Změny ve výběru místních poplatků pro rok 2019

Zveřejněno: 19. 12. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 711x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 17.12.2018 projednalo výši místního poplatku za provoz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­st­raňová­ní komunálních od­pa­dů. Pro rok 2019 muselo dojít k navýšení tohoto poplatku o 100,- Kč ze současných 550,- Kč na 650,- Kč na poplatníka, a to z několika důvodů. Prvním z nich je skutečnost, že poplatek byl naposled zvyšován v roce 2012 a v následujících 6 letech zůstával vždy na stejné úrovni. Druhým důvodem je zvyšující se množství směsného a velkoobjemového odpadu vyprodukovaného občany, jenom v letošním roce oproti roku 2017 očekáváme zvýšení množství tohoto odpadu o 20 tun. Třetím důvodem je zvýšení cen svozové společnosti RUMPOLD dané vyšší cenou nafty a růstem mzdových nákladů (mzdy zaměstnanců rostou v celorepublikovém měřítku). I nadále platí, že tříděný odpad odkláda­ný do barevných zvonů, nebezpečné odpady i svoz bioodpadu plně hradí obec ze svého rozpočtu a tyto náklady nejsou součástí poplatku za popelné.

Významná změna rovněž nastala u poplatku ze psů, který byl bez náhrady ZRUŠEN a obec ho již nebude vybírat! Důvodem je nízká výtěžnost poplatku (podle zákona by se za jednoho psa mohlo vybírat až 1.500,- Kč, v naší obci byl poplatek nastaven na symbolických 50,- Kč za psa v rodinném domu a 500,- Kč za psa v bytovce) a problematická vymahatelnost neuhrazených poplatků. Obec i nadále povede seznam majitelů, kteří své psy přijdou na obecní úřad nahlásit, a bude jim vydávat známky kvůli lepší identifikaci psa v případě jeho zaběhnutí.

V roce 2019 jsou tedy občané povinni zaplatit pouze poplatek za popelné ve výši 650,- Kč, jehož splatnost je nejpozději do 31.3.2019, a mu­sí ho za­pla­tit  všich­ni zá­ko­nem defino­va­ní poplat­ní­ci bez ohle­du na to, zda se v ob­ci tr­va­le zdr­žu­jí ane­bo zda pro­du­ku­jí od­pad !!! V případě ne­u­hra­ze­ní po­plat­ku do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu bu­de po­pla­tek navýšen až na trojnásobek a pře­dán k exe­kuč­ní­mu vy­má­há­ní !!!

file icoOZV č. 1/2018 ze dne 17.12.2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf (165,8 KB)

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce