Zápis ze zasedání KV ze dne 24.4.2008

Zveřejněno: 6. 6. 2008, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2068x

Přítomni: p.Kurdík, p.Zajíček, pí. Mgr.Křejdlová

 

Program:    1) kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce č.2 ze dne 17.3.2008

                  2) kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce zpětně za rok 2007

 

ad 1)  Kontrolní výbor provedl na svém zasedání dne 24.4. 2008 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce č.2 ze dne 17.3.2008 a tímto konstatuje: 

- zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 7 bodů, a 17 bodů usnesení bylo zastupitelstvem schváleno.   

- dále bylo starostovi a místostarostům uloženo provádění kroků nezbytných k zajištění realizace schválených bodů v části II. – schvaluje.       

Kontrolní výbor konstatuje, že většina bodů usnesení č.2 byly splněny, nadále přetrvává plnění bodů č. 1, 11, 12 , 17, které jsou dlouhodobějšího charakteru. 

- dále bylo uloženo bytovému výboru sestavit seznamy a pořadníky uchazečů o byt v souladu s nově schválenými „Zásadami bytové politiky Obce Holoubkov“, včetně nových bodovacích kritérií. Tento úkol trvá do 23.6.2008.

 

ad 2) Kontrolní výbor prověřil zpětně plnění usnesení zastupitelstva obce v průběhu roku 2007 a konstatuje tímto, že dosud nebyly splněny následující body usnesení: 

bod 3, v části II.-schvaluje usnesení ZO č.3, ze dne 28.5.2007, příprava projektové dokumentace pro přestavbu stávající klubovny SDH na služební byt – tento úkol je v návaznosti na opravu bývalé klubovny SDH. 

bod 11, v části II.-schvaluje usnesení ZO č.5, ze dne 27.8.2007, výroba a montáž ocelového zábradlí kolem zádržné jímky v prostoru hasičského cvičiště. Vzhledem k poměrně vysoké nabídkové ceně od oslovené firmy a vzhledem ke skutečnosti, že budou pravděpodobně nutné zemní práce, byla prozatím provedena pouze oprava stávajícího stavu. 

bod 12, v části II.-schvaluje usnesení ZO č.6, ze dne 22.10.2007, záměr demolice obecních bytů „Na Rudě“,. Byl zpracován odborný odhad demoličních prací, ovšem záměr výstavby startovacích bytů není reálný vzhledem ke zrušení dotačního titulu Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu tohoto typu bytů.

Tato problematika byla následně řešena na pracovních poradách a usnesením ZO č.2, ze dne 17.3.2008, byl schválen Záměr prodeje nemovitostí – Ruda , Dne 19.3.2008 bylo vydáno Oznámení obce Holoubkov č.2/2008, o záměru prodeje nemovitostí v majetku obce. 

bod 11, v části II.-schvaluje usnesení ZO č.7, ze dne 10.12.2007, dovybavení  Domu s pečovatelskou službou pomocnými madly na společných chodbách. Tento bod usnesení nebyl prozatím realizován. Žádám tímto starostu obce, případně místostarosty o vyjádření a určení termínu splnění tohoto bodu usnesení.

    

V Holoubkově dne 24.4.2008

  

zapsal: Kurdík Stanislav – předseda výboru …………………………