Zápis ze zasedání FV ze dne 15.9.2021

Zveřejněno: 20. 12. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 185x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová, pan Bedřich Podhorský, pan Petr Suchý 

 

Program:

1) Hospodaření obce Holoubkov za 1. pololetí 2021

2) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-6/2021

3) Usnesení a závěr

 

1) FV byl předložen přehled hospodaření obce Holoubkov za období 1.pololetí 2021

Celkové příjmy obce činily Kč 13 744,49 tis., tj. 52,5 % z celkových rozpočtovaných příjmů po I. změně.

Plnění daňových příjmů činilo 53 % z celoročního rozpisu, což je pozitivní. Velký propad ale nastal v příjmech z daně FO ze závislé činnosti (pouze 31 %). Důvodem je zrušení superhrubé mzdy. DPH se udrželo na 51 % a daň příjmu z PO dokonce činila 71 %. Dopad COVID 19 na výběr daní v 1. pololetí nebyl naštěstí tak velký.

Celkové výdaje obce činily Kč 12 599,02 tis., tj. 29,3%, z celkových rozpočtovaných výdajů po I. změně.

Procentuální plnění celkových rozpočtovaných výdajů je zkresleno dosud nerealizovanými investicemi (pouze CZK 2,9 M, tj. 7,3% z CZK 21,4 M) a jednorázovými běžnými výdaji (např. jednorázovou výplatou celoročního příspěvku obce na provoz PO (ZŠ, MŠ, ŠJ) ve výši 1,3 mil. Kč), které se již nebudou opakovat.

Ostatní položky výdajů se naplňují podle očekávání a bez zjevných odchylek od rozpočtu.

Za 1. pololetí 2021 obec hospodařila s celkovým přebytkem Kč 1 145,47 tis.

 

2) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-6/2021 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-6/2021 činily 8 304 278,- Kč, tj. 46,68 % z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední schválené úpravě rozpočtu.

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-6/2021 činily 8 242 747,- Kč, tj. 46,34 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední schválené úpravě rozpočtu.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (přebytek) činil 61 531,- Kč.

Jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňovaly zhruba v souladu se schváleným rozpočtem a očekáváním. Případné nesrovnalosti nejsou zásadního charakteru a mají pouze časový nesoulad.

  

3) Usnesení:

1) FV souhlasí s hospodařením obce za 1. pololetí 2021 a doporučuje OZ vzít je na vědomí. 

2) FV nemá k hospodaření PO (ZŠ, MŠ a ŠJ) za 1-6/2021 žádné připomínky.

  

Zapsal: Zbyněk Tůma, předseda FV dne 15.9.2021.