Zápis ze zasedání KV ze dne 29.3.2010

Zveřejněno: 3. 5. 2010, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1501x

Přítomni: p.Kurdík, p.Zajíček, pí. Mgr.Křejdlová

Program: 1) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce č. 2 ze dne 22.2.2010

 

ad 1) Kontrolní výbor provedl na svém zasedání dne 29.3. 2010 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce č.2 ze dne 22.3.2010 a tímto konstatuje:

  • zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 5 bodů a schválilo 13 bodů usnesení.
  • v části III. – neschvaluje, zastupitelstvo obce neschválilo žádost o prominutí nedoplatku – penále z dlužného nájemného
  • dále zastupitelstvo obce uložilo :

starostovi a místostarostům

  1. zabezpečit realizaci tohoto usnesení v části II. – schvaluje

 
Kontrolní výbor konstatuje, že všechny body usnesení č.2 ze dne 22.2.2010 jsou splněny.
         
 V Holoubkově dne 29.3.2010
 Zapsal : Kurdík Stanislav – předseda výboru