Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Zveřejněno: 7. 12. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 158x

Obecní úřad Holoubkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Holoubkov, svolaného starostou obce Ing. Lukášem Fišerem podle § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Holoubkov, č.p. 48

Doba konání: pondělí 14. prosince 2020 od 17:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení
 4. Náměty a podněty občanů
 5. Informace o činnosti výborů zastupitelstva za rok 2020
 6. Schválení odměn členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, za rok 2020
 7. Schválení výše poplatku za popelné na rok 2021
 8. Schválení ceny vodného a stočného na rok 2021
 9. Investiční akce a dotace
 10. Hospodaření obce k 30.9.2020
 11. Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2020
 12. Rozpočet obce na rok 2021
 13. Střednědobý výhled rozpočtu obce na období let 2022 - 2026
 14. Zajištění inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2020
 15. Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2021
 16. Majetkoprávní záležitosti
 17. Různé
 18. Interpelace členů zastupitelstva
 19. Usnesení a závěr

 

                                                               Ing. Lukáš Fišer
                                                                     starosta obce