Městská policie Mýto

Znak MPM

Adresa:

Náměstí 109

338 05 Mýto
Telefon (pevná linka): +420 371 750 709

Telefon (mobil):

+420 774 408 907
E-mail: mpolicie(AT)mestomyto+dot+cz

 

Personální obsazení

Bc. Josef Aubrecht
  velitel  

 

Hana Bialoňová
  strážník  
Jitka Tomášková
  strážník
 

Městská policie Mýto (MPM) byla zřízena Obecně závaznou vyhláškou města Mýta č. 1/2015 ke dni 1.10.2015. Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv vykonává svoji činnost na území města Mýta, obce Holoubkov a obce Medový Újezd. Činnost MPM se řídí především zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Provoz MPM je dán Měsíčním plánem služeb, na výše uvedených telefonních číslech je MPM dostupná nepřetržitě.

Strážníci MPM mají k dispozici služební automobil DACIA DUSTER a jsou vybaveni služebním stejnokrojem s odznakem, v případě obcí Holoubkov a Medový Újezd rovněž zmocněním k výkonu pravomoci v těchto obcích, krátkou palnou zbraní a dalšími služebními pomůckami.

MPM při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů zejména:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • podílí se na dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích,
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a činí opatření k jeho obnovení,
 • podílí se na prevenci kriminality v obci,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty veřejných prostranstvích v obci,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce.

Při své činnosti MPM úzce spolupracuje s Obvodním oddělením Policie ČR Rokycany. Odhalený přestupek či přečin je řešen 4 možnými způsoby:

 • domluvou,
 • udělením pokuty v blokovém řízení,
 • předáním přestupkové komisi k dalšímu řízení,
 • předáním Policii ČR k dalšímu řízení.

Náklady na činnost MPM hradí všechny tři obce poměrně podle počtu obyvatel.

 Zprávy z městské policie 

  Dokumenty ke stažení