Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Zveřejněno: 14. 5. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 338x

Obecní úřad Holoubkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Holoubkov, svolaného starostou obce Ing. Lukášem Fišerem podle § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Holoubkov, č.p. 48

Doba konání: pondělí 21. května 2018 od 18:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení
 4. Náměty a podněty občanů
 5. Vyúčtování nákladů na vodné a stočné za rok 2017
 6. Bezpečnostní situace v obci, činnost Městské policie Mýto
 7. Provozování tepelného hospodářství v obci firmou TEBYT
 8. Investiční akce a dotace
 9. Závěrečný účet hospodaření a účetní závěrka obce za rok 2017
 10. Hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2018
 11. Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2018
 12. Schválení pořadníků na byty
 13. Majetkoprávní záležitosti
 14. Různé
 15. Interpelace členů zastupitelstva
 16. Usnesení a závěr

 

                                                               Ing. Lukáš Fišer
                                                                     starosta obce