Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Zveřejněno: 10. 12. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 472x

Obecní úřad Holoubkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Holoubkov, svolaného starostou obce Ing. Lukášem Fišerem podle § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Holoubkov, č.p. 48

Doba konání: pondělí 17. prosince 2018 od 17:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení (rekapitulace nesplněných usnesení ZO z předchozích volebních období)
 4. Náměty a podněty občanů
 5. Stanovení výše poplatku za popelné na rok 2019
 6. Investiční akce a dotace
 7. Hospodaření obce k 30.9.2018
 8. Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2018
 9. Rozpočet obce na rok 2019
 10. Zajištění inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2018
 11. Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2019
 12. Různé
 13. Interpelace členů zastupitelstva
 14. Usnesení a závěr

 

                                                               Ing. Lukáš Fišer
                                                                     starosta obce