Zápis ze zasedání FV ze dne 11.12.2019

Zveřejněno: 16. 12. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 195x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Hana Smejkalová, paní Alena Rejzková

 

Program:

1) Hospodaření obce Holoubkov za 1-9/2019

2) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-9/ 2019

3) II. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2019

4) Návrh rozpočtu obce Holoubkov na rok 2020

5) Plán investic na rok 2020 a další léta

6) Usnesení a závěr

 

1) FV byl předložen rozbor hospodaření obce Holoubkov za období 1-9/2019

Celkové příjmy obce činily Kč 20 599 750,-, tj. 82,4 % z celkových rozpočtovaných příjmů (po I. změně). Procentuální plnění celkových rozpočtovaných příjmu je nad 75 % z důvodu i vyšších příjmů z daní až 77,7 %. Oproti stavu k 30.6.2019 se příjmy zvýšily, což je pozitivní. Celkové vyšší plnění bylo ale hlavně způsobeno neplánovaným příjmem Neinv. dotace KÚPK - Šablony ZŠ + MŠ II. ve výši Kč 1 065 320,-, která je ale recipročně ve stejné výši na straně výdajů. Ostatní jednotlivé položky na straně příjmů se zatím naplňují dle očekávání.

Celkové výdaje obce činily Kč 23 937 690,-, tj. 65,1%, z celkových rozpočtovaných výdajů (po I. změně). Tak nízké procento plnění na straně výdajů je způsobeno čerpáním výdajů na plánované investice ze 64 % (oproti stavu k 6/2019 se plnění zlepšilo o 100 %). Největšími výdaji pak byly Kanalizace Chejlavy - I. etapa a Rekonstrukce průtahu obcí kolem silnice II/605 - I. etapa za celkem Kč 8 375 700,-. Ostatní položky výdajů se naplňují bez výraznějších odchylek od rozpočtu.

Přesto obec za 1-9/2019 hospodařila s celkovým schodkem -3 337 940,- Kč.

Na BÚ obce je stále kumulováno z přebytků hospodaření minulých let 27 888 877,56 Kč.

 

2) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-9/2019 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-9/2019 činily 10 948 491,- Kč, tj. 70,3% z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední schválené úpravě rozpočtu.

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-9/2019 činily 10 923 202,- Kč, tj. 70,23 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední schválené úpravě rozpočtu.  

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (přebytek) činil 25 289,- Kč. Neplnění rozpočtu jak na straně příjmů tak i výdajů je způsobeno čerpáním dotace na tzv. „Šablony“ pouze ve výši 21,72% z celkových Kč 1 065 324,-. Ostatní příjmy se proti rozpočtu naplňovaly dle očekávání. Mzdové výdaje byly kryty příjmem z KÚ bez dotace z obce (výjimka na platy). Ostatní jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňovaly zhruba v souladu se schváleným rozpočtem a případné nesrovnalosti nejsou zásadního charakteru a jsou pouze dočasné.

 

3) FV byl předložen II. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2019

Celkové rozpočtované příjmy obce po změně činí Kč 26 579 940,-. Celkové výdaje obce po změně činí Kč 36 443 015,-. Dosud plánované záporné saldo rozpočtu po II. změně se tak sníží na Kč  -9 863 021,-.

Největší změny na straně příjmů:

Úpravy celkově zvyšují příjmy o 1 590 536,30 Kč.  Největší úpravy jsou v položkách:

- nová položka Neinv.dotace KÚPK - Šablony ZŠ + MŠ II. ve výši 1 065 324,- Kč.

- navýšení daňových příjmů dle vývoje v posledních měsících o celkem 650 000,- Kč

- ostatní položky se upravují dle dosahované skutečnosti

Největší změny na straně výdajů:

Úpravy celkově snižují výdaje o 311 843,40 Kč.  Největší úpravy jsou v položkách:

- stejně jako na straně příjmů nová položka Neinv. dotace KÚPK - Šablony ZŠ + MŠ II. ve výši 1 065 324,- Kč

- navýšení výdajů na investice Kanalizace Chejlavy - I. etapa  a Rekonstrukce průtahu obcí kolem silnice II/605 - I. etapa o celkem Kč 1 700 000,- z důvodu víceprací

- ostatní položky se upravují dle dosahované skutečnosti

 

4) FV byl předložen rozpočet obce Holoubkov na rok 2020.

Celkové příjmy obce jsou navrženy ve výši Kč 27 683 120,-. Celkové výdaje obce jsou navrženy ve výši Kč 32 951 240,-. Saldo rozpočtu je plánováno v záporné výši Kč -5 268 110,-. Tento velký schodek je způsoben výdaji na investice již několik let připravené jako např. Rekonstrukce bytovky č.p. 96 a Demolice domu č.p. 101 (Ruda) za celkem 12 800 000,- Kč.

Daňové příjmy jsou proti očekávané skutečnosti roku 2019 (19 200 tis. Kč) navýšeny o 1 000 000,- Kč, tj. o 5,2 % na částku 20 200 000,- Kč. Toto navýšení je o něco vyšší, než činilo mezi roky 2019/2018 (3,3 %) a je podstatně vyšší než očekávaný růst ekonomiky ČR (HDP) v příštím roce 2020: 2 – 2,5 %. Díky rezervě (přebytkům minulých let) k 30.11.2019: Kč 26 452 167,95 je toto očekávání akceptovatelné. Ostatní položky navrhovaného rozpočtu běžné příjmy a výdaje jsou nastaveny dle předchozích skutečností.

Rozpočet obce Holoubkov na rok 2019 je sestaven realisticky jak na straně příjmů, tak i výdajů. Záporné saldo rozpočtu v roce 2020 bude kryto přebytky hospodaření v minulých letech. Obec k 30.11. 2018 měla na bankovních účtech k dispozici 26,45 mil. Kč a do konce se očekává jeho pokles o 5,1 mil. Kč stále na akceptovatelnou rezervu cca 21,4 mil. Kč.

 

5) FV byl předložen soupis potřebných investic v obci Holoubkov na rok 2020 vypracovaný starostou obce panem Lukášem Fišerem

Tento soupis je rozdělen na několik částí:

1) Rekapitulace investic realizovaných v roce 2019.

2) Návrh investic a oprav pro rok 2020 v celkové výši 18,6 mil. Kč. Tyto výdaje jsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2020.

2) Projektová příprava investic, tzn. výdaje na vypracování projektů. Plánovaná částka celkem je 0,6 mil. Kč.

3) Další projektově připravené investice, o kterých se v poslední době diskutovalo na OZ, a u kterých OZ schválilo jejich realizaci, představují částku cca 23,3 MCZK. Další připravované investice jsou pouze vyjmenované bez odhadovaných výdajů, které lze očekávat v řádech desítek miliónů Kč.

Většina výdajů na investice je pouze odhadována – jejich skutečná výše bude upřesněna až po realizaci jednotlivých výběrových řízení, které schvaluje obecní zastupitelstvo.

 

6) Usnesení:

1) FV v hospodaření obce za 1-9/2019 nevidí výraznější narušení rozpočtové kázně a finanční stability obce a doporučuje jej OZ ke schválení.

2) FV nemá k hospodaření PO (ZŠ, MŠ a ŠJ)  za 1-9/2019 žádné připomínky.

3) FV souhlasí s předloženou II. změnou rozpočtu obce na rok 2019 – změna odráží objektivní skutečnosti a změny již schválené obecním zastupitelstvem.

4) FV souhlasí s předloženou návrhem rozpočtu obce na rok 2020 i s plánem investic na tento rok a další období.

 

Zapsal: Zbyněk Tůma, předseda FV dne 11.12.2019.