Zápis ze zasedání FV ze dne 7.3.2007

Zveřejněno: 2. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2439x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, pan Pavel Severa, paní Alena Rejzková, paní Zajíčková – účetní obce

  

Program :

1) Kontrola plnění usnesení

2) Rozbor hospodaření OÚ za 2. pololetí 2006 – kontrola nedaňových příjmů a účelovosti výdajů v jednotlivých kapitolách 

3) Posouzení hospodaření OÚ za rok 2006

4) Kontrola inventarizace majetku obce k 31.12.2006

5) Usnesení a závěr

 

Ad 1)

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ a ŠJ na rok 2007 byl projednán na veřejné schůzi zastupitelstva obce Holoubkov dne 19.2.2007 a zastupitelstvo souhlasí s doporučením FV ze dne 7.3.2007.

 

Ad2) + Ad3)

Při provádění „rozboru hospodaření OÚ za 2. pololetí 2006 – kontrola nedaňových příjmů a účelovosti výdajů v jednotlivých kapitolách“ a „posouzení hospodaření OÚ za rok 2006“ bylo zjištěno, že při sestavování plánu práce FV na rok 2006-2007 byla podceněna šíře a časová náročnost tohoto tématu a proto se členové FV jednomyslně shodli na upřesnění této činnosti, a to tak, že se v zaměřili pouze na rozbor nenaplněných nedaňových příjmů (více jak 10.000,- Kč) a překročených výdajů (více jak 10.000,- Kč) proti naposledy zastupitelstvem schváleného rozpočtu roku roce 2006 .

 

Nenaplněné nedaňové příjmy - komentář:

- „Přijaté úhrady za vyúčtování tepla a vody – zdravotní středisko“ o 25 500,- Kč . Důvodem nenaplnění příjmu byly přetrvávající problémy s uznáním výše poplatků užívání prostorů ve zdravotním středisku a s jejich placením ze strany paní MUDr. Majerové.

- „Příjmy z prodeje majetku“ o 400 000,- Kč . Jednalo se prodej domu čp. . Tento prodej přešel do roku 2007 a měl by se stát součástí rozpočtu na tento rok.

Překročené výdaje - komentář:

- „Odpadní voda-rozbory, vícenáklady na odkalení – REVOS“ o 54 830,- Kč. Překročení tohoto výdaje v roce 2006 a jeho zařazení i do rozpočtu pro rok 2007 bylo diskutováno na pracovní schůzi zastupitelstva dne 15.1.2007 a veřejném zasedání zastupitelstva dne 19.2.2007 při projednání a schválení ceny vodného a stočného pro rok 2007. Zvýšené výdaje byly nutné pro udržení funkčnosti studní a vodovodního řadu v oblasti Hamerského rybníka a udržení kvality výroby pitné vody pro obyvatele Holoubkova.

- „Zdravotní středisko – náklady na provoz (voda, plyn, topič)“ o 59 680,- Kč. V rozpočtu je pouze saldo mezi výdaji a příjmy obce. Důvodem je zvýšení cen energií a problémy s placením rozpočtených nákladů ze strany MUDr. Majerové.

- „Zeleň“ o 29 530,- Kč. Na překročení se nejvíce podílel nákup 7 laviček za 18 000,- Kč včetně ustavení a zvýšené mzdové náklady pro stabilizaci pracovníků pečující o zeleň v obci.

- Výstavba kanalizace z vl. Zdrojů (Ekosys. Dopl. Fa z roku 2003)“ o 95 670,- Kč. Doplatek faktury v konečné výši 315 670,- Kč byl projednán na pracovní schůzi zastupitelstva dne 15.5.2006 a schválen na veřejném jednání zastupitelstvem v témže roce 2006.

 

Ad 4) Kontrola inventarizace majetku obce k 31.12.2006

Tento úkol byl naplněn účastí členů FV v inventarizační komisi a jejich účastí při provádění jednotlivých inventur. 

 

Ad 5) Usnesení

1. FV akceptuje komentáře k hospodaření obce za rok 2006 s tím, že :

- podporuje zastupitelstvo obce v řešení problému s placením obcí požadovaných poplatků za užívání zdravotního střediska, především ze strany MUDr. Majerové;

- požaduje, aby starosta obce doložil zápisem projednání úhrady faktury firmě Ekosys. z roku 2003 ve výši 315 670,- Kč

2. FV ukládá předsedovi FV přepracovat plán práce FV s větším ohledem na časové možnosti členů FV.

 

Zapsal dne 7.3.2007

Zbyněk Tůma