Zápis ze zasedání FV ze dne 14.9.2022

Zveřejněno: 19. 9. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 262x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová

 

Program:

1) Kontrola pokladny

2) Hospodaření obce Holoubkov za 1-6/2022

3) Návrh 1. změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2022

4) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-6/2022

5) Usnesení a závěr

 

1) Dne 14.9.2022 byla provedena k témuž dni kontrola pokladny Obce Holoubkov.

V účetnictví obce Holoubkov se syntetický účet pokladny č. 261 skládá ze dvou analytických účtů, a to:

261000 – účet pokladny obecního úřadu

261200  účet pokladny „Inzuly“ (správce bytového fondu obce, který hospodaří s penězi obce)

Předmětem kontroly byla pokladna obecního úřadu, tudíž účet 26100.

Fyzický stav pokladny k 14.9.2022 byl 92 044,00 Kč.

Účetní stav poklady 14.9.2022 byl také 92 044,00 Kč. 

Rozdíl fyzického a účetního stavu byl roven nule.

 

Pro stanovení účetního stavu pokladny bylo vycházeno z následujících podkladů:

- účetní závěrka obce k 8/2022, kde konečný zůstatek pokladny syntetického účtu 261 byl Kč 211 643,00 a konečný zůstatek pokladny obecního úřadu analytického účtu 261000 byl také Kč 211 643,00.

- sumář pokladních a účetních dokladů za 1. - 14.9.2022 včetně, kde počáteční zůstatek pokladny byl Kč 211 643,00 a konečný k okamžiku kontroly Kč 92 044,00.

  

2) FV byl předložen návrh 1. změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2022

Celkové rozpočtované příjmy obce po změně budou činit Kč 27 061 890,-.

Celkové výdaje obce by po změně měly činit Kč 38 214 430,-.

Saldo rozpočtu po I. změně bude záporné ve výši Kč  -11 152 540,-, což je o Kč 4 220,- méně než je ve stávajícím schváleném rozpočtu (-11 156 760,- Kč).

Změny jsou hlavně vyvolány nevýrazným upřesněním jednotlivých příjmů a výdajů dle skutečného vývoje. Změny nemají žádný dopad do finanční stability obce. Záporný schodek bude opět kryt z přebytku hospodaření obce v minulých letech (stav přebytku k 1.1.2022 byl 29,1 mil. Kč).

 

3) FV byl předložen rozbor hospodaření obce Holoubkov za období 1-6/2022

Celkové příjmy obce činily Kč 15 053 420, tj. 56,8 % z celkových rozpočtovaných příjmů.

Plnění daňových příjmů z celkových rozpočtovaných daňových příjmů na očekávané úrovni 50,5 %. Jednotlivé další položky na straně příjmů se také zatím naplňují dle očekávání. 

Celkové výdaje obce činily Kč 16 782 100, tj. 44,5 % z celkových rozpočtovaných výdajů. Procentuální plnění celkových rozpočtovaných výdajů je zkresleno dosud nedokončenými investicemi (rozpočtováno 17 mil. Kč x skutečnost 6,155 mil. Kč) a jednorázovými běžnými výdaji (např. jednorázovou výplatou celoročního příspěvku obce na provoz PO (ZŠ, MŠ, ŠJ) ve výši 1,4 mil. Kč), které se již nebudou opakovat.

Ostatní položky výdajů se naplňují bez zjevných odchylek od rozpočtu.

Za 1-6/2022 obec hospodařila s celkovým schodkem Kč -1 728 670,- x rozpočtovaný schodek Kč 11 156 760,-K 30.6.2022 byl zůstatek na účtech obce Kč 27 483 335,58.

 

4) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-6/2022 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-6/2022 činily 8 547 029,- Kč, tj. 47,64 % z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední schválené úpravě rozpočtu. 

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-3/2022 činily 8 418 751,- Kč, tj. 46,93 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední schválené úpravě rozpočtu.  

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 128 278,- Kč (přebytek).

Dotace na výukové projekty jsou čerpány dle plánu. 

Jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňovaly zhruba v souladu se schváleným rozpočtem a případné nesrovnalosti nejsou zásadního charakteru a mají pouze časový nesoulad.

 

5) Usnesení:

1) Kontrola pokladny bez závad. 

2) FV nemá připomínky k I. změně rozpočtu obce Holoubkov v roce 2022. 

3)  FV souhlasí s hospodařením obce za 1. pololetí 2022 a doporučuje OZ vzít je na vědomí.

4)  FV nemá připomínky k plnění rozpočtu PO (Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny) za 1-6/2022.

 

Zapsal: Zbyněk Tůma, předseda FV dne 14.9.2022.