Rozpočet obce na rok 2021

Zveřejněno: 15. 12. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 400x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 14.12.2020 roz­po­čet ob­ce na rok 2021. V pří­jmech roz­po­čet po­čí­tá s část­kou ve vý­ši 23.826 tis. Kč a ve vý­da­jích s část­kou ve vý­ši 41.920 tis. Kč, roz­po­čet byl te­dy schvá­len ja­ko schodkový ve vý­ši 18.094 tis. Kč. Ten­to schodek bude plně uhrazen z přebytků rozpočtů minulých let a je způ­so­ben pře­de­vším předpokládanou realizací několika finančně náročných investičních akcí. První z nich je výstavba domovní plynové kotelny a kompletní zateplení obecní bytovky č.p. 291, což souvisí s celkovým ukončením činnosti centrálního vytápění v Novém sídlišti. V této sovislosti se plánuje rovněž zbourat 50 m vysoký komín v areálu nové kotelny. Další z nich je celková rekonstrukce obecní bytovky č.p. 96 nad Domem služeb, která měla být realizována již v minulém roce, nicméně vzhledem k velmi vysokým nákladům jsme zkusili požádat o dotaci na vestavbu 2 nových podkrovních bytů v rámci podpory sociálního bydlení. Pokud se podaří vše zkoordinovat se záměrem Správy a údržby silnic PK na rekonstrukci hlavní silnice mezi Holoubkovem a Mýtem a mezi Holoubkovem a začátkem Rokycan v Borku, bude realizována i 2. etapa rekonstrukce kanalizace v Chejlavech zahrnující úsek na Těškovské silnici a dále po Pekárně dolů až do rybníka.

Kromě toho obec počítá i s realizací dalších investičních akcí: oprava obecních garáží v Chejlavech, pokračování v úpravách ploch okolo Sokolovny, rekonstrukce vchodu OÚ a další drobnější akce. Dále bude pokračováno v projektové přípravě těchto akcí: dokončení nového územního plánu, oprava silnice v části obce Na Rudě včetně zatáčky pod ZŠ, 2. etapa rekonstrukce hlavní silnice II/605 a zasíťování nových stavebních parcel nad MŠ včetně rozšíření parkoviště u hřbitova.

file icoRozpočet na rok 2021.pdf (410,1 KB)

 

Zá­ro­veň s tím schvá­li­lo za­stu­pi­tel­stvo ob­ce 2. změ­nu roz­počtu pro rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu obce na období let 2022 - 2026. K dis­po­zi­ci jsou zde:

file icoZměna rozpočtu č. 2-2020.pdf (216,7 KB)  

file icoVýhled rozpočtu 2022 - 2026.pdf (219,0 KB)

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce