Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2019

Zveřejněno: 29. 3. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 647x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 18.3.2019 zabývalo stavem vodohospodářského majetku obce a stanovením ceny vodného a stočného pro rok 2019. Nejprve byli zastupitelé seznámeni s akcemi, které byly v loňském roce v této oblasti realizovány: 

 • oprava dvou poruch na vodovodu v hlavní silnici a na Těškovské,
 • osazení nových vodovodních šoupat v Chejlavech a v ulici směrem do Nového sídliště,
 • dokončení osazení fakturačních vodoměrů s dálkovými odečty na všechna odběrná místa,
 • úklid vodovodních vrtů v Hamru, kamerová zkouška vrtu HV3 a osazení vodoměrů pro měření skutečného množství odebrané surové vody,
 • oprava potrubí u čerpací stanice kanalizace u Sokolovny a nová přípojka z budovy Sokolovny,
 • oprava dešťové kanalizace na Pekárně v souvislosti se zateplením budovy zdravotního střediska,
 • aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a Plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací pro období let 2019 - 2028.

 

Pro rok 2019 máme v plánu realizovat následující akce:

 • oprava vodovodních přípojek v Pražské ulici, osazení šoupat a prodloužení vodovodu směrem na Mýto v souvislosti s rekonstrukcí hlavní silnice,
 • zokruhování vodovodu na Těškovské v souvislosti s novou výstavbou,
 • zokruhování vodovodu v horních Chejlavech,
 • likvidace starých a realizace nových vodovodních vrtů v Hamru,
 • realizace I. etapy rekonstrukce kanalizace Chejlavy včetně čerpací stanice u Markovy vily v souvislosti s rekonstrukcí hlavní silnice,
 • řešení měření množství odpadních vod z odlehčovací komory před ČOV v souvislosti s novými legislativními povinnostmi,
 • prodloužení kanalizace v horních Chejlavech,
 • zmapování zbytku kanalizační sítě (Nové sídliště, Nádražní ulice, Za Viaduktem).

 

Zastupitelstvo se dále zabývalo určením ceny vodného a stočného pro rok 2019. S ohledem na zvyšování cen energií a mezd a z důvodu plnění zákonných požadavků na provozování vodovodů a kanalizací, kdy budou v letošním roce do Fondu obnovy vodovodů a kanalizací přiděleny prostředky z nájemného ve výši 800 tis. Kč, tak cena vodného a stočného pro rok 2019 vzroste o 4,56 Kč/m3 vč. DPH. I tak se však cena vody stále drží poměrně výrazně pod celorepublikovým průměrem. Platná cena vodného a stočného pro rok 2019 je tak následující:

 • vodné: 47,29 Kč včetně DPH / m3
 • stočné: 34,37 Kč včetně DPH / m3
 • CELKEM: 81,66 Kč včetně DPH / m3

 

file icoVyúčtování V+S za rok 2018.pdf (160,2 KB)

file icoKalkulace V+S na rok 2019.pdf (159,6 KB)

 

Pro další desetileté období byl rovněž schválen aktualizovaný Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací:

file icoPlán financování obnovy V+K 2019 - 2028.pdf (311,2 KB)

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce