Zápis ze zasedání FV ze dne 11.9.2018

Zveřejněno: 13. 9. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 381x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová, pan Bedřich Podhorský, paní Eva Palečková

 

Program:

1) Hospodaření obce Holoubkov za 1.pol./2018

2) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-6/2018

3) Usnesení a závěr

 

1) FV byl předložen přehled hospodaření obce Holoubkov za období 1.pol./2018

Celkové příjmy obce činily Kč 13 814 160,-, tj. 56,7 % z celkových rozpočtovaných příjmů po I. změně. Plnění daňových příjmů z celkových rozpočtovaných daňových příjmů činilo 50%, což je zatím v souladu s rozpočtem. Plnění příjmů se nejvíce projevovalo u všech složek vyjma OSVČ, kde byl příjem pouze 8%.

Celkové výdaje obce činily 11 598 210,-, tj. 29,7%, z celkových rozpočtovaných výdajů po I. změně. Procentuální plnění celkových rozpočtovaných výdajů je zkresleno dosud nerealizovanými investicemi (rozpočtováno až 21,5 mil. Kč)  a jednorázovými běžnými výdaji (např. jednorázovou výplatou celoročního příspěvku obce na provoz PO (ZŠ, MŠ, ŠJ) ve výši 1,2 mil. Kč), které se již nebudou opakovat. Ostatní položky výdajů se naplňují podle očekávání a bez zjevných odchylek od rozpočtu.

Za 1.pol./2018 obec hospodařila s celkovým přebytkem 2 215 950,-.

 

2) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-6/2018 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy.

Celkové výnosy příspěvkové organizace za 1-6/2018 činily 6 660 147,- Kč, tj. 49,04 % z rozpočtovaných ročních výnosů po poslední schválené úpravě rozpočtu. 

Celkové náklady příspěvkové organizace za 1-6/2018 činily 6 565 514 ,- Kč, tj. 48,35 % z rozpočtovaných ročních nákladů po poslední schválené úpravě rozpočtu.  

Rozdíl mezi výnosy a náklady (zisk) činil  94 633,- Kč.

Zvýšené výdaje na potraviny jsou kompenzovány zvýšenými příjmy ze stravování. Dotace na výukové projekty jsou čerpány dle plánu a ve sledovaném období činily velmi příjemných 740 439,- Kč.

Jednotlivé výnosy a náklady příspěvkové organizace se naplňovaly zhruba v souladu se schváleným rozpočtem a případné nesrovnalosti nejsou zásadního charakteru a mají pouze časový nesoulad.

 

3) Usnesení:

1) FV souhlasí s hospodařením obce za 1.pol./2018 a doporučuje OZ vzít je na vědomí.

2) FV nemá k hospodaření PO (ZŠ, MŠ a ŠJ) za 1-6/2018 žádné připomínky.

 

Zapsal: Zbyněk Tůma, předseda FV dne 11.9.2018.