Prodej obecního bytu č. 24 v č.p. 4

Zveřejněno: 22. 10. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 467x

Obec Holoubkov ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr:

Prodej bytové jednotky č. 4/24 o velikosti 3+1 a celkové podlahové ploše 80,91 m2 s podílem jednotky 8091/146277 na společných částech domu č.p. 4 a pozemku st. 488, vše v k.ú. Holoubkov.

 

Stručný popis jednotky:

Byt o velikosti 3+1 je umístěn v osmém nadzemním podlaží s balkónem a je vybaven splachovacím WC, koupelnou s vanou a umyvadlem, dvěma směšovacími bateriemi, kuchyňskou linkou s plynovým sporákem, vestavěnou skříní, listovní schránkou, zvonkem a 4 otopnými tělesy. Veškeré vybavení bytu je původní a ve stavu, v jakém ho zanechal poslední nájemce. V bytě jsou osazena nová plastová okna. Jako příslušenství k bytu náleží jeden laťový sklep. Vytápění je centrální z obecní plynové kotelny, ohřev TUV je realizován ve výměníku v domě. V domě je výtah. Měsíční příspěvek do fondu oprav SVJ je ve výši 28 Kč/m2. Dům je zařazen do energetické třídy E.

 

Podmínky prodeje:

1) Nabídku na koupi bytu může podat fyzická osoba způsobilá nabývat nemovitosti na území České republiky, manželé, z nichž alespoň jeden je fyzickou osobou způsobilou nabývat nemovitosti na území České republiky, případně dvě nebo více fyzických osob způsobilých nabývat nemovitosti na území České republiky, které mají zájem nabýt byt do podílového spoluvlastnictví.

2) Minimální nabídková cena je stanovena ve výši dvojnásobku ceny vypočítané postupem stanoveným v Zásadách pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov schválených dne 25.6.2012, tj. 977.924,- Kč.

3) Zájemce musí počítat s tím, že dále uhradí daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z prodejní ceny a režijní náklady související s přípravou a realizací prodeje ve výši 1.300,- Kč.

4) Zájemcům bude byt zpřístupněn k prohlídce kdykoliv po předchozí telefonické dohodě na tel.: 371 751 131.

5) Zájemce odevzdá svoji nabídku kdykoliv v úředních hodinách v řádně zapečetěné obálce do podatelny Obecního úřadu Holoubkov, 338 01 Holoubkov č.p. 48. Obálka s nabídkou musí být označena číslem bytu a číslem popisným domu, ve kterém se byt nachází, jménem, příjmením a adresou trvalého pobytu zájemce a zřetelným označením „NABÍDKA“. Žádné jiné údaje nesmějí být na obálce uvedeny. Na žádost zájemce pořídí podatelna Obecního úřadu Holoubkov fotokopii obálky a na tuto fotokopii potvrdí převzetí obálky.

6) Nabídka na odkoupení bytu musí obsahovat:

a) označení bytu podle zveřejněného záměru,

b) jméno, příjmení, rodné číslo, kontaktní telefonní číslo a adresu trvalého pobytu zájemce, případně adresu, kam je zájemci možno doručit poštu, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu,

c) výši ceny, kterou zájemce za byt nabízí, uvedenou číslem a slovy.

Žádné jiné údaje nesmějí být v nabídce uvedeny !!!

7) Nabídky zájemců doručené do pátku 13.12.2019 do 10:00 hod. do sídla OÚ Holoubkov budou týž den vyhodnoceny minimálně tříčlennou výběrovou komisí prodávajícího.

V případě, že do tohoto data nebude doručena žádná nabídka, přistoupí v dalším období výběrová komise k hodnocení vždy těch nabídek, které budou doručeny do sídla OÚ Holoubkov vždy do pátku do 10:00 hod., který předchází termínu jednání zastupitelstva obce Holoubkov.

8) Vyhodnocení se provede otevřením obálek. Každý zájemce má právo být při otvírání obálek přítomen.

9) Před otevřením obálek výběrová komise vyřadí:

a) obálky, které nebudou obsahovat údaje stanovené v odstavci 5 tohoto záměru,

b) obálky, které budou obsahovat jiné údaje než údaje stanovené v odstavci 5 tohoto záměru.

O vyřazení obálky musí být zájemce písemně vyrozuměn s uvedením důvodu vyřazení.

10) Po otevření obálek výběrová komise vyřadí:

a) nabídky, které nebudou obsahovat údaje stanovené v odstavci 6 tohoto záměru,

b) nabídky, které budou obsahovat jiné údaje než údaje stanovené v odstavci 6 tohoto záměru,

c) nabídky, kde bude uvedena nižší než minimální nabídková cena.

O vyřazení nabídky musí být zájemce písemně vyrozuměn s uvedením důvodu vyřazení.

11) Nabídky, které nebudou vyřazeny, seřadí výběrová komise podle výše nabízené ceny a stanoví tak pořadí zájemců. Na základě stanoveného pořadí doporučí zastupitelstvu obce Holoubkov rozhodnout o prodeji bytu zájemci, který učinil nejvyšší nabídku. V případě, že vybraný zájemce v určeném termínu neuzavře kupní smlouvu, nastoupí na jeho místo další zájemce podle stanoveného pořadí. Totéž platí v případě, že vybraný zájemce neuhradí kupní cenu ve lhůtě stanovené kupní smlouvou.

12) V případě střetu dvou nebo více stejných nejvyšších nabídek rozhoduje dřívější datum podání nabídky.

13) Veškeré podmínky prodeje jsou stanoveny tímto záměrem a Obecní úřad Holoubkov nebude poskytovat žádné dodatečné informace ani odpovědi na dotazy zájemců.

 

V Holoubkově dne 22.10.2019

 

 

                                                                  Ing. Lukáš Fišer
                                                                        starosta obce