Zápis ze zasedání FV ze dne 11.4.2007

Zveřejněno: 2. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2454x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, pan Pavel Severa, paní Alena Rejzková, paní Zajíčková – účetní obce

  

Program :

1) Kontrola plnění usnesení

2) Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2006

3) Závěrečný účet hospodaření ZŠ, MŠ, ŠJ.

4) Usnesení a závěr

 

Ad 1)

Usnesení FV ze dne 7.3.2007 bylo předsedou FV presentováno na pracovní poradě zastupitelstva konané dne 19.3.2007.

Bohužel protože paní MUDr. Majerová již v té době nežila a protože lze předpokládat, že vymáhání pohledávek obce z nájemného za touto osobou bude velmi problematické, byla presentace podpory FV OZ zbytečná.

Starosta přislíbil, že zápis z projednání úhrady faktury firmě Ekosys. z roku 2003 ve výši 315 670,- Kč doloží.

 

Předseda FV předložil nový plán práce FV . Viz. Dále.

 

Ad2)

FV byla předložena konečná rozvaha a výsledovka, konečné příjmy a výdaje v rozpočtovém členění (závěrečný účet hospodaření) a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holoubkov za rok 2006.

Dle závěrečného účtu bylo hospodaření obce za rok 2006 přebytkové v částce 1 956 830,- Kč, a to tak že celkové příjmy činily 13 436 130,- Kč a celkové výdaje činily 11 479 300,- Kč

Strana příjmů:

Hlavním zdrojem příjmů byly daňové příjmy, a to v částce 9 376 720,- Kč, tj. 81 % z celkových příjmů.

Dotace celkem činily 1 858 440,- Kč z toho investiční povahy 1 591 730,- Kč.

Zbytek ve výši 2 200 970,- Kč tvořily příjmy jako například poplatky za likvidaci popelného 753 280 ,- Kč, nájem kotelny 358 870,- Kč, nájem garáží 100 320,- Kč, nebo i převod z hospodářské činnosti INZULY 343 340,- Kč, poplatek ze psa, apod. 

Obec je velmi závislá na daňových příjmech. Příjmy obce z vlastní činnosti včetně pronájmu svého majetku (vyjma bytů) je téměř zanedbatelný. Proto jakákoliv daňová rozpočtová restrikce a úsporná opatření se jí může negativně dotknout. Proto by obec měla velmi pečlivě vážit v rámci svých investičních priorit budoucí zadluženost, tak aby dluhová služba byla vždy o cca 15 – 20 % nižší než saldo běžného rozpočtu (v roce 2006 činil cca 3,3 mil. Kč). V investicích, by měla být hlavním zdrojem financování úvěr krytý příjmem z užívání investice (např. u kanalizace a vodovodu stočné a vodné, u bytového fondu nájemné, apod.), dále pak dotace. Přebytek rozdílu tzv. běžných příjmů a výdajů by měl být pro krytí investic užit minimálně a měl by spíše tvořit rezervu pro nepředvídatelný růst výdajů či pokles příjmů. V roce 2006 byl tento přebytek zvětší části užit na splátky dluhů vzniklých z investic do vodovodu a kanalizace včetně ČOV a kotelny (celkem 2,2 mil. Kč). Další nemalé investice do kanalizace a bytového fondu již nadále není možné nepromítnout do nájmu za tento majetek.

 

Strana výdajů:

Největší výdaje v roce 2006 činily :

- místní správa v celkové výši 2 208 710,- Kč (19,2 % z celkových výdajů) z toho nejvíce činnost místní správy 1 459 010,- Kč, hasiči 378 990,- Kč, mzda zastupitelů včetně starosty 309 380,- Kč

- školství v celkové výši 1 772 470,- Kč (15,4 % z celkových výdajů)

- vodohospodářství v celkové výši 1 764 560,- Kč (15,4 % z celkových výdajů) z toho splátka úvěru na ČOV a kanalizaci 1 500 00,- Kč. 

Výdaje související s investicemi činily 4 120 580,- Kč z toho výdaje spojené s investicemi provedenými v roce 2006 činily pouze 1 065 390,- Kč větší část tvořily především úhrady půjček a pozastávek spojených s kotelnou, kanalizací a ČOV. 

Celkový finanční majetek obce k 31.12.2006 skládající se ze zůstatků na BÚ a podílů v IKS KB činil 7 991 103,- Kč z toho nevázaných cca 7 200 000,- Kč.

Celkové úvěrové dluhy obce k 31.12.2006 činily 410 020,- Kč. V roce 2007 budou zcela doplaceny.

 

Dle zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holoubkov za rok 2006 vypracované KÚ nebyly auditory z KÚ shledány v hospodaření obce závažnější nedostatky a ty drobného charakteru byly v průběhu kontroly odstraněny. Vysoké podíly pohledávek a závazků na rozpočtu je způsobem tím, že ke konci roku není uzavřeno účtování záloh z pronájmu bytů, elektrické energie, plynu vody a tepla a placené zálohy, jak na vstupu, tak na výstupu jsou do konečného vyúčtování (vždy kolem poloviny roku) evidovány v pohledávkách a závazcích.

   

Ad3)

FV byla předložena konečná rozvaha a výsledovka, konečné příjmy a výdaje v rozpočtovém členění (závěrečný účet hospodaření) základní školy, mateřské školy a školní jídelny obce Holoubkov za rok 2006.

Z předložených podkladů vyplývá, že hospodaření této příspěvkové organizace zřízené obcí Holoubkov bylo v roce 2006 následující :

- celkové příjmy 5 852 171,- Kč (rozpočet překročen o 344 171,- Kč)

- celkové výdaje 5 538 362,- Kč (rozpočet překročen o 249 362,- Kč)

- celkový přebytek hospodaření vykázán ve výši 313 809,- Kč (rozpočet překročen o 94 809,- Kč)

 

Největší příjmy :

- dotace kraje ve výši 4 126 000,- Kč (70,5 % z celkových příjmů) z toho na osobní výdaje včetně FKSP 3 766 840,- Kč ( 91,3 % z celkových krajských dotací). Výše krajských dotací vychází z tzv. Pracovního úvazku, který stanovuje KÚ dle počtu žáků. Nárokový úvazek činí 15,05 (dle skutečného počtu pracovníků) a krajem přiznaný úvazek činí 13,74. Z toho vyplývá nedostatečné pokrytí provozních výdajů příspěvkové organizace příjmy od KÚ a nutnost poskytnutí dotací ze strany obce pro zajištění chodu a zachování existence školy v Holoubkově.

- dotace obce ve výši 1 259 290,- Kč (21,5 % z celkových příjmů) z toho na osobní výdaje včetně FKSP 264 410,- Kč ( 21 % z celkových obecních dotací)

- ostatní příjmy (školné, poplatky za kroužky, stravné, apod.) ve výši 466 881,-Kč (8 % z celkových příjmů)

 

Největší výdaje:

- platy včetně odvodů ve výši 4 031 250,- Kč (72,8 % z celkových výdajů), tato položka má charakter mandatorní a vychází zjednodušeně ze mzdových tabulek a složení zaměstnanců

- energie ve výši 704 833,- Kč (12,7 % z celkových výdajů),

- potraviny ve výši 249 945,- Kč (4,5 % z celkových výdajů) z rozdílu ve výši 29 031,- Kč proti vybranému stravnému ve výši 278 976,- Kč je evidentní, že strava žáků je dotována neboť ve stravném není zcela promítnuta mzda kuchařek a režie

- materiálové náklady ve výši 222 510,- Kč (4 % z celkových výdajů)

- zbytek ve výši 6 % z celkových výdajů se skládal z oprav a udržování, služeb, finančních nákladů, apod.

- největší položkou na straně výdajů, která nebyla nejvíce naplněna je nákup drobného dlouhodobého majetku, a to o částku 169 369,- Kč. Bylo to způsobeno odložením nákupu lavic do roku 2007, kde tato položka je v rozpočtu na rok 2007 plánována ve výši 250 000,- Kč.

 

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že většina výdajů je jen stěží ovlivnitelných (více jak 90 %).

Dále pak, že proto aby škola v Holoubkově existovala musí ji obec dotovat a to především v závislosti na počtu vyučovaných žáků. Dle sdělení paní ředitelky Kořánové by se situace v tomto směru měla vylepšit v příštím školním roce 2007-2008.

 

V souvislosti s přebytkem hospodaření školy za rok 2006 ve výši 313 809,- Kč a s velkými problémy v tzv. Cash flow školy v minulém období požádala paní ředitelka Kořánová zřizovatele o ponechání tohoto přebytku v plné výši v bilanci školy, a to v podobě navýšení rezervního fondu z 256 140,- Kč na 569 949,- Kč. Tento požadavek FV podporuje, ale protože obec přislíbila změnu ve vyplácení její dotace v poměrné části ze čtvrtletní periody na měsíční souhlasí FV s návrhem zastupitelstva z pracovní porady ze dne 26.3.2007, a to s rozdělením přebytku ve výši 313 809,- Kč tak, že částka 143 856,88 Kč bude převedena ve prospěch rezervního fondu a částka 169 952,38  Kč bude převedena ve prospěch majetkového nebo reprodukčního fondu.

   

Ad5) Nový rozpočet ZŠ, MŠ a ŠJ na rok 2007.

FV byl přeložen nový rozpočet ZŠ, MŠ a ŠJ na rok 2007 s celkovými příjmy 5 918 000,- Kč, s celkovými výdaji 5 906 980,- Kč a přebytkem 11 020,- Kč. Rozpočet byl předložen z důvodů upřesnění částky dotace z KÚ ve výši 3 916 000,- Kč z toho na platy 2 783 000,- Kč včetně odvodů ve výši 974 050,- Kč a FKSP ve výši 55 000,- Kč, tj. Celkem na osobní náklady 3 812 050,- Kč.

Nový rozpočet, v němž bude promítnuta již schválená dotace KÚ ve výši 3 916 000,- Kč a přiložen podrobný rozbor vybraných výdajů, nebyl do konání jednání FV předložen.

     

Ad 5) Usnesení

1) FV se závěrečným účtem hospodaření obce Holoubkov za rok 2006 souhlasí a doporučuje jej ke schválení. Zároveň upozorňuje na nevyřešenou záležitost týkající se půjčky TJ Sokol, která se nesplácí.

2) FV se závěrečným účtem hospodaření včetně HV příspěvkové organizace ZŠ, MŠ a Š J za rok 2006 souhlasí. Souhlasí i s tím, aby HV za rok 2006 ve výši 313 809,26 Kč byl ponechán v rozpočtové organizaci a rozdělen mezi rezervní (143 856,88 Kč) a majetkový nebo reprodukční fond (169 952,38 Kč).

3) FV doporučuje zabývat se nově předloženým rozpočtem příspěvkové organizace ZŠ, MŠ a ŠJ až po provedení požadovaných úprav a doplnění o podrobný rozbor vybraných výdajů.

4) FV schvaluje úpravu plánu práce na rok 2007.

 

Zapsal dne 11.4.2007

Zbyněk Tůma