Odpady

Tříděný odpad

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Holoubkov. Podle této vyhlášky je na území naší obce každý povinen třídit tyto druhy komunálních odpadů a nakládat s nimi následujícím způsobem:

PAPÍR

Papírový odpad se ukládá do MODRÝCH NÁDOB.

Co patří do modrých nádob:

Do modrých nádob nepatří:

- noviny, časopisy, prospekty, reklamní letáky

- knihy, sešity

- kancelářský papír

- čisté obaly od potravin, papírové sáčky

- kartony, krabice (roztrhané na menší části)

- vlnitá lepenka


- mokré, mastné a jinak znečištěné papíry

- papírové obaly kombinované s plasty

nebo kovovými foliemi (krabice Tetra Pack)

- voskový a uhlový papír

- hygienické potřeby, plenky

- již jednou recyklovaný papír, jiné odpady

SKLO

Skleněný odpad se ukládá do ZELENÝCH NÁDOB.

Co patří do zelených nádob:

Do zelených nádob nepatří:

- skleněné láhve od nápojů

- skleněné nádoby

- malé lahve od kosmetiky

- skleněné střepy - tabulkové sklo

- keramika, porcelán

- sklo s drátěnou výztuží

- vrstvené sklo, autosklo

- zrcadla, kovová víčka

- žárovky a zářivky


PLASTY (včetně PET lahví a nápojových kartonů) + KOVY

Plastový odpad a kovový odpad se ukládá do ŽLUTÝCH NÁDOB.

Co patří do žlutých nádob:

Do žlutých nádob nepatří:

- veškeré plastové obaly (kelímky, sáčky, folie,

polystyren apod.)

- PET lahve od nápojů - SEŠLÁPNUTÉ

- výrobky z plastů

- nápojové kartony Tetra Pack

- kovové obaly (od kompotů, olejovek apod.)

- plechovky (od piva, limonád, rajčatové šťávy

apod.)

- kovové nádobí

- drobné kovové předměty


- novodurové trubky

- obaly od nebezpečných látek (motorové

oleje, chemikálie, barvy apod.)

- kabely s obsahem kovu

Modré, zelené a žluté nádoby jsou v obci rozmístěny na celkem 6 stanovištích (u samoobsluhy, na Okrouhlici, ve starém sídlišti, v Chejlavech, u rybníka, u fotbalového hřiště).

 

BIOODPADY rostlinného původu

Biologický odpad rostlinného původu se ukládá do HNĚDÝCH NÁDOB a velkoobjemových kontejnerů označených BIOODPAD.

Co patří do hnědých nádob a kontejnerů:

Do hnědých nádob a kontejnerů nepatří:

- posekaná tráva, listí

- zbytky rostlin, listy a kořeny zeleniny

- plevel, květiny, kousky keřů do velikosti 30 cm

- seno, sláma

- zbytky zeleniny a ovoce (jádřince, listy, nať

zeleniny, slupky z brambor a citrusových plodů)

- čajový odpad a čajové sáčky, kávová sedlina

- skořápky z vajíček

- zbytky potravin rostlinného původu

- zbytky jídel, oleje, maso

- uhynulá zvířata

- biologicky nerozložitelné a ostatní odpady

- větve a velké dřeviny

Majitelé rodinných domů likvidují biologický odpad rostlinného původu především na vlastním kompostu, případně ho vhazují do hnědých nádob umístěných na stanovištích společně s ostatními barevnými nádobami. V případě většího množství biologického odpadu je možné ho odvézt do velkoobjemových kontejnerů označených BIOODPAD, které jsou umístěny na skládce větví u lesa u Titlů a u fotbalového hřiště.

Majitelé bytů vhazují biologický odpad rostlinného původu do hnědých nádob umístěných společně s nádobami na směsný odpad u jednotlivých bytových domů.

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Nebezpečný odpad, kterým se rozumí znečištěné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel apod., barvy, oleje, pneumatiky, zářivky, akumulátory a veškeré malé i velké domácí spotřebiče, se sváží mobilními svozy 2x ročně, vždy na jaře a na podzim. Přesné termíny a místo svozu jsou vždy zveřejněny na úřední desce, na internetových stránkách obce a vyhlášeny obecním rozhlasem. Do doby mobilního svozu musí tento druh odpadu každý skladovat individuálně ve své domácnosti, nebo ho za poplatek odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře v jiné obci.

 

OBJEMNÝ ODPAD

Objemný odpad  je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do klasických sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod.). Objemný odpad se sváží mobilními svozy 2x ročně, vždy na jaře a na podzim. Přesné termíny a místo svozu jsou vždy zveřejněny na úřední desce, na internetových stránkách obce a vyhlášeny obecním rozhlasem. Do doby mobilního svozu musí tento druh odpadu každý skladovat individuálně ve své domácnosti, nebo ho za poplatek odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře v jiné obci.

 

Jakékoliv jiné druhy odpadu, které jste nenašli ve výše uvedeném přehledu, jsou SMĚSNÝM KOMUNÁLNÍM ODPADEM, který majitelé rodinných domů ukládají do vlastních nádob u svých nemovitostí a majitelé bytů do kontejnerů a popelnic u jednotlivých bytových domů. Majitelé rekreačních objektů v chatových oblastech mají pro ukládání směsného odpadu vyčleněny samostatné kontejnery a v případě zájmu si mohou na obecním úřadě vyzvednout plastové pytle ke shromažďování odpadů.

 

Mimo výše uvedené způsoby nakládání s odpadem a jeho tříděním obec zajišťuje ještě tyto činnosti související s určitými druhy odpadů:

VĚTVE

Na okraji lesa u Titlů funguje již řadu let skládka větví, které jsou v pravidelných intervalech štěpkovány a dále využívány. Žádáme občany, aby byly větve ukládány pouze podél bývalé Sklenohuťské silnice, nikoliv dále do lesa a na přilehlou mýtinu. Současně žádáme, aby na tento prostor byly ukládány pouze očištěné větve vhodné ke štěpkování. Nedávejte prosím větve do velkoobjemového kontejneru označeného BIOODPAD, který je určen k ukládání trávy, listí, kořenů a dalšího drobného biologického odpadu (viz výše).

Pokud si chcete větve do průměru 7 cm naštěpkovat na vlastní zahradě a takto získaný materiál přidat do svého kompostu, nabízí obec zdarma k zapůjčení výkonný štěpkovač: podrobnosti zde.

VÁNOČNÍ STROMKY

Po každých Vánocích řeší většina domácností, kam s odzdobeným živým vánočním stromkem. Stromek odneste buďto na skládku větví k lesu u Titlů, nebo ho nechte u barevných nádob na tříděný odpad (v případě sídlišť u popelnic na směsný odpad), obecní zaměstnanci stromky na skládku větví odvezou za vás.

TEXTIL A OBUV

Textilní materiály a obuv můžete odložit buď do speciálního bílého kontejneru u samoobsluhy, nebo je věnovat do humanitární sbírky, kterou obec ve spolupráci s Diakonií Broumov organizuje 2x ročně, vždy na jaře a na podzim. Přesné termíny konání sbírky jsou vždy zveřejněny na úřední desce, na internetových stránkách obce a vyhlášeny obecním rozhlasem.

STAVEBNÍ ODPAD

Stavební odpad, demoliční odpad, suť a výkopová zemina není dle zákona komunálním odpadem a obec jeho likvidaci nezajišťuje. Tento druh odpadu je každý povinen za poplatek odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře v jiné obci.

 

Žádáme všechny občany, aby veškerý odpad, který vyprodukují, řádně třídili dle výše uvedených pravidel a aby okolo sběrných nádob udržovali pořádek !!! Zároveň je zakázáno sběrné nádoby přeplňovat a odpad v nich udupávat či jakkoliv zhutňovat. Netřídění odpadu, jeho odkládání do nesprávných nádob nebo na nesprávná místa a znečišťování veřejného prostranství v okolí sběrných nádob naplňuje skutkovou podstatu přestupku, za který mohou být občané ze strany Městské policie Mýto pokutováni !!!

     

Svoz odpadu a poplatek za odpad

Svoz netříděného směsného komunálního odpadu a velkoobjemových kontejnerů zajišťuje pro obec na základě uzavřené smlouvy společnost Rumpold-R Rokycany s.r.o., provozovna Plzeň. Svozové dny jsou 1x týdně vždy v úterý.

Svoz tříděného komunálního odpadu z barevných kontejnerů a nebezpečného odpadu zajišťuje v rámci Sdružení měst a obcí POLYGON společnost BECKER BOHEMIA s.r.o., která vlastní poloautomatickou dotřiďovací linku v obci Dýšina. Zde se např. dotřiďuje odpad ze žlutých kontejnerů, kde jsou namíchané plasty, PET lahve, nápojové kartony a nově i kovy. Svozy tříděného odpadu probíhají průběžně dle naplněnosti jednotlivých nádob.

Svoz biologického odpadu z hnědých nádob do velkoobjemových kontejnerů zajišťuje obec vlastními zaměstnanci. Velkoobjemové kontejnery jsou následně dle naplněnosti vyváženy na kompostárnu firmy BAGGER v Mýtě.

Roční náklady na provoz celého odpadového hospodářství v naší obci dosahují 1,2 mil. Kč. Od občanů je vybírán jednotný roční poplatek v současné výši 550,- Kč podle obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, o místních poplatcích, od firem je vybírána úhrada dle uzavřené smlouvy, náklady na svoz a likvidaci tříděného odpadu hradí obec plně ze svého rozpočtu. Poplatek musí uhradit každý poplatník s trvalým pobytem v obci bez ohledu na to, zda se v obci zdržuje či nikoliv.

Třídění odpadů má smysl - ekonomický i ekologický. Čím více odpadu vytřídíme a čím kvalitnější třídění odpadu bude, tím nižší náklady na jeho likvidaci obec zaplatí a tím nižší bude poplatek za odpady pro občany. Vytříděný odpad navíc dále slouží k výrobě nového papíru (sešity, novinový papír, knihy, obaly na vajíčka), k výrobě nového skla (láhve na minerálky, pivo) a k výrobě plastových výrobků (odpadkové koše, zahradní nábytek, vlákna pro výplň zimních bund a spacáků apod.).

V současné době obec uvažuje o vybudování vlastního sběrného dvora pro ukládání nebezpečných, velkoobjemových a stavebních odpadů, které musejí občané buď za poplatek ukládat ve sběrných dvorech v jiných obcích, nebo čekat na jarní a podzimní mobilní svozy.

Pokud byste u jakéhokoliv druhu odpadu nevěděli, kam ho odložit či jak ho správně zlikvidovat, obraťte se prosím na obecní úřad.

 

   Zprávy o odpadech 

Dokumenty ke stažení