Zápis ze zasedání FV ze dne 13.12.2018

Zveřejněno: 28. 5. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 354x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Hana Smejkalová, paní Alena Rejzková, pan Bedřich Podhorský, pan Petr Suchý

 

Program:

1) Kontrola poklady obce

2) Hospodaření obce Holoubkov za 1-9/2018

3) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-9/2018

4) II. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2018

5) Návrh rozpočtu obce Holoubkov na rok 2019

6) Plán investic na rok 2019 a další léta

7) Usnesení a závěr

 

1) Dne 13.12.2018 byla provedena kontrola pokladny Obce Holoubkov

V účetnictví obce Holoubkov se syntetický účet pokladny č. 261 skládá ze dvou analytických účtů, a to:

261000 – účet pokladny obecního úřadu

261200 – účet pokladny „Inzuly“ (správce bytového fondu obce, který hospodaří s penězi obce)

Předmětem kontroly byla pokladna obecního úřadu, tudíž účet 261000.

Fyzický stav pokladny k 13.12.2018 byl 26 073,00 Kč, což odpovídá schválenému limitu maximální výše hotovosti v pokladně.

Účetní stav poklady k 13.12.2018 byl také 26 073,00 Kč.

Rozdíl fyzického a účetního stavu byl roven nule.

Pro stanovení účetního stavu pokladny bylo vycházeno z následujících podkladů:

- účetní závěrka obce k 11/2018, kde konečný zůstatek pokladny syntetického účtu 261 byl Kč 70 203,- a konečný zůstatek pokladny obecního úřadu analytického účtu 261000 byl Kč také Kč 70 203,-.

- sumář pokladních a účetních dokladů za 1. - 13.12.2018, kde počáteční zůstatek pokladny byl Kč 70 203,- a konečný k okamžiku kontroly Kč 26 073,-.

 

2) FV byl předložen rozbor hospodaření obce Holoubkov za období 1-9/2018

Celkové příjmy obce činily Kč 18 935 460,-, tj. 77,7 % z celkových rozpočtovaných příjmů (po I. změně). Procentuální plnění celkových rozpočtovaných příjmu je nad 75% z důvodu vyšších příjmů z daní až 77,9%. Ostatní jednotlivé položky na straně příjmů se zatím naplňují dle očekávání.

Celkové výdaje obce činily Kč 14 066 070,-, tj. 36%, z celkových rozpočtovaných výdajů (po I. změně). Tak nízké procento plnění na straně výdajů je způsobeno zatím téměř žádnými výdaji na plánované investice. Jedinými vyššími výdaji v této oblasti byly na rekonstrukce veřejného osvětlení. Bohužel realizace větší části investic přejde do roku 2019. Ostatní položky výdajů se naplňují bez výraznějších odchylek od rozpočtu.

Za 1-9/2018 obec hospodařila s celkovým přebytkem 4 869 390,- Kč.

Na BÚ obce je stále kumulováno z přebytků hospodaření minulých let 32 962 367,73 Kč.

 

3) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-9/2018 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-9/2018 činily 10 066 461,- Kč, tj. 71,90% z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední schválené úpravě rozpočtu.

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-9/2018 činily 10 124 989,- Kč, tj. 72,32 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední schválené úpravě rozpočtu.  

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) činil -58 528,- Kč.

Výrazné neplnění rozpočtu jak na straně příjmů tak i výdajů je způsobeno zařazením dotace na „inkluzi“ do rozpočtu PO ve výši 724 025,- Kč (v roce 2017 to bylo 2 011 988,- Kč).

Ostatní příjmy se proti rozpočtu naplňovaly dle očekávání.

Mzdové výdaje byly kryty příjmem z KÚ bez dotace z obce (výjimka na platy).

Ostatní jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňovaly zhruba v souladu se schváleným rozpočtem a případné nesrovnalosti nejsou zásadního charakteru a jsou pouze dočasné.

 

4) FV byl předložen II. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2018

Celkové rozpočtované příjmy obce po změně činí Kč 25 757 550,-

Celkové výdaje obce po změně činí Kč 24 519 100,-

Saldo rozpočtu po II. změně bude kladné ve výši Kč  1 238 440,-.

Největší změny na straně příjmů:

Úpravy celkově zvyšují příjmy o 1 400 470,95 Kč. Největší úpravy jsou v položkách:

- navýšení investiční dotace – KÚPK – rekonstrukce VO ve výši 500 000,- Kč.

- navýšení daňových příjmů dle vývoje v posledních měsících o celkem 1 450 000,- Kč

- ostatní položky se upravují dle dosahované skutečnosti

Největší změny na straně výdajů:

Úpravy celkově snižují výdaje o -14 563 263,68 Kč. Největší úpravy jsou v položkách:

- investice ve výši -14 855 818,- Kč

- ostatní položky se upravují dle dosahované skutečnosti

 

5) FV byl předložen rozpočet obce Holoubkov na rok 2019.

Celkové příjmy obce jsou navrženy ve výši Kč 24 812 480,-

Celkové výdaje obce jsou navrženy ve výši Kč 34 248 930,-

Saldo rozpočtu je plánováno v záporné výši Kč  -9 436 440,-.

Tento velký schodek je způsoben přesunem plánovaných výdajů na investice z roku 2018 jako např. I. etapa rekonstrukce průtahu obcí (silnice II/605) a spojené výstavby kanalizace v Chejlavech za celkem 15 000 000,- Kč.

Daňové příjmy jsou proti očekávané skutečnosti roku 2018 (17 970 tis. Kč) navýšeny o 580 000,- Kč, tj. o 3,3% na částku 18 550 000,- Kč. Toto navýšení je v souladu s předpokladem růstu ekonomiky ČR (HDP) v příštím roce 2019 a s novým RUD. Ostatní položky navrhovaného rozpočtu běžné příjmy a výdaje jsou nastaveny dle předchozích skutečností.

Rozpočet obce Holoubkov na rok 2019 je sestaven realisticky jak na straně příjmů, tak i výdajů. Záporné saldo rozpočtu v roce 2019 bude kryto přebytky hospodaření v minulých letech. Obec k 30.11.2018 měla na bankovních účtech k dispozici 32,43 mil. Kč a do konce se očekává jeho nárůst o cca 1,2 mil. Kč na cca 33,6 mil. Kč.


 

6) FV byl předložen soupis potřebných investic v obci Holoubkov na rok 2019 vypracovaný starostou obce panem Lukášem Fišerem

Tento soupis je rozdělen na několik částí:

1) Rekapitulace investic realizovaných v roce 2018.

2) Návrh investic a oprav pro rok 2019 v celkové výši 19,5 mil. Kč. Tyto výdaje jsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2019.

2) Projektová příprava investic, tzn. výdaje na vypracování projektů. Plánovaná částka celkem je 0,6 mil. Kč.

3) Další připravené investice, o kterých se v poslední době diskutovalo na OZ, a u kterých OZ schválilo jejich realizaci, představují částku cca 33,1 MCZK. Některé tyto investice jako zateplení bytovky č.p. 291 (4,4 mil. Kč) nebo pořízení DP (auta) pro JSDHO (1,3 mil. Kč) budou realizovány, pokud bude získána dotace. Ostatní jsou plánovány na další rozpočtové období po roce 2019. Další investice jsou pouze vyjmenované bez odhadovaných výdajů.

Většina výdajů na investice je pouze odhadována – jejich skutečná výše bude upřesněna až po realizaci jednotlivých výběrových řízení, které schvaluje obecní zastupitelstvo.

 

7) Usnesení:

1) Kontrola pokladny bez závad.

2) FV v hospodaření obce za 1-9/2018 nevidí výraznější narušení rozpočtové kázně a finanční stability obce a doporučuje jej OZ ke schválení.

3) FV nemá k hospodaření PO (ZŠ, MŠ a ŠJ) za 1-9/2018 žádné připomínky.

4) FV souhlasí s předloženou II. změnou rozpočtu obce na rok 2018 – změna odráží objektivní skutečnosti a změny již schválené obecním zastupitelstvem.

5) FV souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu obce na rok 2019 i s plánem investic na tento rok a další období.

 

Zapsal: Zbyněk Tůma, předseda FV dne 13.12.2018.