Oznámení občanům o místních poplatcích na rok 2019

Zveřejněno: 4. 1. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1002x

Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2019 je stanoven ve výši 650,- Kč na poplatníka.

Dle OZV č. 1/2018 je poplatníkem pro rok 2019:

  • osoba trvale hlášená v obci Holoubkov,
  • cizinec, kterému byl v ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  • osoba, které byl udělen azyl nebo dočasná ochrana cizince,
  • osoba, která vlastní chatu, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (má-li vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně).

Obecní úřad vyzývá všechny nové poplatníky, aby splnili svoji ohlašovací povinnost a rozhodné skutečnosti nahlásili na OÚ Holoubkov do 30 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala.

Poplatek je splatný do 31.3.2019. V případě nedodržení termínu bude poplatek navýšen na trojnásobek, tj. 1.950,- Kč na poplatníka. Platbu lze provést v hotovosti na obecním úřadě v úředních hodinách, nebo bezhotovostní platbou na č.ú. 0843084329/0800, kdy VS = č.p. domu, do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a počet osob, za které je poplatek hrazen.


Místní poplatek za psy byl ZRUŠEN. Obec však nadále vede evidenci psů, majitelé si tak mohou nového psa nechat zaregistrovat a vyzvednout známku kvůli lepší identifikaci psa při zaběhnutí.


 

                                                                          Ing. Lukáš Fišer
                                                                                starosta obce