Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Zveřejněno: 9. 12. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 251x

Obecní úřad Holoubkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Holoubkov, svolaného starostou obce Ing. Lukášem Fišerem podle § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Holoubkov, č.p. 48

Doba konání: pondělí 16. prosince 2019 od 17:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení
 4. Náměty a podněty občanů
 5. Hospodaření s obecními byty (zásady pro přidělování bytů, vznik sociálních bytů, úprava nájemného)
 6. Změna pořizovatele územního plánu
 7. Systém nakládání s odpady, výše poplatku za popelné na rok 2020
 8. Investiční akce a dotace
 9. Informace o činnosti výborů zastupitelstva za rok 2019
 10. Schválení odměn členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, za rok 2019
 11. Hospodaření obce k 30.9.2019
 12. Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2019
 13. Rozpočet obce na rok 2020
 14. Zajištění inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2019
 15. Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2020
 16. Majetkoprávní záležitosti
 17. Různé
 18. Interpelace členů zastupitelstva
 19. Usnesení a závěr

 

                                                               Ing. Lukáš Fišer
                                                                     starosta obce