POZOR !!! Výběrové řízení na volné pracovní místo na OÚ

Zveřejněno: 13. 9. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 394x

VEŘEJNÁ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK NA OBSAZENÍ VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Starosta obce Holoubkov zveřejňuje podle § 6 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou výzvu k podávání nabídek na obsazení volné pracovní pozice:

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH a ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK OBECNÍHO ÚŘADU.

Druh práce:

Pracovník v sociálních službách, administrativní pracovník obecního úřadu

Náplň práce:

 • zajištění terénní pečovatelské služby podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů pro seniory, osoby se zdravotním postižením a rodiny s dětmi na území obce Holoubkov a v dalších obcích, se kterými má obec Holoubkov uzavřenou smlouvu o zajištění terénní pečovatelské služby, v rozsahu daném § 6 vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Jedná se především o:

- donášku a pomoc při podání jídla,

- pomoc při z vládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, osobní hygiena apod.),

- běžný úklid domácností klientů (úklid, praní a žehlení prádla apod.),

- zajištění běžných nákupů a pochůzek,

- doprovázení osob k lékaři a na orgány veřejné správy.

 • administrativní a pomocné práce na Obecním úřadě v Holoubkově – např. příjem a odesílání pošty, vedení úřední desky, zakládání a archivace účetních dokladů, vedení pokladny včetně výběru místních a dalších poplatků, ověřování listin a podpisů, vydávání ověřených výpisů z portálu Czech POINT, zajištění fyzických inventur obecního majetku apod.
 • zajištění úklidových prací na obecním úřadě a v budově Domu s pečovatelskou službou

Místo výkonu:

 • Obecní úřad Holoubkov, Holoubkov 48
 • budova Domu s pečovatelskou službou, Holoubkov 86
 • bydliště klientů terénní pečovatelské služby

Předpoklady pro výkon činnosti pracovníka v sociálních službách:

 • plná svéprávnost,
 • trestní bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • odborná způsobilost podle zákona o sociálních službách.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:

 • státní občanství ČR, nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR,
 • dosažení 18 let věku,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • trestní bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

Požadavky kladené na zájemce o uvedenou pozici:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem,
 • řidičský průkaz skupiny B,
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook, internet, práce se soubory a složkami apod.),
 • samostatnost, zodpovědnost, pečlivost a spolehlivost,
 • flexibilita, dobré organizační a komunikační schopnosti.

Výhodou zájemců je:

 • dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou v oborech uvedených v příloze č. 4 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. (sociální péče, sociální činnost, zdravotnictví apod.),
 • absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách podle § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
 • znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., znalost problematiky sociálních služeb obecně,
 • praxe v sociálních či zdravotnických službách.

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo trvalého pobytu zájemce, místo skutečného pobytu zájemce, telefonické či e-mailové spojení,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a vlastnoruční podpis zájemce,
 • datum možného nástupu.

Součástí písemné přihlášky bude:

a) strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, příp. odborných znalostech a dovednostech týkající se druhu práce,

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud ho nevydává, pak čestné prohlášení),

c) kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

d) kopie řidičského průkazu skupiny B,

e) potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti pracovníka v sociálních službách vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb (pro účely výběrového řízení možné doložit čestným prohlášením uchazeče),

f) v případě absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách kopie příslušného dokladu.

Platová třída odpovídající druhu práce:

6. platová třída

Předpokládané datum nástupu:

prosinec 2019, příp. dle dohody

 

Přihlášku s požadovanými doklady doručte osobně nebo prostřednictvím pošty tak, aby byla dodána nejpozději do 8.10.2019 na adresu:

Obecní úřad Holoubkov

Holoubkov 48

338 01 HOLOUBKOV

 

V Holoubkově dne 13.9.2019

                                                                               Ing. Lukáš Fišer
                                                                                     starosta obce