Rozpočet obce na rok 2019

Zveřejněno: 19. 12. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 586x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 17.12.2018 roz­po­čet ob­ce na rok 2019. V pří­jmech roz­po­čet po­čí­tá s část­kou ve vý­ši 24.813 tis. Kč a ve vý­da­jích s část­kou ve vý­ši 34.249 tis. Kč, roz­po­čet byl te­dy schvá­len ja­ko schodkový ve vý­ši 9.436 tis. Kč. Ten­to vy­so­ký schodek bude plně uhrazen z přebytků rozpočtů minulých let a je způ­so­ben pře­de­vším předpokládanou realizací 2 finančně náročných investičních akcí, které spolu vzájemně souvisí: první etapa řešení kanalizace v Chejlavech v úseku od výjezdu z Chejlav na hlavní silnici až po vyústění do Hůrského potoka a první etapa rekonstrukce hlavní silnice II/605 od hotelu až k výjezdu na Mýto. Tyto investice včetně rekonstrukce všech dotčených inženýrských sítí (elektřina, telefony, veřejné osvětlení, vodovod, optická síť) bude obec provádět ve spolupráci se Správou a údržbou silnic PK a společnostmi ČEZ a CETIN. Stavební práce měly být provedeny již v letošním roce, avšak vlivem zpoždění při výběrovém řízení se prakticky celá akce posunula až do příštího roku.

Kromě toho obec počítá i s realizací dalších investičních akcí: oprava obecních garáží v Chejlavech jako zázemí pro nový pracovní stroj MULTICAR, úpravy okolí nově vybudovaného víceúčelového hřiště v Sokolovně, úprava zadního vjezdu k ZŠ, oprava a doplnění herních prvků na obou dětských hřištích u ZŠ a MŠ, rekonstrukce bytu č. 10 v bytovce č.p. 96, prodloužení inženýrských sítí v horní části Chejlav a další drobnější akce. Dále bude pokračováno v projektové přípravě těchto akcí: dokončení nového územního plánu obce a územní studie na řešení centra obce, zasíťování nových stavebních parcel nad MŠ včetně rozšíření parkoviště u hřbitova, demolice domu č.p. 101 na Rudě a 2. etapa rekonstrukce hlavní silnice II/605.

file icoRozpočet na rok 2019.pdf (295,3 KB)

 

Zá­ro­veň s tím schvá­li­lo za­stu­pi­tel­stvo ob­ce 2. změ­nu roz­počtu pro rok 2018. K dis­po­zi­ci je zde:

file icoZměna rozpočtu č. 2-2018.pdf (154,8 KB)

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce