Zápis ze zasedání FV ze dne 15.12.2021

Zveřejněno: 20. 12. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 189x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová

 

Program:

1) Kontrola pokladny

2) Hospodaření obce Holoubkov za 1-9/2021

3) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-9/2021

4) II. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2021

5) Návrh rozpočtu obce Holoubkov na rok 2022

6) Plán investic na rok 2022 a další léta

7) Usnesení a závěr

 

1) Dne 15.12.2021 byla provedena k témuž dni kontrola pokladny Obce Holoubkov.

V účetnictví obce Holoubkov se syntetický účet pokladny č. 261 skládá ze dvou analytických účtů, a to:

261000 – účet pokladny obecního úřadu

261200  účet pokladny „Inzuly“ (správce bytového fondu obce, který hospodaří s penězi obce) 

Předmětem kontroly byla pokladna obecního úřadu, tudíž účet 261000.

Fyzický stav pokladny k 15.12.2021 byl 254 035,00 Kč.

Účetní stav poklady 15.12.2020 byl také 254 035,00 Kč.

Rozdíl fyzického a účetního stavu byl roven nule.

Pro stanovení účetního stavu pokladny bylo vycházeno z následujících podkladů:

- účetní závěrka obce k 11/2021, kde konečný zůstatek pokladny 261000 byl Kč 403 697,00

- sumář pokladních a účetních dokladů za 1. - 15.12.2021 včetně, kde počáteční zůstatek pokladny byl Kč 403 697,00 a konečný k okamžiku kontroly Kč 254 035,00.

 

2) FV byl předložen rozbor hospodaření obce Holoubkov za období 1-9/2021

Celkové příjmy obce činily Kč 21 495 990,-, tj. 82,2 % z celkových rozpočtovaných příjmů (po I. změně).

Pozitivní je, že procentuální plnění celkových rozpočtovaných příjmů je nad 75 %, a to i z důvodu vyšších daňových příjmů 80,7 %, než se čekalo. Propad v příjmu z daně FO ze ZČ byl naštěstí dostatečně kompenzován ostatními daňovými příjmy, především daně z příjmu PO a DPH. Ostatní jednotlivé položky na straně příjmů se zatím naplňují dle očekávání.

Celkové výdaje obce činily Kč 19 913 890,-, tj. 46,2%, z celkových rozpočtovaných výdajů (po I. změně).

Tak nízké procento plnění na straně výdajů je způsobeno čerpáním výdajů na plánované investice pouze z 27,1 % - největší investice rekonstrukce domu č.p. 96 (CZK 11 M) bude z větší části hrazena až ke konci roku a demolice komínu u nové kotelny přechází do dalších let. Ostatní položky výdajů se naplňují bez výraznějších odchylek od rozpočtu.

Obec za 1-9/2021 hospodařila s celkovým přebytkem 1 582 100,- Kč.

Na BÚ obce se tedy zvýšil zůstatek/přebytek hospodaření minulých let na 35 425 837,42 Kč.

 

3) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-9/2021 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-9/2021 činily 12 620 594 ,- Kč, tj. 68,57% z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední schválené úpravě rozpočtu.

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-9/2021 činily 12 644 659,- Kč, tj. 68,70% z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední schválené úpravě rozpočtu.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) činil -24 065,- Kč.

Neplnění rozpočtu jak na straně příjmů, tak i výdajů je způsobeno pandemií COVID 19, což způsobilo omezení některých školních aktivit a standardní fungování celé PO (čerpání dotace na tzv. „Šablony“ pouze ve výši 22,27% z celkových Kč 598 318, ale i dalšími položkami vč. Financování KÚ 69,49%).

Mzdové výdaje byly kryty příjmem z KÚ bez dotace z obce (výjimka na platy).

Ostatní jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se také naplňovaly ve snížené výši kromě nákupu drobného dlouhodobého majetku (99,86%), jedná se především o jednorázové výdaje stejně jako opravy a udržování (91,92%).

 

4) FV byl předložen II. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2021

Celkové rozpočtované příjmy obce po změně činí Kč 27 606 680,-.

Celkové výdaje obce po změně činí Kč 35 427 060,-.

Dosud plánované záporné saldo rozpočtu po I. změně (Kč -16 839 990,-) se tak sníží na Kč  7 820 380,-.

Největší změny na straně příjmů, které se zvyšují o celkem 1 441 140 420,- Kč, jsou v položkách:

- daňových příjmů, kde se reaguje na skutečný vývoj v roce 2021, kde dochází k celkovému navýšení o Kč 1 425 000,- 

- novým příjmem je schválená inv. dotace KÚPK - Vytápění bytovky č.p. 291 ve výši Kč 342 000,-

- ostatní položky se drobně upravují dle dosahované skutečnosti

Největší změny na straně výdajů, které se snižují o celkem 7 578 472,38 Kč, jsou v položkách:

- největší snížení je v oblasti investic, a to o celkem Kč 5 800 000,-, jejichž dokončení se posouvá do dalšího roku nebo se odkládá jejich realizace, jako demolice komína u nové kotelny

- další položkou, která se významně snižuje o Kč 1 000 000,- je činnost místní správy

- ostatní položky se upravují dle dosahované skutečnosti

 

5) FV byl předložen rozpočet obce Holoubkov na rok 2022.

Celkové příjmy obce jsou navrženy ve výši Kč 26 496 050,-

Celkové výdaje obce jsou navrženy ve výši Kč 37 652 810,-

Saldo rozpočtu je plánováno v záporné výši -11 156 760,-

Tento schodek je způsoben výdaji na již několik let připravovanou investici rekonstrukce kanalizace Chejlavy - 2. etapa za 15 000 000,- Kč.

Důvodem navýšení některých položek proti historii jako např. komunální služby nebo sportovní zařízení – Sokol je z důvodu plánovaných oprav, u jiných jako odvoz odpadu se jedná o reakci na růst cen.

Daňové příjmy jako celek jsou de facto navrhovány na očekávané úrovni roku 2021 bez výraznějšího nárůstu, což s ohledem na těžko předvídatelný budoucí vývoj ekonomiky ČR je správný přístup.

Ostatní položky navrhovaného rozpočtu běžné příjmy a výdaje jsou nastaveny dle předchozích skutečností.

Rozpočet obce Holoubkov na rok 2022 je sestaven realisticky jak na straně příjmů, tak i výdajů a mimořádné položky vč. investic a oprav byly projednány a schváleny OZ. Záporné saldo rozpočtu v roce 2022 bude kryto přebytky hospodaření v minulých letech. Obec k 30.11.2021 měla na bankovních účtech k dispozici 30,2 mil. Kč a do konce roku se očekává jeho pokles pouze na cca 26 mil. Kč.

6) FV byl předložen soupis potřebných investic v obci Holoubkov na rok 2022 vypracovaný starostou obce panem Lukášem Fišerem

Tento soupis je rozdělen na několik částí:

1) Rekapitulace investic realizovaných v roce 2021.

2) Návrh investic a oprav pro rok 2022 v celkové výši 18,5 mil. Kč. Opravy se v rozpočtu na rok 2022 promítají v navýšených položkách běžných výdajů.

3) Přehled dalších investic, které jsou připraveny k realizaci – jejich odhadované náklady jsou celkem 21 mil. Kč.

4) Projektová příprava investic pro rok 2022, tzn. přehled PD, které bude nutné pro realizaci plánovaných investic vypracovat.

5) Další projektově připravené investice, o kterých se v poslední době diskutovalo na OZ, a u kterých OZ schválilo jejich realizaci. Jedná se o investice v řádu desítek miliónů Kč.

Většina výdajů na investice je pouze odhadována – jejich skutečná výše bude upřesněna až po provedení výběrových řízení, jejichž výsledky schvaluje obecní zastupitelstvo.

 

7) Usnesení:

1) Kontrola pokladny bez závad.

2) FV v hospodaření obce za 1-9/2021 nevidí narušení rozpočtové kázně a finanční stability obce a doporučuje jej OZ ke schválení.

3) FV nemá k hospodaření PO (ZŠ, MŠ a ŠJ) za 1-9/2021 žádné připomínky.

4) FV souhlasí s předloženou II. změnou rozpočtu obce na rok 2021 – změna odráží objektivní skutečnosti a změny již schválené obecním zastupitelstvem.

5) FV souhlasí s předloženou návrhem rozpočtu obce na rok 2022 i s plánem investic na tento rok a další období.

 

Zapsal: Zbyněk Tůma, předseda FV dne 15.12.2021.