Zápis ze zasedání KV ze dne 17.10.2007

Zveřejněno: 19. 3. 2008, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2180x

Přítomni : p.Kurdík, p.Zajíček, pí. Mgr.Křejdlová

 

Program : 1) kontrola usnesení zastupitelstva obce č.5 ze dne 27.8.2007

 

ad 1) Kontrolní výbor provedl na svém zasedání dne 17.10.2007 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce č.5 a tímto konstatuje :

        - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 4 body, tři body nebyly schváleny a 16 bodů usnesení bylo zastupitelstvem schváleno.

        - dále byly uloženy starostovi a místostarostům a finančnímu výboru tři body.

        Body a) a b) jsou splněny a byly projednány na pracovní poradě.

        Bod c) – realizace závěrů schváleného usnesení v části II. – schvaluje. Kromě bodů 15. a 16., které jsou rozpracovány, byly ostatní body splněny.

 

V Holoubkově dne 17.10.2007

     

zapsal : Kurdík Stanislav – předseda výboru …………………………