisí s investicemi a opravami v areálu sokolovny.

Daňové příjmy jsou navrhovány na očekávané úrovni roku 2020, což proti roku 2019 (období před COVID 19) představuje pokles o 8,2%, což souvisí jak s očekávaným poklesem daňových příjmů státu z působené poklesem HDP (COVID 19), tak připravovanými daňovými změnami. Toto očekávání je zcela reálné a z pohledu rozpočtové opatrnosti zcela namístě, přestože se připravují změny v RUD, které by výpadek daňových příjmů obcím z důvodu daňových změny měly částečně kompenzovat.

Ostatní položky navrhovaného rozpočtu běžné příjmy a výdaje jsou nastaveny dle předchozích skutečností.

Rozpočet obce Holoubkov na rok 2021 je sestaven realisticky jak na straně příjmů, tak i výdajů a mimořádné položky vč. investic a oprav byly projednány a schváleny OZ. Záporné saldo rozpočtu v roce 2021 bude kryto přebytky hospodaření v minulých letech. Obec k 30.11.2020 měla na bankovních účtech k dispozici 32,47 mil. Kč a do konce roku se očekává jeho pokles pouze na cca 31,87 mil. Kč.

 

6) FV byl předložen soupis potřebných investic v obci Holoubkov na rok 2021 vypracovaný starostou obce panem Lukášem Fišerem

Tento soupis je rozdělen na několik částí:

1) Rekapitulace investic realizovaných v roce 2020.

2) Návrh investic a oprav pro rok 2021 v celkové výši 32,3 mil. Kč. Ty akutní a nejvíce připravené za cca 25,5 mil. Kč jsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2021.

2) Projektová příprava investic, tzn. výdaje na vypracování projektů. Plánovaná částka celkem je 0,24 mil. Kč.

3) Další projektově připravené investice, o kterých se v poslední době diskutovalo na OZ, a u kterých OZ schválilo jejich realizaci, představují částku cca 12,5 MCZK. Další připravované investice jsou pouze vyjmenované bez odhadovaných výdajů, které lze očekávat v řádech desítek miliónů Kč.

Většina výdajů na investice je pouze odhadována – jejich skutečná výše bude upřesněna až po realizaci jednotlivých výběrových řízení, které schvaluje obecní zastupitelstvo.

 

7) FV byl předložen rozpočtový výhled obce Holoubkov na období 2021 - 2026.

Tento výhled vychází z reálných daňových i nedaňových příjmů, které odpovídají dosahovaným příjmům v posledních letech, a od roku 2021 jsou konzervativně stanoveny mírně nad úrovní 20 mil. Kč, což je méně než v roce 2019, ale cca na úrovni 2020 – pokles se očekává kvůli COVID 19. V dalších letech daňové příjmy mírně rostou až na částku 24 mil. Kč, což souvisí s očekávaným oživením ekonomiky ČR. Příjmy v roce 2024 jsou navýšeny o 10 MCZK z prodeje zasíťovaných pozemků u MŠ. Běžné výdaje jsou upraveny pouze o možný vývoj inflace a běžné opravy na úrovni 15 – 16,5 mil. Kč. Kapitálové výdaje (investice) jsou do roku 2022 nastaveny dle připravených akcí a od roku 2023 ve stejné výši 10 MCZK. Očekávaný přebytek běžného rozpočtu bez mimořádných oprav, který je zdrojem pro investiční výdaje, odpovídá částce 8,5 mil. Kč. Tato částka byla dosahována i v minulých letech a je reálná.

Investiční dotace jsou promítnuty do kapitálových příjmů, ale jejich získání není jisté. Zde je hlavně počítáno s prodejem majetku obce.

Salda celkových příjmů a výdajů se očekávají schodková s krytím přebytky z minulých let, což povede ke snížení objemu disponibilních FP obce z cca 32 MCZK na 3,3 MCZK.

Celkově je rozpočtový výhled sestaven poměrně konzervativně a zatím nepočítá s žádnou úvěrovou zadlužeností.

 

8) Usnesení:

1) Kontrola pokladny bez závad.

2) FV v hospodaření obce za 1-9/2020 nevidí narušení rozpočtové kázně a finanční stability obce a doporučuje jej OZ vzít na vědomí.

3) FV nemá k hospodaření PO (ZŠ, MŠ a ŠJ) za 1-9/2020 žádné připomínky.

4) FV souhlasí s předloženou II. změnou rozpočtu obce na rok 2020 - změna odráží objektivní skutečnosti a změny již schválené obecním zastupitelstvem.

5) FV souhlasí s předloženou návrhem rozpočtu obce na rok 2021 i s plánem investic na tento rok a další období.

6) FV nemá k rozpočtovému výhledu na léta 2021 - 2026 žádné připomínky.

 

Zapsal: Zbyněk Tůma, předseda FV dne 8.12.2020.