Registr oznámení podle zákona o střetu zájmů

Obec Holoubkov vede podle § 13 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozdějších předpisů Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen „registr“).

Evidenčním orgánem je podle § 14 odst. 1 písm. h) zákona starosta obce.

Podávání oznámení

Podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů má veřejný funkcionář povinnost podat jednou ročně oznámení o:

  • jiných vykonávaných činnostech,
  • majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
  • příjmech, darech a závazcích.

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 578/2006 Sb.

Veřejní funkcionáři

Veřejnými funkcionáři v obci Holoubkov, na něž se vztahuje povinnost podávat oznámení, jsou:

  • starosta obce,
  • místostarostové obce (poprvé podají oznámení až za rok 2008).

Nahlížení do registru

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něho výpisy a opisy. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Registr je umístěn v budově Obecního úřadu Holoubkov, 338 01 Holoubkov č.p. 48.

file icoŽádost o nahlédnutí do registru oznámení.pdf (26,3 KB)

Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově Obecního úřadu Holoubkov, 338 01 Holoubkov č.p. 48. O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením osoby, která nahlížela do registru, předmětu dotazu a data a času poskytnutí informace.

Poučení

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Používání nebo zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu je zakázáno. Osoby, které přijdou s evidovanými údaji do styku, jsou povinny o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost. Při porušení výše uvedených nařízení dochází k naplnění skutkové podstaty přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 100.000,- Kč.