Zápis ze zasedání FV ze dne 15.5.2017

Zveřejněno: 6. 6. 2017, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1645x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová

 

Program:

1) Kontrola pokladny

2) Kontrola hospodaření Inzuly Rokycany a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov za rok 2016

3) Usnesení a závěr

 

1) Dne 15.5.2017 byla provedena k témuž dni kontrola pokladny Obce Holoubkov.

V účetnictví obce Holoubkov se syntetický účet pokladny č. 261 skládá ze dvou analytických účtů, a to:

261000 – účet pokladny obecního úřadu

261200 – účet pokladny „Inzuly“ (správce bytového fondu obce, který hospodaří s penězi obce)

Předmětem kontroly byla pokladna obecního úřadu, tudíž účet 261000.

Fyzický stav pokladny k 15.5.2017 byl 424 613,00 Kč.

Účetní stav pokladny k 15.5.2017 byl také 424 613,00 Kč.

Rozdíl fyzického a účetního stavu byl roven nule.

Pro stanovení účetního stavu pokladny bylo vycházeno z následujících podkladů:

- účetní závěrka obce k 4/2017, kde konečný zůstatek pokladny syntetického účtu 261 byl Kč 464 806,00 a konečný zůstatek pokladny obecního úřadu analytického účtu 261000 byl Kč 464 806,00.

- sumář pokladních a účetních dokladů za 1. – 15.5.2017 včetně, kde počáteční zůstatek pokladny byl Kč 464 806,00 a konečný k okamžiku kontroly Kč 424 613,00.

 

2) FV bylo předloženo hospodaření INZULY a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov

V rámci kontroly hospodaření těchto firem s majetkem obce se FV zaměřil na následující:

 

a) Kontrola mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2016

Na základě mandátní smlouvy ze dne 28.2.2007 a následných dodatků k této smlouvě (poslední je z 21.1.2014) je od 1.1.2015 účtována odměna ve výši 79,46 Kč bez DPH za 1 spravovanou bytovou jednotku a měsíc a za účetní práce částku 30,- Kč/byt a měsíc (není plátce DPH). Nárůst odměny o 1,09 Kč odpovídá inflaci v ČR v roce 2013 ve výši 1,4% zveřejněné ČSÚ a je v souladu s podmínkami mandátní smlouvy.

Celková výše roční odměny činila dle „Komentáře k hospodaření firmy INZULA Rokycany na správě bytového fondu v majetku obce Holoubkov za období 1-12/2016“  118.945,- Kč.

Byly opatřeny doklady (faktury a dalších údaje) ke kontrole výše fakturované odměny společnosti INZULA za rok 2016. Pro rok 2016 byla stanovena fixní část měsíční odměny ve výši 79,46 Kč bez DPH (vyúčtování je vč. DPH) za jednu spravovanou jednotku (Inzula) a 30,- Kč bez DPH (vyúčtování bez DPH) za účetní práce (účetní paní Teřlová) za 1 spravovanou jednotku. Variabilní část jako čtvrtletí odměna ve výši 11,78 % z rozdílu výše celkového dluhu na nájemném a dalších 11,78 % z poplatků z prodlení skutečně vybraných za daný kalendářní měsíc.

Níže uvedená tabulka ukazuje, s jakými počty spravovaných bytů počítala Inzula a jaký byl skutečný stav dle obce:

file icoKontrola odměna INZULA 2016.pdf (265,7 KB)

Ve správě bylo v průběhu roku postupně 81 bytových jednotek (1-2/2016), 80 bj. (3-4/2016), 78 bj. (5-8/2016), 77 bj. (9-10/2016), 76 bj. (11-12/2016). Odměny z celkového dluhu na nájemném a poplatků z prodlení skutečně vybraných za daný kalendářní měsíc činily celkem 5 742,- Kč ve prospěch Inzuly a Inzulou byly účtovány správně. Kontrolou bylo tedy zjištěno, že výše roční odměny (po odečtení nadměrné fakturace z r. 2015) měla činit 116.084,- Kč, přičemž společnost INZULA si účtovala odměnu v celkové výši 118.945,- Kč. INZULA by tedy měla vrátit 2 861,- Kč.

 

b) Kontrola hospodaření správy bytového fondu za rok 2016

Za rok 2016 činily celkové tržby 1.454.758,20 Kč (z toho tržby z nájmu byly ve výši

1.422.878,- Kč) a celkové náklady 1.124.488,15 Kč (z toho náklady na opravy a udržování byly ve výši 287.173,83 Kč), vykázaný zisk tedy činil 330.270,05 Kč . Do rozpočtu obce byla odvedena částka ve výši 94 540 ,-Kč (krytí nákladů na projektovou dokumentaci - stavební úpravy bytového domu čp. 96, který je v havarijním stavu). V roce 2016 činily „Příspěvky Inzula do fondu oprav SVJ (obec je vlastníkem bytů v SVJ)“  561 731,- Kč. Výběr nájemného v těchto bytech činil v roce 2016 557 434,- Kč. Rozdíl mezi výdaji obce do fondu SVJ a vybraným nájemným od nájemníků bydlících v těchto bytech činil Kč 4 297,- Kč, tzn. že příspěvky SVJ byly za rok 2016 o 0,8 % vyšší než vybrané nájemné. Tento rozdíl byl způsoben tím, že některé byty nebyly po určitou obsazené z důvodu prodeje (4 byty). Pokud by byty byly obsazené celý rok, příspěvky do SVJ by byly zcela pokryty vybraným nájemným.

Stav běžného účtu k 31.12.2016 činil 383.383,97 Kč.

FV prověřil veškeré výdajové položky bytové správy za rok 2016 a neshledal žádné podezřelé transakce či výdaje nad běžný rozsah oprav a služeb.

FV prověřil veškeré opravy bytového fondu v roce 2016, které si objednali jednotliví nájemníci a jejichž seznam INZULA pravidelně předkládá. Objednané opravy jsou drobného charakteru a z velké části jsou opodstatněné.

 

c) Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2016

V roce 2016 byly v rozpočtu obce vykázány v souvislosti s bytovým fondem následující

položky:

  • v příjmech Převod z HČ-INZULA 94 540,- Kč a
  • ve výdajích Bytové hospodářství 373 753 Kč.

Z těchto výdajů bylo 94 540,- Kč použito na úhradu nákladů spojených se vypracováním projektové dokumentace a s vydáním stavebního povolení na rekonstrukci domu čp. 96, 114 272,- Kč bylo použito na zaplacení daně z nabytí nemovitosti – prodej bytů (kryto kupujícími), 157 717,- Kč bylo použito na venkovní zábradlí v čp. 285 -286 a stavební práce v čp. 4 a 5.

FV byly předloženy doklady prokazující výdaje na bytový fond rozpočtu obce za rok 2016.

Za rok 2016 bylo na bytový fond vynaloženo z rozpočtu obce celkem 373 753 Kč z toho částka 94 540,- Kč byla kryta přebytky z hospodaření Inzuly s bytovým fondem obce z minulých let – na straně příjmů položka č. 4131.

V roce 2016 obec prodala byty za celkem 2 856 785,- Kč (v roce 2014 to bylo 2 380 990,- Kč a v roce 2015 893 240,- Kč).

Výdaje byly v souladu se schváleným rozpočtem a rozhodnutím zastupitelstva obce.

 

 d)  Kontrola poplatku za správu společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2016

Na základě mandátní smlouvy ze dne 7.12.2011 byla v roce 2014 účtována odměna ve výši 90,- Kč bez DPH za 1 nájemní jednotku a měsíc. Celková výše roční odměny měla činit dle „Rozboru hospodaření firmy TEBYT-BTZ s.r.o. na správě nebytových prostor Zdravotní středisko č.p. 7 a Dům služeb č.p. 282 Holoubkov v majetku obce Holoubkov za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2016 16.992,- Kč. FV byly předloženy doklady (faktury a dalších údaje ke kontrole výše této fakturované odměny).

Fakturovaná odměna za správu nebytového fondu za rok 2016 nebyla společností  TEBYT-BTZ s.r.o. překročena.

 

e) Kontrola hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o.  s nebytovými prostorami.

Společnost TEBYT-BTZ s.r.o. předložila zprávu o hospodaření s nebytovými prostorami ve  Zdravotním středisku č.p. 7 a Domě služeb č.p. 282 Holoubkov, které jsou v majetku obce Holoubkov, a to za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2016.

Celkové výnosy za období 1-12/2016 byly 198.800,59 Kč a celkové náklady 67.481,40 Kč (z toho na výměnu lina PVC u MUDr. Gabriela 15.443 Kč a 24.406,36 Kč náklady na vyúčtování služeb 2016), tzn. zisk činil 131.319,19 Kč. Stav běžného účtu k 31.12.2016 činil 786.450,44 Kč.

Nezaplacené nájemné k 31.12.2016 činilo 23.366,- Kč. Jedná se o jednoho nájemníka, kterému jsou pravidelně zasílány upomínky.

Komise neshledala v hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. na svěřeném majetku obce za rok 2016 žádné závady. Doporučuje vedení obce zahájit s nájemníkem z Domu služeb, který neplatí nájemné, zahájit řízení o úhradě dlužného nájemného nebo ukončení pronájmu.

 

3) Usnesení:

1)   Kontrola pokladny bez závad.

2)   Kontrola hospodaření INZULY a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov:

  1. Kontrola mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2016: Kontrolou bylo zjištěno, že výše roční odměny (po odečtení nadměrné fakturace z r. 2015) měla činit 116.084,- Kč, přičemž společnost INZULA si účtovala odměnu v celkové výši 118.945,- Kč. INZULA by tedy měla vrátit 2 861,- Kč. FV doporučuje, aby společnost INZULA tuto částku vrátila obci zpět.
  2. Kontrola hospodaření správy bytového fondu za rok 2016:  FV prověřil veškeré výdajové položky bytové správy za rok 2016 a neshledal žádné podezřelé transakce, či výdaje nad běžný rozsah oprav a služeb. FV prověřil veškeré opravy bytového fondu v roce 2016, které si objednali jednotliví nájemníci a jejichž seznam INZULA pravidelně předkládá. Objednané opravy jsou drobného charakteru a z velké části jsou opodstatněné.
  3. Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2016: Výdaje byly v souladu se schváleným rozpočtem a rozhodnutím zastupitelstva obce. Jednalo se především o projektovou přípravu vystavení stavebního povolení rekonstrukce domu č.p. 96 v částce 94 540,- Kč, 114 272,- Kč bylo použito na zaplacení daně z nabytí nemovitosti – prodej bytů (kryto kupujícími), 157 717,- Kč bylo použito na venkovní zábradlí v čp. 285-286 a stavební práce v čp. 4 a 5.
  4. Kontrola poplatku za správu společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2016: Fakturovaná odměna za správu nebytového fondu společností  TEBYT-BTZ s.r.o. nebyla ze strany této společnosti překročena.
  5. Kontrola hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o.  s nebytovými prostorami ve  Zdravotním středisku č.p. 7 a Domě služeb č.p. 282 Holoubkov, které jsou v majetku obce Holoubkov, a to za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2016:

Nezaplacené nájemné k 31.12.2016 činilo 23.366 (k 31.12.2015 to bylo 30 745,- Kč). Notorickým neplatičem je stále tentýž dlužník, kterému jsou neustále zasílány upomínky. FV neshledal v hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. na svěřeném majetku obce za rok 2016 žádné závady. FV doporučuje vedení obce zahájit s nájemníkem z Domu služeb, který neplatí nájemné zahájit řízení o úhradě dlužného nájemného nebo ukončení pronájmu.

 

Zapsal Zbyněk Tůma, předseda FV dne 15.5.2017.