Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Zveřejněno: 9. 3. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 171x

ZASEDÁNÍ ZRUŠENO !!!

Obecní úřad Holoubkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Holoubkov, svolaného starostou obce Ing. Lukášem Fišerem podle § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Holoubkov, č.p. 48

Doba konání: pondělí 16. března 2020 od 17:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení
 4. Náměty a podněty občanů
 5. Volba předsedy kontrolního výboru
 6. Provozování vodohospodářského majetku obce firmou REVOS Rokycany, stanovení ceny vodného a stočného na rok 2020
 7. Hospodaření PO ZŠ a MŠ v roce 2019, rozpočet PO na rok 2020
 8. Investiční akce a dotace
 9. Výsledky inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2019
 10. Žádosti o poskytnutí dotací a darů z rozpočtu obce
 11. Různé
 12. Interpelace členů zastupitelstva
 13. Usnesení a závěr

 

                                                               Ing. Lukáš Fišer
                                                                     starosta obce