Výzva k přihlášení zájemců na volné pracovní místo na OÚ

Zveřejněno: 29. 10. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 513x

Starosta obce Holoubkov vyhlašuje podle § 6 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou výzvu na obsazení 1 pracovního místa úředníka (plný pracovní úvazek): 

REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

a PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH.

 

Druh práce: referent společné státní správy a samosprávy, pracovník v sociálních službách

 

Náplň práce:

REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY – úvazek 0,8

- výkon přenesené působnosti státní správy v oblasti evidence obyvatel

- výběr a správa místních poplatků

- přidělování čísel popisných a evidenčních

- provádění vidimace a legalizace

- vydávání výpisů v kontaktním místě Czech POINT, autorizovaná konverze dokumentů

- vedení úřední desky

- zajišťování chodu podatelny včetně elektronické spisové služby, datových schránek a pošty

- organizačně-technické zajištění všech druhů voleb a referend

- pořizování zápisů z jednání zastupitelstva a dalších orgánů ÚSC

- zajištění veškeré spisové agendy obecního úřadu

- zajištění běžného chodu obecního úřadu

 

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – úvazek 0,2

- zajištění terénní pečovatelské služby podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů pro seniory, osoby se zdravotním postižením a rodiny s dětmi na území obce Holoubkov a v dalších obcích, se kterými má obec Holoubkov uzavřenou smlouvu o zajištění terénní pečovatelské služby, v rozsahu daném § 6 vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se především o: donášku a pomoc při podání jídla, zajištění běžných nákupů a pochůzek, doprovázení osob k lékaři a na orgány veřejné správy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, osobní hygiena apod.), běžný úklid domácností klientů (úklid, praní a žehlení prádla apod.).

 

Místo výkonu: Obecní úřad Holoubkov, Holoubkov 48

                     budova Domu s pečovatelskou službou, Holoubkov 86

                     bydliště klientů terénní pečovatelské služby

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:

- státní občanství ČR, nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,

- dosažení 18 let věku,

- způsobilost k právním úkonům,

- trestní bezúhonnost,

- ovládání jednacího jazyka.

  

Předpoklady pro výkon činnosti pracovníka v sociálních službách:

- plná svéprávnost,

- trestní bezúhonnost,

- zdravotní způsobilost,

- odborná způsobilost podle zákona o sociálních službách.

 

Požadavky kladené na zájemce o uvedené pracovní místo:

- minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou,

- řidičské oprávnění skupiny B – aktivní užívání osobního vozidla,

- velmi dobrá znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook, internet, práce se soubory a složkami apod.),

- samostatnost, zodpovědnost, pečlivost a spolehlivost,

- flexibilita, dobré organizační a komunikační schopnosti.

 

Výhodou zájemců je:

- praxe ve státní správě, samosprávě, neziskovém sektoru, sociálních službách,

- orientace v právních předpisech ČR se zaměřením na oblast veřejné správy,

 

Náležitosti písemné přihlášky:

- jméno, příjmení a titul zájemce,

- datum a místo narození zájemce,

- státní příslušnost zájemce,

- místo trvalého pobytu zájemce, místo skutečného pobytu zájemce, telefonické či e-mailové spojení,

- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

- datum a podpis zájemce,

- datum možného nástupu.

 

Součástí písemné přihlášky bude:

a) strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkající se druhu práce,

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud ho nevydává, pak čestné prohlášení),

c) kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

d) kopie řidičského oprávnění skupiny B,

e) potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti pracovníka v sociálních službách vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb (pro účely výběrového řízení možné doložit českým prohlášením uchazeče),

f) kopie dokladů o absolvování veškerých kurzů a školení týkajících se druhu práce.

 

Platová třída odpovídající druhu práce: 8

Předpokládané datum nástupu: dle dohody

 

Přihlášku s požadovanými doklady doručte osobně nebo prostřednictvím pošty tak, aby byla dodána nejpozději do 18.11.2021 na adresu:

Obecní úřad Holoubkov
    Holoubkov 48
    338 01  HOLOUBKOV

 

V Holoubkově dne 29.10.2021

  

                                                            Ing. Lukáš Fišer
                                                                  starosta obce