Rozpočet obce na rok 2020

Zveřejněno: 19. 12. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 529x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 16.12.2019 roz­po­čet ob­ce na rok 2020. V pří­jmech roz­po­čet po­čí­tá s část­kou ve vý­ši 27.683 tis. Kč a ve vý­da­jích s část­kou ve vý­ši 32.951 tis. Kč, roz­po­čet byl te­dy schvá­len ja­ko schodkový ve vý­ši 5.268 tis. Kč. Ten­to schodek bude plně uhrazen z přebytků rozpočtů minulých let a je způ­so­ben pře­de­vším předpokládanou realizací 2 finančně náročných investičních akcí. První z nich je demolice domu č.p. 101 v části obce Na Rudě, který již 10 let není obydlený, naši obec významně hyzdí a vzhledem ke svému špatnému technickému stavu začíná již ohrožovat i okolo procházející chodce. Druhou investicí je kompletní rekonstrukce obecní bytovky č.p. 96 nad Domem služeb, která je ve velmi špatném stavu a opravu nutně vyžaduje. V rámci rekonstrukce dojde k výměně plechové střešní krytiny za trvanlivější taškovou, vestavbu 2 nových půdních bytů, kompletní výměně elektrických rozvodů, zateplení objektu a odizolování základů proti zemní vlhkosti.

Kromě toho obec počítá i s realizací dalších investičních akcí: nákup nového dopravního automobilu pro hasičskou výjezdovou jednotku, nákup výkonného stroje na sekání velkých travnatých ploch (fotbalové hřiště, hasičské cvičiště, sokolovna, hřbitov), oprava obecních garáží v Chejlavech, úpravy ploch okolo Sokolovny, rekonstrukce vchodu OÚ a další drobnější akce. Dále bude pokračováno v projektové přípravě těchto akcí: dokončení nového územního plánu a územní studie na řešení centra obce, zasíťování nových stavebních parcel nad MŠ včetně rozšíření parkoviště u hřbitova, vlastní zdroj vytápění obecní bytovky č.p. 291 a 2. etapa rekonstrukce hlavní silnice II/605.

file icoRozpočet na rok 2020.pdf (293,0 KB)

 

Zá­ro­veň s tím schvá­li­lo za­stu­pi­tel­stvo ob­ce 2. změ­nu roz­počtu pro rok 2019. K dis­po­zi­ci je zde:

file icoZměna rozpočtu č. 2-2019.pdf (150,5 KB)

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce