Rozpočet obce na rok 2022

Zveřejněno: 21. 12. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 480x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 20.12.2021 roz­po­čet ob­ce na rok 2022. V příjmech roz­po­čet po­čí­tá s část­kou ve vý­ši 26.496 tis. Kč a ve vý­da­jích s část­kou ve vý­ši 37.653 tis. Kč, roz­po­čet byl te­dy schvá­len ja­ko schodkový ve vý­ši 11.157 tis. Kč. Ten­to schodek bude plně uhrazen z přebytků rozpočtů minulých let a je způ­so­ben pře­de­vším předpokládanou realizací několika finančně náročných investičních akcí. Největší z nich bude 2. etapa rekonstrukce dešťové kanalizace Chejlavy, která spočívá v položení betonových trub o světlosti DN 600 a DN 800 v úseku celé Těškovské silnice, přes křižovatku před hotelem, ulicí Na Pekárně a kolem pomníku se zaústěním do Holoubkovského rybníka. Dále rozpočet počítá s dokončením započaté celkové rekonstrukce bytovky č.p. 96 s vestavbou 2 nových půdních bytů, dokončením úprav v okolí Sokolovny, adaptací areálu bývalé centrální kotelny v Novém sídlišti jako zázemí pro obecní pracovní četu a sběrné místo odpadů, nákupem nového svahového mulčovače na trávu a pořízením služebního automobilu pro pečovatelskou službu.

Pokračováno bude v projektové přípravě těchto akcí: územní plán obce, oprava silnice v části obce Na Rudě včetně zatáčky pod ZŠ, vybudování optické datové sítě CETIN, snesení vzdušného vedení elektřiny a telefonů do země na Okrouhlici, zasíťování a komunikace stavebního obvodu v horní části Chejlav, demolice staré kotelny a komínu, vodovodní přivaděč do obce, rekonstrukce hřbitova a další.

file icoRozpočet na rok 2022.pdf (408,3 KB)

 

Zá­ro­veň s tím schvá­li­lo za­stu­pi­tel­stvo ob­ce 2. změ­nu roz­počtu pro rok 2021.

file icoZměna rozpočtu č. 2-2021.pdf (219,2 KB)

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce