Zápis ze zasedání FV ze dne 19.6.2019

Zveřejněno: 16. 12. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 500x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová

 

Program:

1) Kontrola pokladny

2) Hospodaření obce Holoubkov v roce 2018 – projednání závěrečného účtu

3) Hospodaření obce Holoubkov za 1.Q.2019

4) I. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2019

5) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-3/2019

6) Usnesení a závěr

 

1) Dne 19.6.2019 byla provedena k témuž dni kontrola pokladny Obce Holoubkov.

V účetnictví obce Holoubkov se syntetický účet pokladny č 261 skládá ze dvou analytických účtů, a to:

261000 – účet pokladny obecního úřadu

261200 – účet pokladny „Inzuly“ (správce bytového fondu obce, který hospodaří s penězi obce)

 

Předmětem kontroly byla pokladna obecního úřadu, tudíž účet 261000.

Fyzický stav pokladny k 19.6.2019 byl 444 517,00 Kč.

Účetní stav poklady 19.6.2019 byl také 444 517,00 Kč.

Rozdíl fyzického a účetního stavu byl roven nule.

Pro stanovení účetního stavu pokladny bylo vycházeno z následujících podkladů:

- účetní závěrka obce k 5/2019, kde konečný zůstatek pokladny syntetického účtu 261 byl Kč 486 454,00 a konečný zůstatek pokladny obecního úřadu analytického účtu 261000 byl Kč 464 806,00.

- sumář pokladních a účetních dokladů za 1. - 19.6.2019 včetně, kde počáteční zůstatek pokladny byl Kč 486 454,00 a konečný k okamžiku kontroly Kč 444 517,00.

 

2) FV byl předložen Návrh Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2018 vypracovaný starostou obce panem Ing. Lukášem Fišerem, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holoubkov v roce 2018 vypracovaná auditorskou společností K KREDIT s.r.o., Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí – Fin 2-12 M a Rozbor hospodaření obce Holoubkov v roce 2018

 

Návrh Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2018

Návrh Závěrečného účtu je zpracován přehledně a zcela dostatečně popisuje hospodaření obce Holoubkov v jednotlivých oblastech včetně skladby příjmů a výdajů a jejich vývoj, nakládání s majetkem obce, hospodářskou činnost obce a hospodaření příspěvkové organizace ZŠ, MŠ a ŠJ. Dostatečně popisuje nejvýznamnější finanční a účetní události v roce 2018.

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí – Fin 2-12 M a Rozbor hospodaření obce Holoubkov v roce 2018

Celkové příjmy obce činily Kč 25 322 520,-

Celkové výdaje obce činily Kč 22 188 680,-

Hospodaření obce za rok 2018 skončilo se přebytkem Kč 3 133 840,-. Původní rozpočet počítal s celkovými příjmy 23 087 070 a celkovými výdaji Kč 37 258 690 a schodkem Kč -14 171 620,-. Díky ale vyšším daňovým příjmům (o cca 1,253 MCZK) a nižším výdajům na investice (především odložením kanalizace Chejlavy I. etapa a rekonstrukce průtahu obcí kolem silnice II/605 – I. etapa) bylo nakonec dosaženo přebytku. Největší investicí v minulém roce byl nákup pracovního stroje a zateplení zdravotního střediska (4,8 MCZK).

Předložené podklady dokazují, že jednotlivé kapitoly a položky rozpočtu se v roce 2018 naplnily v souladu s rozpočtem schváleným OZ, respektive jeho II. změnou a FV k předloženým podkladům nemá připomínky a doporučuje je ke schválení OZ.

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holoubkov v roce 2018 vypracovaná auditorskou společností K KREDIT s.r.o.

Předložená zpráva neobsahuje žádná zjištění auditora, která by svědčila o tom, že vedení obce porušilo rozpočtovou kázeň nebo předepsané účetní výkazy obce nevěrohodně podávají obraz o hospodaření obce.

Dokonce ani v odstavci B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků a odstavci C. Upozornění na případná rizika auditor neupozorňuje ani na drobné chyby v zaúčtování a mírná rizika.

Dle auditorské zprávy základní finanční ukazatele obce Holoubkov jsou na velmi nízkých hodnotách. Účetní knihy a vedení účetnictví stejně jako dodržování rozpočtové kázně ze strany vedení obce je v pořádku. Finanční stabilita obce je na vysoké úrovni - hospodaří bez úvěrového zadlužení a stále disponuje dostatečnými rezervami (31,06 mil. Kč) pro uskutečnění zásadních a nutných investic v oblasti dopravní infrastruktury, kanalizační sítě, případně sportovně kulturního centra u Sokolovny. Ukazatel rozpočtové odpovědnosti díky neexistující úvěrové zadluženosti obce = 0, max. je 60% průměru příjmů za poslední 4 roky. 

 

4) FV byl předložen rozbor hospodaření obce Holoubkov za období 1.Q.2019

Celkové příjmy obce činily Kč 6 585 840,-, tj. 26,5 % z celkových rozpočtovaných příjmů. Plnění daňových příjmů z celkových rozpočtovaných daňových příjmů mírně pod očekáváním 24,3%, ale stále bez nutnosti budoucí úpravy. Jednotlivé položky na straně příjmů se zatím naplňují dle očekávání. Celkové výdaje obce činily Kč 5 719 820,-, tj. 16,7%, z celkových rozpočtovaných výdajů. Procentuální plnění celkových rozpočtovaných výdajů je zkresleno dosud nerealizovanými investicemi (rozpočtováno 16,3 mil. Kč) a jednorázovými běžnými výdaji (např. jednorázovou výplatou celoročního příspěvku obce na provoz PO (ZŠ, MŠ, ŠJ) ve výši 1,2 mil. Kč), které se již nebudou opakovat.

Jako každý rok položka na straně výdajů, která měla za 1.Q.2019 výraznější plnění (56 %) byla položka 6171 Činnost místní správy: mimořádně ovlivněna zůstatkem hotovosti v pokladně a zaúčtováním DPH. Tato položka se v průběhu roku výrazně mění a ke konci roku nebývá překročena. FV nehodnotí vývoj této položky za riziko pro obec. Ostatní položky výdajů se naplňují bez zjevných odchylek od rozpočtu.

Za 1.Q.2019 obec hospodařila s celkovým přebytkem Kč 866 010,-. K 31.3.2019 byl zůstatek na účtech obce 32,1 MCZK.

 

5) FV byl předložen I. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2019

Celkové rozpočtované příjmy obce po změně budou činit Kč 24 989 400,-

Celkové výdaje obce by po změně měly činit Kč 36 754 990,-

Saldo rozpočtu po I. změně bude záporné ve výši Kč  -11 765 590, což je o Kč 2 329 190 více, než je ve stávajícím schváleném rozpočtu.

Změna rozpočtu reaguje především na změnu v účtování některých položek vývoj v oblasti investic. Konečně došlo k doúčtování a doplacení akce parkovací místa, osvětlení a zeleň v novém sídlišti 1,9 MCZK. K jednotlivým změnám:

a. Příjmy:

i.  Drobné úpravy některých položek

ii. Úprava příjmové stránky rozpočtu o neinvestiční a investiční dotace souvisí se získáním příslušných dotací, o které obec žádala v souladu s usneseními OZ. Jedná se o neinvestiční dotaci na pečovatelskou službu.

b. Výdaje :

i.  Drobné úpravy některých položek

ii. Navýšení výdajů na pečovatelskou službu

iii. Nově parkování + zeleň v novém sídlišti – „papírové“ ukončení akce (doúčtování ze strany dodavatele a odsouhlasení celkové konečné ceny).

Ostatní změny v rozpočtu jsou způsobeny upřesněním jednotlivých příjmů a výdajů.

Změny nemají výrazný dopad do finanční stability obce. Navýšení schodku bude opět kryto z přebytku hospodaření obce v minulých letech (stav přebytku k 31.03.2019 byl 32,1 mil. Kč).

 

6) FV bylo předloženo plnění rozpočtu  Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-3/2019 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-3/2019 činily 3 443 483,- Kč, tj. 23,95 % z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední schválené úpravě rozpočtu. 

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-3/2019 činily 3 455 690,- Kč, tj. 24,06 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední schválené úpravě rozpočtu.  

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil  -12 207,- Kč (schodek).

Zvýšené výdaje na potraviny jsou kompenzovány zvýšenými příjmy ze stravování. Dotace na výukové projekty jsou čerpány dle plánu. Jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňovaly zhruba v souladu se schváleným rozpočtem a případné nesrovnalosti nejsou zásadního charakteru a mají pouze časový nesoulad.

 

7) Usnesení:

1) Kontrola pokladny bez závad.

2) FV nemá k Rozboru hospodaření obce za rok 2018 a Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí – Fin 2-12 M připomínky a doporučuje ZO ke schválení.

3) FV nemá k Návrhu Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2018 připomínky a doporučuje ZO ke schválení.

4) FV nemá ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holoubkov v roce 2018 vypracovaná auditorskou společností K KREDIT s.r.o. výhradní připomínky.

5) FV souhlasí s hospodařením obce za 1.Q.2019 a doporučuje OZ vzít je na vědomí.

6) FV nemá připomínky k I. změně rozpočtu obce Holoubkov v roce 2019.

7) FV nemá k hospodaření PO (ZŠ, MŠ a ŠJ) za 1.Q.2019 žádné připomínky.

 

Zapsal: Zbyněk Tůma, předseda FV dne 19.6.2019.