Zápis ze zasedání KV ze dne 30.8.2010

Zveřejněno: 27. 10. 2010, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2077x

Přítomni: p.Kurdík, p.Zajíček, pí. Mgr. Křejdlová

Program:

  1. kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce č.5 ze dne 28.6.2010
  2. kontrola plnění usnesení z předchozího období


ad 1) Kontrolní výbor provedl na svém zasedání dne 30.8. 2010 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce č.5 ze dne 28.6.2010 a tímto konstatuje:

  • zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 9 bodů a schválilo 12 bodů usnesení.
  • dále zastupitelstvo obce uložilo :

starostovi a místostarostovi:

  1. zabezpečit realizaci tohoto usnesení v části II. – schvaluje

Kontrolní výbor konstatuje, že všechny body usnesení jsou splněny, vyjímaje bod č.11,který je ve fázi průběžného plnění.
 
ad 2) Při kontrole usnesení z předchozích zasedání zastupitelstva obce, kontrolní výbor konstatuje, že ačkoliv se bude zahajovat nový školní rok a tudíž nová topná sezona, k datu 23.srpna 2010 nebyl doposud splněn úkol z usnesení č.3, za dne 29.3.2010.

Tento úkol uložený stavebnímu výboru ve spolupráci s vedením obce a ředitelce PO ZŠ a MŠ, byl ze strany stavebního výboru splněn. Stavební výbor provedl v jednotlivých objektech šetření a doporučil provést důslednou kontrolu funkčnosti řídících jednotek systému vytápění.

Přesto, že již usnesení č. 7, ze dne 14.12.2009, uložilo ředitelce PO přijmout opatření k optimalizaci vytápění, k datu 23.srpna 2010, nebyl proveden žádný odborný zásah do topného systému. Kontrolní výbor žádá tímto o vyjádření jednotlivých zainteresovaných stran.
 
V Holoubkově dne 30.8.2010
Zapsal: Kurdík Stanislav – předseda výboru …………………………